nieuws

Levob stopt ‘meevaller’ van f 83 mln in reserves

Archief

Levob heeft vorig jaar f 83,3 mln aan extra baten door verminderde afschrijving op afsluitprovisies en rentestandskortingen gebruikt ter versterking van haar reserves voor winstgaranties, lang-levenrisico, dubieuze debiteuren (OV Bank) en reorganisatiekosten.

Het niet meer ineens afschrijven van afsluitprovisie voor nieuwe levensverzekeringen leverde Levob vorig jaar een ‘meevaller’ op van f 68 mln. Nog eens f 15,3 mln bleef er over als gevolg van het aanpassen van de afschrijvingssystematiek voor de rentestandskorting. Deze f 83,3 mln is toegevoegd aan voorzieningen voor winstgaranties (f 61,8 mln), het lang-levenrisico (f 2,8 mln), dubieuze debiteuren van de OV Bank (f 7,6 mln), en reorganisatiekosten (f 11,2 mln).
Twenteleven
Het premie-inkomen van Levob-dochter Twenteleven, waarin de polishouders van de failliet verklaarde verzekeraar Vie d’Or zijn gestopt, is gestegen naar f 40,0 (32,6) mln. Het bruto resultaat van deze maatschappij is toegenomen naar f 1,0 (-0,8) mln.
Het beleggingsresultaat voor rekening en risico van polishouders nam fors toe naar f 24,4 mln. Volgens bestuursvoorzitter Lugtigheid zijn van de 11.000 polishouders (13.000 polissen) er 9.500 (10.000) bij Twenteleven gebleven. Van aanvankelijke korting van 40% op de uitkering te zijner tijd zou mede door het beleggingsresultaat zijn teruggebracht tot 30%.
Schade- en zorgbedrijf
Het schade- en zorgbedrijf van Levob presteerden op hetzelfde niveau van 1994. Het bruto schaderesultaat steeg aanzienlijk naar f5,4 (-1,7) mln.
In de autotekening verbeterde het resulaat, maar nog niet afdoende. De maatschappij houdt voor dit jaar rekening met een nieuwe premieronde, te meer als de schadelast door letselschaden blijft toenemen. Levob heeft hiervoor inmiddels f 1 mln extra gereserveerd.
Het premie-inkomen zorgverzekering werd negatief beïnvloed door de overheveling van de laatste tegen ziektekosten verzekerde militairen naar een door de overheid in het leven geroepen stichting, die is herverzekerd. Door deze overgang derfde Levob Zorg f 7 mln aan premies. Het bruto resultaat nam toe tot f 1,3 (-1,9) mln.
Ziekteverzuim-polis
De stroom aanvragen voor een ziekteverzuim-polis overtreft de verwachtingen van Levob. De omvang van deze markt biedt kansen voor elke verzekeraar, zei Lugtigheid, maar de concurrentie is fel. “Het is vaak haasje-over bij premieverlagingen. Alles wordt ingezet om een onderneming als klant binnen te halen of te behouden. Het gaat de aanbieders niet zozeer om dit ene produkt, maar om wat er meer aan vast zit.”
Een waarschuwend geluid liet Lugtigheid ook horen met betrekking tot de polisvooraarden van de aov, waarin het begrip ‘passende arbeid’ in toenemende mate wordt vervangen door ‘beroepsarbeidongeschiktheid’. “De vraag is of partijen de beheersing kunnen opbrengen kritisch te blijven op deze ontwikkeling. Jarenlang is er strijd geleverd over de introductie van het begrip ‘passende arbeid’. De ironie wil dat het alsnog verdwijnt, als dit zo doorgaat.” Levob 1995 1994 omzet 562 535 w.v. premie-inkomen 376 353 kosten 39 38 provisies 32 29 netto resultaat 26 19 Levensverzekeringen premie-inkomen 213 191 brancheresultaat 26 21 Schadeverzekeringen premie-inkomen 144 141 w.v. medische varia 32 32 auto 30 25 brand 15 14 overige varia 9 8 zorg 58 62 Brancheresultaat 4 -7 w.v. medische varia 4 2 auto -2 -6 brand 0 -2 overige varia 1 1 zorg 1 -2 Bankbedrijf inkomsten 96 96 bedrijfsresultaat 4 6 Medewerkers 388 380

Reageer op dit artikel