nieuws

Meldpunt voor reparatie pensioenrechten vrouwen

Archief

Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin februari het ‘Meldpunt reparatie vrouwenpensioen’ geopend. Aanleiding van de oprichting zijn uitspraken van het Europese Hof van Justitie in september 1994 dat gehuwde vrouwen en deeltijdwerkers (in de praktijk vooral vrouwen) met terugwerkende kracht tot 8 april 1976 recht hebben op opneming in de betrokken pensioenregeling. Voor de vordering achteraf van deze rechten is per lidstaat de geldende beroepstermijn (verjaring) van toepassing.

De oprichting is mogelijk gemaakt door subsidie van / 130.000 van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en door financiële steun van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), het Verbond van Verzekeraars, het ABP en het PGGM.
Het meldpunt zal voorlopig 5 maanden bestaan en onder andere vrouwen, advocaten, bureaus voor rechtshulp en pensioenadviseurs informeren over de stand van zaken rond de reparatie van vrouwenpensioenen en knelpunten daarbij inventariseren. Het zal aanwijzingen geven over de manier waarop pensioenrechten kunnen worden opgeeist.
Het is gehuisvest in het Instituut Vrouw en Arbeid in Den Haag. Het ‘Meldpunt reparatie vrouwenpensioen’ heeft adres: Postbus 11590, 2502 AN Den Haag, tel. 070-36.36.326.
Werkgeversorganisaties
Volgens ombudsvrouw pensioen Pauline Portegies bij genoemd instituut Vrouw & Arbeid, procederen werkgeversorganisaties om reparatie uit te stellen en rechtvaardigen ze deze taktiek met financiële argumenten. Veel pensioenfondsen compenseren in de pensioenopbouw vrijwillig de bevriezing van de AOW en geven de verplichte reparatie van vrouwenpensioen een lagere prioriteit, aldus Portegies.
Het meest nijpend is volgens haar het ontbrekende aanvullend pensioen bij vrouwen die nu al gepensioneerd zijn. Zij moeten de hoogste voorrang krijgen. Hun mannelijke collega’s hebben wel dat aanvullende pensioen. Met het vermogen van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering kan werkgevers en vrouwen financiële steun geboden worden die niet in staat zijn om de kosten van reparatie met terugwerkende kracht te betalen.
Volgens minister Melkert is het nog niet allemaal helder hoe het verder gaat met de reparatie van vrouwenpensioenen, ook omdat de nationale rechters zich nog moeten uitspreken.
De Nederlandse rechters moeten nog bepalen voor welke periode in het verleden (mogelijk 5 of 20 jaar) het recht op reparatie in Nederland valt op te eisen. Dit jaar wordt uitspraak verwacht.
Het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering heeft volgens minister Melkert vooralsnog een voorwaardelijke subsidieregeling voorbereid voor vrijwillig inhaalpensioen voor direct uitgesloten vrouwen (uitgesloten op grond van hun geslacht en niet op grond van hun deeltijddienstverband).
Als iemand met terugwerkende kracht deelneemt in een pensioenregeling, is betrokkene ook met terugwerkende kracht pensioenpremie verschuldigd. Daarvoor is nog geen oplossing. Gedacht wordt aan verrekening van de verschuldigde premie met het pensioenuitkering of aan een betalingsregeling.
Voorbeeld PGGM
De ombudsvrouw en Melkert wezen op het goede voorbeeld van het pensioenfonds PGGM dat besloten heeft om de pensioenen van uitgesloten deeltijdwerkers met terugwerkende kracht van 1976 tot 1990 te repareren. De achterstallige premies worden verrekend met de toekomstige pensioenuitkeringen, die daarmee lager worden. De kosten voor het fonds bedragen hoogstens f 450 mln. Sinds 1990 kunnen bij het PGGM alle deeltijdwerkers deelnemen aan de pensioenregeling.

Reageer op dit artikel