nieuws

Maes wil graag ex-polishouders Vie d’Or uit de zorgen helpen

Archief

Vanuit een kantoor bij een bevriende accountant in Eindhoven heeft Frans Maes, de omstreden voormalig directeur en oprichter van Vie d’Or, de draad weer opgepikt. Hij bedient oude relaties als fondsbeheerder, zegt op te komen voor de belangen van de ex-polishouders van Vie d’Or, en werkt zelfs mee aan de introductie van een nieuwe universal life verzekeringsvorm op de Nederlandse markt.

Met het beheer en administratie van op Curaçao gevestigde beleggingsfondsen voor een groep van ‘oude relaties’ is F. Maes back in business. Samen met K. van Batenburg vormt hij het stichtingsbestuur van het adminstratiekantoor Superior Challenger Fund NV. Het bureau is gevestigd op hetzelfde adres waar volgens de Kamer van Koophandel het administratiekantoor van het CanAm Fund zetelt (een fonds waar destijds beleggingen van veel Vie d’Or-verzekerden ongevraagd in terecht kwamen). Ook is hier de lege BV van Artsen Goodwill Herstructurering (AGH) gevestigd, AGH is de ziektekosten-tak van Vie d’Or die door interne onenigheden een vroege dood stierf.
Een aantal polishouders van Twenteleven ontving onlangs een brief van het adminstratiekantoor van Maes, met het voorstel in een nieuw beleggingsfonds te stappen. Maes ontkent, dat hij hiermee het werven is onder de klanten van Twenteleven. “Ik heb slechts een aantal oude zakenrelaties van mij aangeschreven die deelnemen in beleggingen die dateren van vóór de Vie d’Or-periode. Het is logisch dat deze relaties nu bij Twenteleven zitten, aangezien ze destijds ook klant waren bij Vie d’Or.”
Minachting
Maes doet weinig moeite om zijn minachting te verbergen voor de manier waarop Twenteleven omspringt met ‘zijn’ polishouders. In de brief aan z’n oude relaties schrijft hij, dat hij “op z’n zachtst gezegd niet gelukkig is met het beleggingsbeleid zoals dat door Twenteleven wordt verwezenlijkt”. In een toelichting zegt Maes, dat hij de voormalige polishouders van Vie d’Or zo goed mogelijk wil helpen. “Deze mensen hebben de afgelopen tijd in zorgen geleefd. Daar wil ik graag iets aan verbeteren”, aldus de omstreden oprichter van Vie d’Or.
Met gebruikmaking van de fondsen van Maes zouden deze oude relaties hun – als gevolg van de volgens hem onnodige teloorgang van Vie d’Or – vermagerde rendementen weer wat kunnen versterken.
Volgens Maes gaat er ondertussen van alles mis bij Twenteleven. Met name de administratie is volgens hem niet op orde. Onze reactie dat dit een wel heel opmerkelijke conclusie is voor de voormalige directeur van een verzekeringsmaatschappij die mede onderuit ging door de slechte staat van de administratie, wordt door Maes weggewuift: “De administratie van Vie d’Or was zó goed geregeld, dat we bijvoorbeeld in staat waren binnen twee weken een balans op te maken.”
Bij Twenteleven speelt volgens hem gemakzucht een grote rol. “Zo is de verdeling van de overdrachtswaarden zeer onrechtvaardig geweest. Sommige polishouders zijn bevoordeeld, en daar zijn anderen weer de dupe van”, aldus Maes. Ook worden er in zijn ogen moedwillig fouten gemaakt. Maes zegt een geval te kennen van een verzekerde waarbij Twenteleven opzettelijk een depot van f 100.000 is vergeten.
Vrijval reservering
Over de oneerlijke verdeling van de overdrachtswaarden heeft Maes onlangs een brief gestuurd aan de arrondissementsrechtbank in Den Bosch. Aanleiding voor de brief was de aangekondigde vrijval van een (deel van een) reservering van f 22 mln bij Twenteleven. Deze reservering is bedoeld als een voorziening met het oog op mogelijke nagekomen aanspraken in verband met onjuiste polisgegevens.
Volgens Maes (zelf ook polishouder) zijn met name verzekerden met een pensioen-polis en koopsompolissen de dupe van de door Twenteleven toegepaste verdeelsleutel op basis van opgerente bruto betalingen aan Vie d’Or, zonder rekening te houden met de verschillende kosten-aspecten per produkt. Zij worden volgens hem gekort met zo’n 50%. Aan de andere kant leiden verzekerden met een premie-polis nauwelijks verlies. Hij verzoekt de rechtbank dan ook bij de verdeling van de vrijvallende reservering een andere verdeling toe te passen, waarbij wél rekening gehouden wordt met de gemaakte kosten per produkt.
In een reactie van de Verzekeringskamer op de brief van Maes stelt bestuurder P. Keizer, dat de verdeelsleutel, die is toegepast bij de overdracht naar Twenteleven, in de gegeven situatie de beste keus was. De rechtbank in Den Bosch vond dit kennelijk ook, aangezien daar toestemming is gegeven voor de overdracht op deze basis.
Volgens Keizer heeft iedere verdeelsleutel minder sympathieke kanten. Zo zouden bij het gebruik van de methode die Maes voorstelt met name polishouders die nog maar kort bij Vie d’Or verzekerd waren, geen enkel tegoed meer hebben, maar juist geld schuldig zijn aan Twenteleven. Door de hoge eerste kosten zouden deze polissen uitkomen op een negatieve waarde. “Dat lijkt ons evenzeer een onrechtvaardige situatie”, aldus Keizer, die desondanks toezegde de door Maes voorgestelde verdeelsleutel in overleg met Twenteleven nader te bekijken.
Behalve het beheer van beleggingsfondsen en de belangenbehartiging van z’n ex-polishouders, zegt Maes zich bezig te houden met de introductie van een nieuwe universal life verzekeringsvorm die door een buitenlandse verzekeraar op de Nederlandse markt zal worden geïntroduceerd. Veel meer wil hij nog niet over z’n plannen vertellen, aangezien hij eerst wil wachten op een ‘volledige rehabilitatie’ door Justitie. Volgens Maes zijn de plannen echter reeds in een vergevorderd stadium.
Maes: bezig met introductie van een nieuwe universal life verzekeringsvorm.

Reageer op dit artikel