nieuws

Levob past koerswijziging aan

Archief

Levob heeft besloten om meer vaart te zetten achter het in 1995 ingezette strategisch plan. Ook zijn er enkele accentwijzigingen aangebracht. Twee jaar terug heette het nog dat de nadruk bij Levob zou komen te liggen op inkomensverzekeringen. Schade en Zorg mochten wel groeien, maar zeker niet ten koste van het resultaat. Inmiddels is besloten om voor beide bedrijfsonderdelen op zoek te gaan naar een partner.

Wegens de grootscheepse reorganisatie van de afgelopen twee jaar had Levob de blik vooral naar binnen gericht. Hierdoor was er volgens bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid te weinig aandacht voor wat er zich allemaal op de markt afspeelde. Afgelopen zomer kwam de verzekeraar uit Leusden tot de slotsom dat de strategiewijziging weliswaar volgens plan verliep, maar zich helaas te langzaam voltrok. De snelheid waarmee de verzekeringsmarkt zich ontwikkelde, noodzaakte Levob er toe om ook met de koerswijziging meer haast te maken. Daartoe werd dan ook besloten.
“Het ging allemaal niet snel genoeg. We moesten nóg duidelijker keuzes maken. En kiezen betekent niet alleen: deze zaken doen doen we wel, maar ook: die andere zaken doen we voortaan niet meer, of in ieder geval niet langer in ons eentje. Vaak wordt bij het verleggen van de strategie deze laatste stap voor het gemak vergeten”, aldus Lugtigheid.
Joint venture
In het kort komt het er op neer dat de maatschappij zich in een nog eerder stadium gaat beperken tot zijn kernconcepten: employee-benefits en persoonlijke financiële dienstverlening. Hieruit volgt dat nog dit jaar partners gezocht gaan worden voor zowel de zorg- als de schade-activiteiten, om deze in een soort van joint venture voort te zetten. Levob blijft de schade- en zorgproducten ook na het aangaan van de allianties nog wel gewoon aanbieden. De zakelijke kredieten van de OV Bank worden echter niet langer aangeboden aan bancaire relaties.
Alle werknemers van Levob zijn in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de bijgestelde plannen. Lugtigheid: “We geven absolute openheid van zaken en sturen niemand met een kluitje in het riet. Dat wordt door de medewerkers zeer op prijs gesteld.”
De Levob-bestuurder zegt alle betrokkenen ‘perspectief voor de toekomst’ te willen bieden. “Vanzelfsprekend kwam het nieuws over onze verscherpte koerswijziging voor de direct betrokkenen als een schok, maar velen hebben het aangegrepen als een nieuwe uitdaging. In de allianties die wij voor Zorg en Schade zullen aangaan zitten namelijk ook veel kansen voor de huidige medewerkers.”
Voor de zorgportefeuille, met dertig medewerkers en een premievolume van f 70 mln in 1997, is Levob al geruime tijd in gesprek met een mogelijke partner. De naam van deze verzekeraar wordt nog niet prijsgegeven. Het is de bedoeling dat de besprekingen nog dit jaar uitmonden in een definitieve overeenkomst. Voor de schadeportefeuille, met veertig medewerkers en in 1997 een premie-inkomen van f 60 mln (vooral auto, brand en varia, excl. aov) moet Levob nog de markt op om een geschikte partner te vinden. Gezocht wordt naar een maatschappij die in een vergelijkbare situatie zit als Levob en baat heeft bij het aangaan van een dergelijke alliantie.
Kredietverlening exit
De OV Bank is in de afgelopen jaren teruggebracht van een redelijk zelfstandige bank, die onafhankelijk van het verzekeringsbedrijf opereerde, tot een bank die vrijwel uitsluitend dient tot ondersteuning van het verzekeringsbedrijf: echte bancassurance. Een ander deel van de zakelijke kredieten, met name de projectfinancieringen, werd reeds eerder wegens een verlies van circa f 50 mln in een run off gebracht. Lugtigheid: “Het stuk van de zakelijke kredietverlening dat we niet langer gaan voeren heeft een totale omvang van zo’n f 80 mln. Wat blijft, is de kredietverlening voor gebruik door onze kernrelaties zelf. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan kredieten voor de aankoop van een assurantieportefeuille of een nieuw bedrijfspand. Dat zien we ook meer als ondersteuning van onze business als verzekeraar.”
Gezond
Lugtigheid benadrukt dat er niets mis is met het deel van de kredietportefeuille waar nu mee gestopt wordt. “Het is zelfs een erg gezond bedrijfsonderdeel, maar we willen keuzes maken en daar hoort het loslaten van dit soort activiteiten bij. Dat geldt evenzeer voor de andere twee activiteiten die we straks alleen nog maar samen met een partner willen doen. Het is niet zo dat deze bedrijfsonderdelen per definitie slecht zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de uitvaartportefeuille die we laatst om diezelfde redenen hebben afgestoten (naar NVG, red). Nou, dat was echt een fantastische portefeuille.”
“Waar het om gaat is of je – ook in de toekomst – vanuit de commercie, het management en de informatietechnologie al deze activiteiten kunt blijven ondersteunen en vormgeven, maar ook uitbouwen. Daarvan hebben we ten aanzien van deze bedrijfsonderdelen gezegd: Nee, dat kunnen we niet. Ofwel doordat bijvoorbeeld de schaalgrootte te gering is, of omdat er in de toekomst grote investeringen noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld automatiseringssystemen. Daar beginnen we dus niet aan, want dat leidt alleen maar af van hetgeen waar je juist verdomd goed in wilt zijn op de markt”, aldus Lugtigheid.
Bert Lugtigheid: “Keuzes maken betekent ook dat je bepaalde zaken níet meer doet”.

Reageer op dit artikel