nieuws

Meer klachten bij de Ombudsman Zorg

Archief

De Ombudsman Zorgverzekeringen had vorig jaar meer klachten te behandelen dan in het jaar daarvoor. In 1997 waren er 987 klachten, in 1998 waren dat er 1.121.

Het toegenomen aantal klachten schrijft de Ombudsman, mevrouw Til Gardeniers-Berendsen, onder meer toe aan het feit dat steeds meer zorgverzekerden op de hoogte zijn van het bestaan van deze Ombudsman (die vorig jaar drie jaar bestond). Daarom is het jammer, dat nu door een wetswijziging ook de Nationale Ombudsman bepaalde klachten mag behandelen (zie AM 16, pag 31).
Klachten omtrent de AWBZ en het ziekenfonds zijn volgens de Ombudsman onder meer toegenomen doordat de verzekerden steeds mobieler worden qua werk en woonplaats. “De Ziekenfondswet is nog vrijwel geheel gebaseerd op de gedachte dat men langdurig èn bij één werkgever werkzaam is. Tegenwoordig is de verscheidenheid aan arbeidsrelaties evenwel zeer groot”, schrijft Gardeniers in haar jaarverslag. “Velen werken tijdelijk, en voor meer dan één werkgever. De maatregelen die in de recente jaren zijn genomen om de regelgeving aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, bieden niet in alle gevallen soelaas. Daarnaast wordt het verplichte karakter van de ziekenfondsverzekering door sommigen als klemmend beleefd.”
De Ombudsman krijgt ook veel klachten over collectiviteiten. Aan deze materie is in het jaarverslag uitgebreid aandacht besteed (zie AM 16, pag. 6).
Aantallen
In het totaal kreeg de Ombudsman 2.823 telefonische klachten en verzoeken om informatie. Dat waren er 317 minder dan in 1997. In dat jaar waren er namelijk veel vragen over de invoering van de eigen bijdrage. De telefonische contacten leidden tot 1.121 schriftelijke klachten.
De 1.121 (987) ontvangen klachten waren als volgt verdeeld (tussen haakjes het percentage in 1998 respectievelijk 1998): maatschappijpolis 385 (34%, 32%:); ziekenfondsverzekering 322 (29%, 26%), aanvullende polis 275 (25%, 26%), standaard(pakket)polis 84 (7%, 11%), AWBZ-dekking 22 (2%, 2%), overig 33 (3%, 3%).
De klachten gingen voornamelijk over de volgende onderwerpen: acceptatie 137 (97); premie 135 (159); inschrijving 97 (53); tandheelkunde 85 (72); hulpmiddelen 75 (69); eigen risico 34 (57); opzegging 30 (41).
Succesvol
Inclusief dossiers uit 1997 werden vorig jaar 1.115 dossiers afgehandeld. Er werden 54 dossiers doorgezonden naar andere instanties en voorts waren er 156 onbemiddelbare gevallen. Van de resterende 914 klachten werden er 154 opgelost door uitgebreide informatie. Bij de overige 760 gevallen was sprake van ‘bemiddeling’. Hiervan werden er 367 (48%) dossiers gesloten zonder dat dit tot een verbetering voor de klager leidde. In 393 gevallen (52%) had de bemiddeling succes.
De Ombudsman heeft het recht een bindend advies uit te brengen, maar heeft daar vorig jaar (net als in de voorgaande jaren) geen gebruik van gemaakt.

Reageer op dit artikel