nieuws

Met vorkheftruck tegen eigen pui…

Archief

Met een vorkheftruck was tegen een pand aangereden, waardoor dit pand schade opliep. Zowel het pand als de vorkheftruck behoren in eigendom toe aan X. Voor het pand is een uitgebreide gebouwenverzekering gesloten bij verzekeraar A, voor de vorkheftruck is een werkmaterieelverzekering gesloten bij verzekeraar B. De verzekeraars waren het niet eens over de vraag wie dekking diende te verlenen, en zochten gezamenlijk arbitrage.

De schade was door verzekeraar A vergoed, onder aftrek van het eigen risico van f 2.500. A had verhaal gezocht bij verzekeraar B, vanwege het feit dat bij hem een specifieke werkmaterieelpolis voor de vorkheftruck was gesloten. B verrekende echter uitsluitend het eigen risico met de verzekerde en wees de vordering van collega A af.
Tegenover de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars wees A op een uitsluiting in zijn polis en voor het geval de Commissie Samenloop een overeenkomstige uitsluiting van verzekeraar B in haar overwegingen zou betrekken, wees A erop dat de polis van B de oudste is, zodat deze conform het chronologisch beginsel dekking zou moeten bieden.
‘Secundaire dekking’
Verzekeraar B erkent, dat schade aan eigen goederen in beginsel onder de dekking van zijn polis valt, maar “de polis biedt geen dekking indien daarvoor een beroep op een andere verzekering kan worden gedaan. Derhalve biedt de werkmaterieelpolis een secundaire dekking voor schade aan eigen goederen”.
B redeneert als volgt: X heeft het pand verzekerd op een opstalverzekering. Deze polis biedt een primaire dekking voor materiële schade veroorzaakt door aanrijding. Op grond van deze polis is de schade aan het pand vergoed, echter onder aftrek van het eigen risico ad f 2.500. Voor de schade aan het pand kan dus een beroep worden gedaan op een andere verzekering. Het eigen risico ad f 2.500 van de opstalpolis komt wel voor vergoeding in aanmerking op de werkmaterieelpolis. “Derhalve hebben wij onze verzekerde f 2.000 uitgekeerd, aangezien er een eigen risico ad f 500 van toepassing is op de werkmaterieelpolis.”
Overwegingen
De Commissie Samenloop overweegt, dat de werkmaterieelpolis een secundaire dekking biedt voor schade aan eigen goederen van de verzekeringnemer indien deze is toegebracht met of door de heftruck, ongeacht of een verzekerde voor die schade aansprakelijk is (…) Deze dekking geldt niet indien daarvoor een beroep op een andere verzekering kan worden gedaan.
In de polisvoorwaarden van de gebouwenverzekeraar is uitgesloten “schade welke ten tijde van het voorvallen van een gebeurtenis op een specifieke verzekering gedekt blijkt te zijn, voor zover die andere verzekering voldoende dekking geeft, ongeacht op welk tijdstip deze verzekering gesloten is”. Uitdrukkelijk is vermeld, dat de werkmaterieelpolis in dit verband is te verstaan als specifieke verzekering.
Oordeel
De Commissie is van oordeel dat beide verzekeringen een gelijkwaardige uitsluiting bevatten zodat sprake is van samenloop van dekking.
Dit betekent dat het onderhavige geschil geregeld dient te worden op basis van het chronologisch beginsel, en omdat de werkmaterieelverzekering van verzekeraar B van oudere datum is, dient deze verzekeraar dekking te verlenen.
(Uitspraak nr 89 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘schade aan pand door vorkheftruck’).

Reageer op dit artikel