nieuws

Levenmarkt in 1993: ontwikkeling premie-inkomen blijft achter bij

Archief

Marktontwikkelingen levenbedrijf

inflatie
De Nederlandse levensverzekeringsmarkt heeft in 1993 maar enkele miljoenen guldens meer aan bruto premies opgeleverd dan in 1992. De gezamenlijke winst van de Nederlandse leven-markt was 11,6% hoger dan in 1992.
Verder viel op dat het aansprakelijk vermogen van alle maatschappijen samen verhoogd is met niet minder dan ruim 44%.
Een en ander blijkt uit de samentelling door AM van de maatschappij-cijfers in de verslagstaten over 1993 bij de Verzekeringskamer (zie ook elders in dit nummer).
Het totale bruto premie-inkomen uit de Nederlandse markt beliep in 1993 circa / 24.150 miljoen, tegenover ongeveer f 24.145 mln in 1992.
Deze magere groei van 0,02% was het resultaat van een aanmerkelijke toename van sommige soorten premies en een forse vermindering van andere categorieën.
Individuele verzekeringen
In de individuele sector liep het premie-inkomen per saldo met f 816 mln ofwel 5,7% terug van f 14.315 mln tot f 13.499 mln.
De periodieke premies groeiden van f 7.860 mln tot f 7.876 mln, een toename met / 16 mln ofwel 0,2%.
In de koopsommen was het mis. Hier liep de omzet terug van f 6.455 mln tot / 5.623 mln, een achteruitgang van niet minder dan f 832 mln ofwel 12,9%.
Collectieve verzekering
In de collectieve sector steeg het premie-inkomen per saldo met f 359 mln ofwel 3,9% van f 9.133 mln tot / 9.492 mln.
In de verzekeringen tegen periodieke premie werd een groei genoteerd van / 662 mln ofwel 11,6%. Het premie-inkomen steeg hier van / 5.717 mln tot f 6.379 mln.
In de koopsommen daarentegen daalde het premie-inkomen van f 3.416 mln tot f 3.113 mln, een achteruitgang met f 303 mln ofwel 8,9%.
Beleggingseenheden
Feest was het in de sector verzekeringen in beleggingseenheden. Deze categorie is relatief klein, maar maakt een pijlsnelle groei door. Het premie-inkomen nam hier met f 461 mln ofwel 66,1% toe van f 697 mln tot f 1.158 mln. In de verzekeringen tegen periodieke premie was de toename f 152 mln ofwel 28,1%, van / 541 mln naar f 693 mln. In de sector van de koopsommen was de groei f 309 mln ofwel 198%, van f 156 mln tot f 465 mln.
Winst
De winst nam met 11,6% ofwel / 229 mln toe van f 1.969 mln tot f 2.198 mln.
De voorziening verzekeringsverplichtingen (technische voorziening) overschreed met een groei van 10,3% ofwel f 20.567 mln de f 200 mld! De voorziening nam toe van f 199.813 mln tot / 220.380 mln.
Het aansprakelijk vermogen liet een buitengewoon grote verhoging zien van 44,5%, ofwel f 7.630 mln. Het vermogen groeide van f 17.139 mln tot f 24.769 mln.
overzichten per maatschappij in het statistisch nummer van AM. Het in het cijferoverzicht vermelde premie-inkomen van de werkmaatschappij Nationale-Nederlanden is in deze totaaltelling echter met f 1.336 mln verminderd tot f 5.315 mln, om te komen tot een zuiver Nederlandse markt. De premie ad f 1.336 komt uit het buitenland. De Verzekeringskamer past in haar ‘Financiële gegevens levensverzekeraars’ deze reductie niet toe.
de importwinst niet in haar verslag vermeldt.

Reageer op dit artikel