nieuws

Minder aangiftes bij Openbaar Ministerie door DNB

Archief

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft afgelopen jaar acht aangiftes bij het Openbaar Ministerie gedaan en bij drie illegale kredietinstellingen de noodregeling toegepast. In 2004 deed DNB nog in twaalf gevallen aangifte bij het OM en werd in twee gevallen de noodregeling toegepast.

De toezichthouder geeft geen nadere toelichting over de aard van de acht aangiftes of de noodregelingen. Wel is bekend dat bij Uveco de noodregeling werd toegepast. Dit bedrijf opereerde als bank, terwijl het daar geen vergunning voor had. Vorig jaar werden in totaal 131 verdachte zaken beoordeeld. Naast de acht aangiftes en de drie noodregelingen werd in negentien gevallen bij de desbetreffende instelling een onderzoek ter plaatse uitgevoerd. Vier instellingen kregen een last onder dwangsom opgelegd, er werd eenmaal gepubliceerd en vier bedrijven ontvingen een aanwijzing.
Niet op orde
DNB houdt toezicht op 352 verzekeringsmaatschappijen, waarvan 77 levensverzekeraars, 234 schadeverzekeraars en 41 natura-uitvaartverzekeraars. Ook houdt DNB toezicht op 134 Vrijgestelde Onderlinge Waarborgmaatschappijen.
Uit het toezicht op de levensverzekeraars kwam naar voren dat de administratieve processen rondom polisbeheer bij een groot aantal niet op orde waren. Dit resulteerde onder meer in lange doorlooptijden en fouten. “Dat is niet alleen vervelend voor de klanten van verzekeraars, maar het leidt ook tot onvolledige, onjuiste en niet tijdige informatie over de technische voorzieningen, marktrisico’s en daarvan afgeleid de solvabiliteit”, aldus de toezichthouder. In het verslagjaar zijn meer instellingen onder verhoogd toezicht gesteld. In 2004 waren het er 21 en eind vorig jaar 32.
Zorgverzekeraars
DNB constateert in het jaarverslag dat in aanloop naar het nieuwe zorgstelsel fusies en portefeuilleoverdrachten hebben plaatsgevonden. Het aantal verzekeraars nam daardoor af van 38 eind 2003 naar 30 onderverdeeld naar 18 groepen eind 2004. In het verslagjaar speelden de verzekeraars in op de stelselwijziging door herstructureringen binnen bestaande concerns door te voeren en door nieuwe entiteiten op te richten. Op de nieuwe ziektekostenverzekeringsmarkt zijn vanaf begin dit jaar 51 ziektekostenverzekeraars actief.
“De stelselwijziging beïnvloedt de financiële positie van de ziektekostenverzekeraars via verschillende factoren. De solvabiliteitsrisico’s van de ziektekostenverzekeraars verbeteren doordat in het nieuwe stelsel de solvabiliteitseis voor de basisverzekering afneemt van ongeveer 24% naar circa 8%. Wel gaat de invoering van het stelsel gepaard met eenmalig hoge kosten voor onder andere IT-investeringen”, aldus de toezichthouder.
Verder stelt DNB dat de er een hoge druk ontstaat op de administratieve afwikkeling bij verzekeraars door de mobiliteit van verzekerden. “Als gevolg van al deze ontwikkelingen is de financiële positie van de ziektekostenverzekeringssector ultimo 2006 onzeker”, meldt de toezichthouder.
Armoede
Dirk Witteveen, directeur bij DNB, zei niet de indruk te hebben dat de oude particuliere ziektekostenverzekeraars aan concurrentievervalsing hebben gedaan. “Er zijn zowel bij de ‘commerciëlen’ als bij de oude ziekenfondsen winnaars en verliezers. Ook onder de kleine en de grote verzekeraars.”
Witteveen kon ook geen uitspraak doen over hoeveel verzekeraars voorzieningen hebben moeten treffen voor de door hun geoffreerde premies op of onder kostprijsniveau. “De cijfers moeten de komende maanden aangeleverd worden.” In totaal zou de zorgverzekeringsmarkt een bedrag tussen de _ 300 mln en _ 400 mln opzijgezet hebben. Witteveen citeerde een krant die er melding van maakte dat Achmea _ 225 mln gereserveerd zou hebben.
Witteveen werd gevraagd naar zijn mening over de fusie tussen VGZ en Univé. “Dat is geen fusie uit armoede of uit het ontbreken van reserves.” Verder zei hij niet tegen fusies in de zorgverzekeringsmarkt te zijn. “Als het leidt tot efficiency en gelijkblijvende zorg is het geen probleem. We hebben nu best veel aanbieders.”
zorg is het geen probleem. We hebben nu best veel aanbieders.”

Reageer op dit artikel