nieuws

Lutjens wil gelijke pensioenpremie en -uitkering voor man en vrouw

Archief

Het verdient aanbeveling om te verbieden dat het verschil in levensverwachting voor man en vrouw tot uitdrukking wordt gebracht in pensioenpremies en verzekerde pensioenkapitalen. Ook bij de berekening van afkoopsommen, bij de uitruil van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen en bij de vervroeging van ouderdomspensioen dient geen betekenis te worden toegekend aan het verschil in levensverwachting.

Dit zijn twee van de aanbevelingen van bijzonder hoogleraar pensioenrecht prof. dr E. Lutjens aan de Vrije Universiteit Amsterdam in zijn rapport ‘Levensverwachting en pensioen: geslacht-afhankelijke of sexe-neutrale actuariële factoren?’
Het rapport is de uitkomst van een onderzoek dat hij heeft gehouden op verzoek van de stuurgroep ‘Emancipatie Stimulering’ van het ministerie van justitie.
Sterftetafels
Het gebruik door pensioenverzekeraars van verschillende sterftetafels voor mannen en vrouwen leidt tot ongelijke behandeling, omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen. Deze ongelijke behandeling is in de kern gebaseerd op een bedrijfseconomisch argument, aldus Lutjens.
Lutjens pleit er ook voor dat verboden wordt om verschillende sterftetafels te gebruiken bij overdracht van pensioenaanspraken bij echtscheiding.
In de Algemene Wet Gelijke Behandeling komt een verplichting voor tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen. In deze wetgeving kan een verbod op geslacht-afhankelijke sterftetafels worden ingevoegd, aldus Lutjens. Voor individuele verzekeringen dient het volgens hem mogelijk te blijven, om rekening te houden met het verschil in levensverwachting tussen de beide sexen. Daar is immers geen sprake van solidariteit.
Levensverzekeraars
In een reactie zegt desgevraagd voorzitter R. van der Smeede van de sectie levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars dat het rapport voor verzekeraars geen enkele reden is om de huidige praktijk te veranderen. “We moeten een adequate kostprijs hanteren en daarin is de ongelijkheid van de levensduur een gegeven. Bij pensioenuitkeringen hoef je geen verschil te maken, maar Lutjens wil een gelijke premie dus een onjuiste kostprijs”.
Opgemerkt kan worden dat in ziektekostenverzekeringen één tarief geldt voor mannen en vrouwen, ook al kunnen verschillen in risico gedistilleerd worden. Denk maar aan de zwangerschap.
Van der Smeede: “De vraag is hoever je moet gaan met het onderscheiden van risicogroepen. Bij de pensioenverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen omdat ze duidelijk verschillende risicogroepen vormen”.
De opstelling van verzekeraars is volgens Van der Smeede geen afwijzing van de emancipatie. “Je kunt niet alles gelijk maken ter wille van de emancipatie. Herenfietsen zijn anders dan damesfietsen”.
Genoemde stuurgroep laat weten dat zij instemt met de aanbevelingen van Lutjens en dat zij in samenwerking met de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het ministerie van justitie binnenkort een studiedag over dit thema organiseert.
Lutjens: gebruik van geslacht-afhankelijke sterftetafels moet verboden worden.

Reageer op dit artikel