nieuws

Meer speelruimte op til voor verzekeren van molestrisico

Archief

Er komt nog dit jaar een wetsvoorstel dat het verbod op het verzekeren van molestrisico opheft. Dat antwoordt minister Bos (Financiën) op kamervragen over het Defensie Aanvullingsplan dat Burgthuys Adviesgroep aanbiedt aan militairen. Risicodrager De Noordhollandsche van 1816 zegt tevreden te zijn met het antwoord van de minister. .

Het verzoek voor opheffing van het verbod op het verzekeren van molestrisico komt volgens het ministerie van Financiën uit de markt. “De reden is dat de werkelijkheid inmiddels door de praktijk is achterhaald. Vroeger was zo’n risico niet te dragen door regionale verzekeraars. Dat is nu anders”, aldus een woordvoerder.
Het ministerie heeft onderzocht of het huidige verbod voor schadeverzekeraars om oorlogsmolest te dekken, nog nodig is. “Dit heeft tot de conclusie geleid dat dit verbod onnodig beperkend is. Er is al wel sprake van een zich ontwikkelende praktijk die vooruitloopt op de voorgenomen wetgeving. Dit is in het belang van Nederlanders in het buitenland, bijvoorbeeld op missie in Navo- of VN-verband”, aldus Bos bij de beantwoording.
Wat de consequenties zijn van het wetsvoorstel is nog niet bekend. “Om tot een goed voorstel te komen, is veel overleg nodig. Zowel met de markt als met de Tweede Kamer, et cetera. Hierin moet worden bepaald wat er onder de verzekering gaat vallen, wat de spreiding is en ga zo maar door”, aldus de woordvoerder.
Kamervragen
De vragen van de PvdA-kamerleden Tang, Vos en Eijsink gingen over het handhaven van het verbod op het verzekeren van molestrisico door een schadeverzekeraar. De Kamerleden vroegen zich vooral af of het Defensie Aanvullingsplan, zoals aangeboden door Burgthuys Adviesgroep en Noordhollansche van 1816, niet in strijd is met een WFT-artikel en waarom toezichthouders AFM en DNB niet handhavend optreden.
In het Defensie Aanvullingsplan van Burgthuys Adviesgroep staat, zo stellen de Kamerleden, de clausule dat “niet als molest/gewapend conflict zal worden aangemerkt activiteiten van verzekerde in het kader van ‘operaties’ van internationale organisaties, waarvan Nederland deel uitmaakt en/of de goedkeuring hebben van de Tweede Kamer en/of het Kabinet”. De Kamerleden vragen zich af of deze clausule niet in strijd is met de WFT. “Zo ja wat betekent dat voor de aanspraak die verzekerden hebben op grond van deze verzekering?”
Hierop antwoordt Bos dat “naar de letter van de wet een dergelijke clausule in strijd zou kunnen zijn met artikel 3:38 van de WFT. Dit is afhankelijk van het antwoord op de vraag wie de echte risicodrager is van het oorlogsmolest. Indien dit de schadeverzekeraar Noordhollandsche van 1816 is, is dat in strijd met genoemd artikel. Indien dit een onderlinge waarborgmaatschappij zou zijn die uitsluitend oorlogsmolest dekt (zie artikel 1:6, eerste lid, onderdeel d, van de WFT), is het niet in strijd met de WFT”. Een en ander heeft geen gevolgen voor de aanspraken die verzekerden op grond van die verzekering zouden kunnen maken.
Op de vraag waarom de DNB niet handhavend optreedt, zegt Bos dat “hangende de heroverweging besloten is voorlopig geen actie te ondernemen”.
Tevreden
De Noordhollandsche van 1816 is tevreden met de antwoorden van de minister. “Wij bieden een ongevallen- en avp-polis aan waarbij de militair ook een uitkering krijgt als hij op een bermbom loopt. En laten we wel wezen, het merendeel van onze doelgroep loopt gewoon in Nederland rond. Onze polis is zeker goed als je kijkt naar de geest van de wet en ik begrijp dat minister Bos het daar ook mee eens is”, aldus directeur Cas Verhage.
militairen op Navo-missie ook verzekerd mogen zijn voor ongevallen.

Reageer op dit artikel