nieuws

Meerderheid intermediair niet actief met ANW-gatverzekering

Archief

Meerderheid intermediair niet actief met ANW-gatverzekering

De verzekering van het pensioen-gat voor partners en kinderen van overleden werknemers als gevolg van de invoering van de Algemene nabestaandenwet (ANW) per 1 juli a.s. bevindt zich op een laag pitje. Hoewel de meeste verzekeraars ANW-produkten hebben ontwikkeld, zijn de meeste tussenpersonen nauwelijks actief.
Deze conclusie kan worden getrokken uit de resultaten van een telefonisch onderzoek onder 53 verzekeraars en 60 assurantiekantoren. De steekproef werd verricht door bureau Interfoon Marketing Plus in Tilburg, in opdracht van Assurantie Magazine.
Pensioen-gat
Het pensioen-gat dat kan ontstaan als gevolg van de (uitgeklede) wettelijke regeling onder de ANW, is op diverse manieren te dichten: collectief (direct of via mantelcontract) via de lopende pensioenregeling van pensioenfonds of verzekeraar, en individueel via een aanvullende pensioenpolis van een verzekeraar.
Het pensioenverlies voor nabestaanden bedraagt ten hoogste circa f 22.500 bruto per jaar. De premie kan in dat geval volgens berekeningen van het Actuarieel Genootschap oplopen tot f 1.500 of f 2.000 per jaar.
Verwacht wordt, dat deze premie voor de grootste doelgroep te hoog zal zijn. Zij is gedwongen te kiezen voor een goedkopere oplossing, zoals een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de werkende partner.
Verzekeraars geven tot 1 juli de mogelijkheid om zonder medische waarborgen het pensioen-gat voor de nabestaanden te repareren, ook al is de (aanvullende) nabestaandenpensioenregeling bij een pensioenfonds ondergebracht. Een voorwaarde is, dat de werkgever een (collectieve) pensioenverzekering heeft gesloten.
Nauwelijks actie
Nog geen twee maanden voor het van kracht worden van de ANW hebben vooral assurantietussenpersonen niet of nauwelijks actie ondernomen. Wellicht door de drukke werkzaamheden voor de ziekte-verzuimverzekeringen.
Van de geënquêteerde kantoren zegt 65% geen cliënten te hebben benaderd. De helft van de overige kantoren richt zich op zowel particulieren als op bedrijven.
Van de geënquêteerde verzekeraars laat ruim 60% weten wèl ANW-gatprodukten te hebben ontwikkeld. Een kwart van hen beperkt zich tot individuele polissen; 59% heeft voor particulieren en bedrijven produkten op de markt gebracht. Saillant is dat 23% van de verzekeraars aangeeft niet op (enige) concurrentie te rekenen van pensioenfondsen bij de verzekering van het ANW-gat.
Weinig aanvragen
Tot veel aanvragen is het nog niet gekomen. Bijna de helft van verzekeraars zegt zelfs geen enkele offerte voor een individuele ANW-gatpolis te hebben uitstaan; in de collectieve sfeer is dat nog altijd bijna 34%! Rond 15% geeft aan ten hoogste 100 offertes voor een collectieve verzekering te hebben uitgebracht; 3,8% zegt daar ver bovenuit te komen.
Het merendeel van het intermediair laat weten produktinformatie van ANW-gatpolissen te ontvangen van maximaal 6 aanbieders: ruim 76% van de kantoren zegt zich tot dit aantal te beperken.
Rond 90% kantoren zegt nog niet één individuele polis te hebben gesloten; in de collectieve sfeer is dit zelfs 95%, blijkt uit het onderzoek. Produktie zal door ruim 53% worden ondergebracht bij maximaal 3 risicodragers.
Over de hoogte van de bruto premiestroom uit ANW-gat-polissen, laten de meeste maatschappijen zich niet uit. Ruim 64% zegt dit niet te durven voorspellen voor de eigen maatschappij. Dat dit ook moeilijk is, blijkt uit de produktie die zou zijn aangeleverd. In de individuele sfeer zegt de helft van verzekeraars geen polis te hebben gesloten; in de collectieve markt is dat bijna 55%. KADERBERICHT
De gevolgen van de ANW
De ANW vervangt de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) van 1959 en voorziet in een wettelijk basispensioen voor nabestaanden van (overleden) werknemers die niet in hun (eigen) inkomen kunnen voorzien. Concreet komt het erop neer dat nabestaanden met ongehuwde kinderen tot 18 jaar, of zij die arbeidsongeschikt (meer dan 45%) zijn in aanmerking komen voor een wettelijk basispensioen. Als overgangsmaatregel is bepaald, dat alle nabestaanden geboren vóór 1 januari 1950 recht (blijven) houden op een uitkering. Deze doelgroep is verdwenen rond het jaar 2015 wegens overlijden of het of bereiken van de 65-jarige leeftijd. Nieuw is dat ongehuwde nabestaanden in aanmerking kunnen komen voor een uitkering, dit in tegenstelling tot de AWW.
De huidige wet kent een blijvende uitkering tot 65 jaar (daarna AOW) voor iemand met minderjarige kinderen, of van 40 jaar en ouder. Bovendien is deze AWW-uitkering onafhankelijk van enig ander inkomen.
De hoogte van de pensioen-uitkering conform de nieuwe ANW is wèl inkomensafhankelijk: inkomsten uit arbeid, vut, WAO, WW, of aanvullend ouderdomspensioen worden geheel of deels gekort op het nabestaandenpensioen. Bij een inkomen van f 3.863 bruto per maand komt de ANW-uitkering zelfs volledig te vervallen. Ook wordt het percentage van de ANW-uitkering voor nabestaanden met kinderen verlaagd van 100% naar 90% van het minimumloon, waarvan 20% voor de kinderen.
Voor bestaande AWW-ers wordt deze verlaging bereikt door een ‘bevriezing’ van de uitkering. Voor deze groep wordt de inkomenstoets per 1 januari 1998 ingevoerd. Enquête verzekering ANW-hiaat Assurantiekantoren Bent u al actief bezig cliënten uit uw bestand te benaderen over deze verzekering? ja: 35,0% nee: 65,0% Richt u zich daarbij op bedrijven of op particulieren? bedrijven: 23,8% particulieren 28,6% beide: 47,6% Hoeveel verzekeraars verstrekken aan u produktinformatie? 1-3: 31,7% 4-6: 45,0% 7-10: 11,7% 11- of meer: 3,3% weet niet: 8,3% Kunt u met deze produkten uit de voeten? ja: 53,3% nee: 18,3% weet niet: 28,3% Bij hoeveel verzekeraars brengt u polissen onder? 1: 1,7% 2: 18,3% 3: 33,3% 4: 8,3% 5: 11,7% 6: 3,3% 7: 3,3% 10: 3,3% meer: 1,7% geen antwoord: 15,0% Hoeveel polissen heeft u al gesloten (individueel/collectief)? individueel geen: 90,0% 5: 3,4% 10: 1,7% 40 of meer: 1,7% Geen antwoord: 3,3% collectief geen: 95,0% geen antwoord: 5,0% Verzekeraars Heeft u ANW-produkten ontwikkeld? ja: 60,4% nee: 37,7% geen antwoord: 1,9% Zijn dit individuele of collectieve produkten: individueel: 25,0% collectief: 12,5% beide: 59,4% geen antwoord: 3,1% Verwacht u concurrentie van pensioenfondsen op dit terrein? ja: 54,7% nee: 22,6% geen antwoord: 22,6% Bestaat er behoefte onder tussenpersonen aan toelichting op de produktinformatie? ja: 50,9% nee: 15,8% geen antwoord: 13,2% Hoeveel ANW-offertes, c.q. ANW-polissen (individueel of collectief) heeft u afgegeven? offertes individueel geen: 49,1% 1: 3,8% 4: 1,9% weet (nog) niet: 15,1% geen antwoord: 17,0% n.v.t.: 13,2% offertes collectief geen: 33,9% 10: 5,7% 25: 1,9% 40: 1,9% 50: 1,9% 100: 3,8% 200 of meer: 3,8% weet (nog) niet: 9,4% geen antwoord: 18,9% n.v.t.: 18,9% polissen individueel geen: 50,3% weet (nog) niet: 7,6% geen antwoord: 18,9% n.v.t.: 13,2% polissen collectief geen: 54,7% weet (nog) niet: 18,9% geen antwoord: 18,9% n.v.t.: 7,5% Hoe groot is de totale verwachte nieuwe bruto premie per jaar uit ANW-hiaatverzekering? geen: 5,7% f 3-4 mln: 1,9% f 20 mln: 1,9% weet (nog) niet: 64,1% geen antwoord: 15,1% n.v.t.: 11,3%

Reageer op dit artikel