nieuws

Makelaars verzetten zich tegen millenniumplannen verzekeraars

Archief

De makelaarssectie van de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB) levert bij monde van voorzitter Rolf van der Wal ongezouten kritiek op de millenniumplannen van verzekeraars. Zo zullen de makelaars zich fel verzetten tegen de verwachte clausulering van bestaande contracten.

Hoewel er nog altijd geen volledige duidelijkheid is geschapen over hun opstelling bij schade als gevolg van de eeuwwisseling, lijkt het er sterk op dat verzekeraars zullen kiezen voor uitsluiting van directe schade aan eigen bedrijfsmiddelen en voor limitering van overige schades als gevolg van het millenniumprobleem. Ook langlopende contracten die over de eeuwwisseling heen lopen, zullen hoogstwaarschijnlijk op deze punten worden aangepast. Zeker is dat er in ieder geval geen sprake van dekking zal zijn, indien de verzekerde nalaat tijdig maatregelen te nemen om de eigen millenniumproblemen aan te pakken.
Onaanvaardbaar
De idee dat langlopende contracten worden opengebroken om ze te voorzien van millenniumclausules noemt Rolf van der Wal “onaanvaardbaar”. “Het kan niet zo zijn dat een verzekerde eerst twintig jaar premie betaalt en er vervolgens aan zijn dekking gesleuteld wordt. Verzekeraars dienen op dit punt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te kennen”, aldus Van der Wal, die hierin wordt ondersteund door andere grote beursmakelaars.
Van der Wal, tevens directeur bij AON Nederland, zegt desnoods een proefproces tegen verzekeraars aan te zullen spannen, waarbij de voorgenomen clausulering aan een rechterlijke toetsing wordt onderworpen.
Eigen beleid
Volgens Van der Wal gaat het verzekeraars niet aan om zich te verschuilen achter de herverzekeraars, die eveneens hun risico’s in het kader van de eeuwwisseling aan het heroverwegen zijn. De herverzekeraars maken namelijk komende herfst bekend welke maatregelen zij zullen treffen en voor welke regio’s deze zullen gelden. “Angst voor de plannen van herverzekeraars is een slechte raadgever. Als primaire verzekeraar dien je een eigen beleid te voeren. Bovendien zullen ook herverzekeraars het niet zo bont en blauw maken dat ze hun relaties straks in de kou laten staan.”
Om de ernst van de situatie aan te geven, meldt het Verbond van Verzekeraars dat een stroom van millenniumschades uiteindelijk zelfs bedreigend kan zijn voor de continuïteit van sommige maatschappijen. Van der Wal wil niet gezegd hebben dat deze bewering onjuist is. “Maar zoiets is natuurlijk moeilijk hard te maken.”
Tijdige maatregelen
De voorzitter van de makelaarssectie eist eveneens duidelijkheid van verzekeraars over millenniumschades die straks ontstaan ondanks alle voorzorgsmaatregelen. “Wij willen nu wel eens horen wat hun standpunt is bij schade als de verzekerde wél tijdig maatregelen heeft genomen. Ik heb die vraag al meermalen voorgelegd, maar nog nooit afdoende antwoord gekregen. Zelf ben ik van mening dat er gewoon dekking moet zijn als een verzekerde alles heeft gedaan wat in z’n vermogen lag en er buiten zijn invloed toch schade is ontstaan”, aldus Van der Wal.
Ondanks de harde kritiek op de verwachte clausulering, staat Van der Wal wel achter het streven van verzekeraars om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor schadelastbeheersing. “Wij kunnen ons er prima in vinden dat er hoge prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen van millenniumschades. Niemand zal bestrijden dat het een heel serieus probleem is.”
Rolf van der Wal: “Desnoods een proefproces aanspannen tegen verzekeraars”.
Moeilijk dilemma toezichthouder
Het millenniumprobleem van verzekeraars brengt ook de Verzekeringskamer (VK) in een uitermate lastig parket. Enerzijds is er de naderende eeuwwisseling, die de solvabiliteit van de onder toezicht staande maatschappijen lijkt te bedreigen, anderzijds zijn er de belangen van polishouders die de VK primair dient te behartigen.
De toezichthouder is momenteel in gesprek met verzekeraars over het opstellen van millenniumclausules, waarmee de schadelast voor verzekeraars gelimiteerd kan worden door middel van uitsluitingen en aftopping van risico’s. Deze clausules, die waarschijnlijk en bloc in bestaande contracten doorgevoerd gaan worden, zouden maatschappijen in het ergste geval moeten behoeden voor situaties waarbij hun continuïteit in gevaar komt. Echter, deze clausules hebben tegelijkertijd uitermate negatieve gevolgen voor de betrokken polishouders.
“Wij streven naar een pakket van maatregelen dat recht doet aan de positie van de polishouders en tevens rekening houdt met de situatie van verzekeraars. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het invoeren van een eigen risico of limitering van de maximale schade. Het mag daarbij echter niet zo zijn dat verzekeraars alles afwentelen op de klant”, aldus een woordvoerder. De toezichthouder vindt het een taak van verzekeraars zelf om de benodigde stappen te ondernemen. Zonodig overweegt de VK aanvullende maatregelen, waarbij millenniumclausules dwingend opgelegd zullen worden.
De mooiste oplossing zou volgens de VK het oprichten van een speciale ‘millenniumpool’ zijn. Overheid, verzekeraars en polishouders zouden deze pool gezamenlijk moeten financieren.

Reageer op dit artikel