nieuws

Markt kan leven met besluit kabinet Wabb niet aan te scherpen

Archief

Het (gedeeltelijk) intrekken van het voorstel tot wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) heeft verzekeraars en standsorganisaties nauwelijks verrast. NBvA en – opvallend genoeg – ook NVA zeggen zeer wel te kunnen leven met het besluit van het kabinet.

Het besluit om het wetsvoorstel gedeeltelijk in te trekken – alleen de vereenvoudiging van de regeling gevolmachtigd agent is gehandhaafd – komt na de schriftelijke behandeling door de Tweede Kamer. De opmerkingen die daarbij door Kamerleden zijn gemaakt, hebben geleid tot een nieuwe toetsing van het wetsvoorstel aan de uitgangspunten van het regeerakkoord op het gebied van vermindering van regelgeving en verlichting van de administratieve lastendruk, aldus de ministers Zalm en Wijers in hun toelichting op de nota naar aanleiding van het Nader Verslag.
Het ingetrokken gedeelte van het wetsvoorstel heeft betrekking op de verwerking van de EG-Aanbeveling van de Europese Commissie over de onafhankelijkheid en de registratie van gebonden tussenpersonen. Verwerking van deze EG-Aanbeveling in onze nationale wetgeving zou leiden tot een tamelijk gecompliceerde wettelijke regeling. “De voorgestelde regeling is niet strikt noodzakelijk om knelpunten in de Nederlandse markt op te heffen”, schrijven de ministers.
Zij wijzen voorts op de weigering van lidstaten als Duitsland en Groot-Brittannië om de EG-Aanbeveling over te nemen, zodat de beoogde coördinatie van Europese regelgeving niet wordt bereikt. “Het niet uitvoeren van die aanbeveling door Nederland zal dan ook geen storende factor in Europees verband zijn.”
‘Niet rouwig om’
De NBvA zegt “er bepaald niet rouwig om te zijn” dat het wetsvoorstel (gedeeltelijk) is ingetrokken. De bond heeft zich van meet af aan verzet tegen iedere aanscherping van Wabb, omdat daartoe geen aanleiding zou bestaan en betreurt dat de discussie “tot nodeloos veel onrust heeft geleid en onnodig veel tijd en aandacht heeft gevergd van diverse partijen.”
De voorgestelde regeling dreigde, aldus de NBvA, ook steeds complexer, geforceerder, en onzuiverder te worden door verdere verfijningen. De uitvoering van de wet zou wellicht ook praktische problemen hebben opgeleverd en een grotere administratieve belasting met zich hebben gebracht voor het intermediair, aldus de NBvA. De bond gelooft wel, dat de discussie heeft geleid heeft tot een meer kritische beschouwing van samenwerkingsvoorwaarden tussen het intermediair en verzekeraars.
‘Gevoel voor realiteit’
De NVA, een van de initiators van de regeling tot openbaarmaking van gebonden tussenpersonen, zegt tot andere inzichten te zijn gekomen “uit gevoel voor realiteit”.
Bij monde van directeur H. Scheffer betreurt de NVA, dat door het niet doorgaan van de wetswijziging er – uit oogpunt van consumentenbescherming – geen (zichtbaar) onderscheid wordt gemaakt tussen gebonden en ongebonden assurantietussenpersonen. Met name de lobby van de Rabobank(en) heeft op dit punt een belangrijke rol gespeeld, zegt Scheffer.
“Nu het er naar uitzag dat de Rabobanken niet als gebonden tussenpersonen zouden worden geregistreerd, was het de vraag of de voor de consument beoogde duidelijkheid gerealiseerd kon worden. Vast staat dat Rabo veel zaken doet met Interpolis en als zo’n bank toch als ‘ongebonden’ zou worden gekwalificeerd, dan heeft het begrip ‘onafhankelijkheid weinig waarde.”
Scheffer zegt verder, dat de ontwikkelingen in het buitenland mede van betekenis zijn geweest voor de gewijzigde inzichten. Engeland en Duitsland weigeren de ‘EG-Aanbeveling voor verzekeringstussenpersonen’ te verwerken in hun nationale wetgeving en lidstaten als Spanje, Frankrijk, en Denemarken twijfelen of zij daaraan gevolg zullen geven. Het is bovendien zeer wel de vraag, of de Europese Commissie alsnog met een richtlijn zal komen om de gewenste regelgeving af te dwingen.
Namens de Verbondscommissie Wabb volstaat voorzitter mr C. de Swart met de mededeling ook niet ontevreden te zijn over het kabinetsbesluit. “Duidelijk was, dat ook verzekeraars niet zaten te wachten op een wijziging van de Wabb, onder meer vanwege de enorme administratieve rompslomp die is verbonden aan de voorgestelde registratie van gebonden tussenpersonen. Als verzekeraars hechten we eraan de huidige wet, die goed heeft gewerkt, zolang mogelijk te handhaven.”

Reageer op dit artikel