nieuws

Minder dan 1.200 verzekerden bij onderlinge voor ‘chronisch zieken’

Archief

De vorig jaar opgerichte onderlinge Maav, bedoeld voor de wao-gatverzekering ten bate van ‘chronisch zieken’, telde bij de jaarwisseling 1.158 verzekerden, onder wie 349 zelfstandigen. Dit aantal is welhaast een fractie van de omvang van de doelgroep, die volgens de laagste schattingen enige tienduizenden zou belopen.

Het totaal aantal aanmeldingen bij de pool (4.134) was overigens een veelvoud van het huidige verzekerdenbestand. Van de 4.000 uitgebrachte offertes leidde echter meer dan 70% niet tot een polis; “een bijzonder hoog percentage”, aldus het jaarverslag.
De oorsprong van de Maav ligt in de politieke en maatschappelijke discussies bij de ontwikkeling van wetgeving die tot doel heeft het beroep op de wettelijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid te verminderen. In 1993 werd duidelijk, dat voor de groep van wao-verzekerden die door reeds bestaande gezondheidsproblemen een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid hebben, onoverkomelijke problemen zouden kunnen ontstaan bij het aanvragen van een wao-gatpolis. Regering en verzekeraars kwamen overeen, dat er voor de ‘chronisch zieken’ een aparte wettelijke regeling zou komen. De oplossing werd gevonden in de oprichting van een specifieke verzekeringsmaatschappij, die slechts tijdelijk toegankelijk zou zijn voor werknemers die niet onder een collectieve regeling komen te vallen en die in het geheel niet of alleen tegen een sterk verhoogde premie een particuliere wao-gatpolis zouden kunnen sluiten. Daar de te maximeren premie onvoldoende zou zijn voor het te verzekeren risico, zou deze rechtspersoon met tekorten te maken krijgen. Deze toekomstige tekorten zouden moeten worden omgeslagen over alle werknemers met een aanvullende verzekering.
Langer aanmelden
Er was oorspronkelijk een aanmeldingsperiode tot 1 oktober 1993, maar er ontstond in toenemende mate het gevoel dat de kandidaten niet of onvoldoende werden bereikt. Dit werd afgeleid uit het geringe aantal aanmeldingen.
Vervolgens door het Verbond en het ministerie van sociale zaken een voorlichtingscampagne ontwikkeld, met onder meer advertenties in dagbladen en korte radiospots binnen het bestek van Postbus 51. Tegelijkertijd werd een 06-nummer in gebruik genomen waarop door medewerkers van het Verbond en de in oprichting zijnde onderlinge waarborgmaatschappij alle gewenste informatie werd versterkt aan mogelijke kandidaat-verzekerden. De aanmeldingsperiode werd verlengd tot 1 december 1993. De campagne bracht veel respons. De absolute top werd bereikt na een tv-uitzending van het programma ‘Ook dat nog’, waar aan de problematiek aandacht werd besteed. “Direct na de uitzending en de dagen daarop kwam zo’n stroom telefoontjes los dat door overbezetting van de lijnen het telefoonverkeer ook elders werd gestoord”, staat in het jaarverslag. Toch heeft dit alles er niet toe geleid dat het aantal aanmeldingen ook maar in de buurt is gekomen van de ramingen. Vele schattingen zijn er gemaakt, uiteenlopend van minimaal 17.000 personen tot rond 100.000 en hoger. Achteraf gezien lijkt er sprake te zijn geweest van een duidelijke overschatting. Immers er hebben zich uiteindelijk 4.134 personen aangemeld, die zich, gelet op hun verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico, konden wenden tot het waarborgfonds. “Toch menen wij dat dit een te gemakkelijke conclusie is”, schrijven de directeuren mr J.P.M. Baeten en P. Borsje (de onderlinge Maav is ondergebracht bij de aov-pool IVC, waarvan de directie wordt gevoerd door Stad Rotterdam). Hoewel de publiciteitscampagne er toe heeft geleid dat vrijwel iedereen kennis genomen heeft van deze verzekeringsmogelijkheid, is het aannemelijk dat velen zich niet echt bewust zijn geworden van de werkelijke dreiging van een toekomstig inkomensverlies indien men niet onder een collectieve regeling zou vallen. Een andere oorzaak zou kunnen zijn, dat “uiteindelijk zo veel ‘minder gezonden’ in een collectieve regeling zijn opgenomen dat het ‘stuwmeer’ aanzienlijk aan omvang had ingeboet.” “Deze overwegingen gelden vooral voor werknemers, waarvan uiteindelijk 3.031 aanmeldingen zijn ontvangen. Tijdens de Kamerbehandeling werd overeengekomen, dat de op te richten onderlinge ook zou worden opengesteld voor zelfstandige ondernemers en anderen die waren toegelaten tot de vrijwillige wao-verzekering. “Gezien de 1.103 aanmeldingen kan worden aangenomen, dat zich relatief meer kandidaten uit deze groep hebben aangemeld dan uit het werknemersbestand.” Zoals eerder gesteld, werden er ongeveer 4.000 offertes afgegeven. In bijna de helft van de gevallen kwam er geen enkele reactie, ondanks de toegezonden refertebrieven, waarin met nadruk erop is gewezen dat er later geen verzekeringsmogelijkheid bij de onderlinge zou bestaan.
Bestand
Uiteindelijk kon de ‘Maav’ 1.158 verzekerden inschrijven: 809 werknemers en 349 vrijwillig verzekerden.
Het was niet onverwacht, dat direct na de oprichting de eerste schademeldingen binnenkwamen. “In zekere zin was er al sprake van een stuwmeer van wao-verzekerden die in de loop van 1993 arbeidsongeschikt waren geworden en die zich, omdat geen andere verzekeringsmogelijkheid meer bestond, tijdig bij een verzekeraar hadden aangemeld en vervolgens waren doorgeleid.” Per eind 1994 waren 226 schadegevallen in behandeling; vrijwel alle betrokken verzekerden zijn in 1993 arbeidsongeschikt geworden en hebben reeds recht op een wao-uitkering. Van deze verzekerden hebben 85 recht op een uitkering van de onderlinge omdat de vervolguitkering is ingegaan.
Medefinanciering
In het kader van de wettelijk verplichte medefinanciering van de onderlinge hebben zich ruim 200 instellingen aangemeld, te weten 71 verzekeraars en 138 pensioenfondsen (waaronder 100 ondernemingspensioenfondsen).
Er was in 1994 een bruto premie-inkomen van ruim f 2,5 mln en de geboekte schaden beliepen in totaal f 88.303. Conform de wettelijke voorschriften met betrekking tot de vorming van schadereserves in de aov, werd hiervoor in totaal een bedrag van ruim f 60 mln berekend.
Om quitte te kunnen spelen, is de vereveningsbijdrage vastgesteld op f 58,9 mln.
In diverse dagbladen werden verzekerden opgeroepen voor de jaarvergadering. Er kwam niemand.

Reageer op dit artikel