nieuws

Miljardair De Amersfoortse verwacht voorspoedig 1996

Archief

Een continue groei in de afgelopen tien jaar heeft bij De Amersfoortse geleid tot het passeren van de mijlpaal van f 1 miljard aan omzet. Zo zette drs J.C. van Ek, voorzitter van de raad van bestuur, de toon tijdens de presentatie van het jaarverslag over 1995. Sinds 1985 is de omzet verdrievoudigd, de netto-winst verzesvoudigd (tot ruim f 53 mln) en het personeelsbestand verdubbeld tot 540 medewerkers.

Ook voor 1996 is Van Ek zeer optimistisch. “Wij verwachten een duidelijke toename van zowel de omzet als de winst, zo tussen de 7 en 12%.”
In 1995 werd de groei van de premies uit schadeverzekeringen getemperd door de effecten van een maatschappelijke ontwikkeling, en wel het geringere beroep dat op de wao wordt gedaan.
Wao-gatverzekering
Bij de in 1993 geïntroduceerde wao-gatverzekering ging in de collectieve sfeer de experience rating werken. Het komt in feite neer op een maatwerk-premieontwikkeling op grond van het schadeverloop in een bepaalde collectiviteit. De wao-instroom is dermate gunstig gedaald, dat De Amersfoortse op een premievolume van f 90 mln voor een totaalbedrag van f 16 mln (18%) heeft teruggegeven. De premies zijn eveneens (ook in de particuliere wao-gatverzekering) met gemiddeld 18% verlaagd. Van Ek verwacht dat het premiepeil wellicht nog iets zal dalen. Over het commerciële succes van de wao-gatverzekering kun je volgens hem pas over een paar jaar iets zeggen. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van het criterium gangbare arbeid in de sociale verzekering. “Wij blijven best wel optimistisch, waarbij ik denk aan marges van 3% tot 5%, want daarmee heb je het wel gehad.” De sector Medische Varia is het vlaggeschip van De Amersfoortse. Het premie-inkomen steeg hierin vorig jaar tot f 421 (414) mln. Deze bescheiden groei van 1,7% is vooral te verklaren uit de premie-kortingen in de collectieve wao-gatmarkt. “Anders zou de groei ongeveer 7% hebben bedragen”, aldus Van Ek. De produktie van individuele aov’s voor zelfstandigen en dga’s was in 1995 bevredigend, alhoewel het royement steeg. “De concurrentie in dit segment nam in 1995 aanzienlijk toe”, aldus het jaarverslag.
Ziektekosten
Over de ziektekostenverzekering wordt in het verslag gemeld, dat deze vorig jaar bescheiden toenam tot f 124 mln. “Deze toename werd vooral gerealiseerd in het collectieve segment, waar een deel van de verzekeringen in het kader van het employee-benefitspakket wordt gesloten. Bij de individuele ziektekostenverzekering was ook sprake van groei, doch daar nam ook het royement toe. Evenals het voorgaande jaar stond het resultaat in ziektekosten onder druk, met name in het collectieve segment.”
Over de in de steigers staande samenwerking met zorgverzekeraar OZ, kon Van Ek melden, dat de nieuwe produktie van particuliere verzekeringen van OZ, die tot dusver werd ondergebracht bij ONVZ, per 1 mei naar de Amersfoortse Zorg gaat.
Pakketpolis
In de particuliere markt wint het verschijnsel pakketpolis snel aan populariteit. De Amersfoortse heeft vorig jaar 5.500 Domino-pakketpolissen gesloten tot in totaal 8.000, die gezamenlijk 22.000 verzekeringen omvatten, dus bijna 3 per pakket.
Levensverzekering
In de sector levensverzekeringen boekte De Amersfoortse in het premie-inkomen een groei van 14,1% tot f 307 mln. Aan periodieke premies kwam voor f 229,0 (202,7) mln binnen en aan koopsommen voor f 78,1 (66,3) mln.
De produktie van nieuwe levensverzekeringen, in termen van verzekerd kapitaal, steeg vorig jaar met 23% tot f 1,1 miljard. Dus ook hier bereikte De Amersfoortse de status van ‘miljardair’.
Natura-uitvaart
De Amersfoortse/UKV Uitvaartkostenverzekering had vorig jaar een omzet van f 7,4 mln, een stijging van 13,1% ten opzichte van 1994. Het premie-inkomen steeg tot f 5,0 (4,3) mln. Het aantal polissen groeide naar 44.500 (41.500). Het netto resultaat over 1995 bedroeg f 0,4 mln. In 1994 was het exploitatieresultaat eveneens ongeveer vier ton, maar dit bedrag ging toen nagenoeg op aan de betaling van goodwill voor de overgenomen portefeuille van het uitvaartfonds Gooi- en Eemland. De Amersfoortse 1995 1994 ————————————- (bedragen in f mln) omzet 1.043,7 959,9 brutopremie schade 540,8 519,7 brutopremie leven 307,0 269,0 beleggingsopbrengsten 195,9 171,2 netto winst 53,2 45,8 eigen vermogen 322,2 271,5 premies schadebranches: w.v. Ong. en Ziekte 421,0 414,3 Motorrijtuigen 80,3 68,8 Brand 25,9 24,0 Transport 6,8 6,1 Overige Varia 6,8 6,4 Tot. brancheresultaat 58,9 65,8 w.v. Ong. en Ziekte 55,5 62,7 Motorrijtuigen 1,3 1,2 Brand 0,4 0,2 Transport 0,9 0,8 Overige Varia 0,8 0,8 aantal medewerkers 540 530
Het nieuwe en deels vernieuwde hoofdkantoor van De Amersfoortse zal op 1 oktober a.s. officieel worden geopend door minister Borst.

Reageer op dit artikel