nieuws

Levenbedrijf is de kurk waarop Delta Loyd drijft

Archief

Levenbedrijf is de kurk waarop Delta Loyd drijft

Het levenbedrijf van Delta Lloyd is zowel naar omzet als naar winst de kurk waarop deze dochter van de Britse Commercial Union drijft. Met een groei van 17% doorbrak de maatschappij vorig jaar de grens van f 2 mld premie, het dubbele van het schadebedrijf dat zelf een recordhoogte qua bedrijfsresultaat behaalde.
De (interne) doelstelling van Delta Lloyd is per jaar tien procent te groeien in nettowinst en vijftien procent in omzet. Dat kan volgens bestuursvoorzitter Hans-Erik Jansen niet louter op eigen kracht. Met name het schadebedrijf moet deze doelstelling door acquisities realiseren, zoals recentelijk Praevenio en Schlencker Assuradeuren. Of er concrete gegadigden zijn, wilde Jansen niet bevestigen, of ontkennen.
Verder solliciteert Delta Lloyd nadrukkelijk naar samenwerking met andere (branchevreemde) aanbieders, zoals pensioenfondsen en bedrijfsverenigingen. Vele van deze organisaties zouden van plan zijn een bank of verzekeraar op te richten. Daarbij worden volgens Delta Lloyd vaktechnische, procesmatige en marketingaspecten onderschat.
Hoogste winst
De omzet steeg vorig jaar tot f 5.667 (5.179) mln, waarvan f 3.431 (3.088) mln brutopremie en f 2.208 (2.068) mln beleggingsopbrengsten. De bedrijfskosten beliepen f 898,2 (811,2) mln, waarvan f 421,3 (385,6) mln provisies. De brutowinst nam toe tot f 480,5 (491,0) mln. De nettowinst beliep f 351,9 (327,9) mln. “De hoogste winst aller tijden”, zei Jansen.
Het bedrijfsresultaat werd ‘gedrukt’ door een extra last van f 10 (49) mln – na belastingen f 6,5 (31,8) mln – als aanvullende voorziening voor aanpassing van informatiesystemen in het kader van de introductie van de euro en de milleniumproblematiek. Jansen: “De kosten vallen hoger uit dan was geanticipeerd. In totaal is f 130 mln uitgetrokken voor de kosten van automatisering.”
Delta Life
Op het gebied van productontwikkeling zou Delta Lloyd steeds meer als innovator worden gezien met als meest pregnante voorbeeld het universal life-product Delta Life. Het aantal sinds de introductie gesloten posten en het gemiddelde bedrag aan premies en koopsommen is boven verwachting, stelde Chris Tesselhof. “In het laatste kwartaal van 1997 beliep de nieuwe productie f 20 mln, evenveel als in de voorafgaande maanden”.
Binnen de zakelijke markt voor levensverzekeringen constateert Delta Lloyd een verschuiving van premie naar koopsomposten, onder meer door het overstappen op de beschikbare premieregeling bij collectieve pensioenverzekeringen. “We zijn ongerust over het feit dat er aanbieders op de zakelijke markt zijn die tarieven hanteren die onvoldoende rekening houden met de steeds hogere levensverwachting van onze bevolking”.
De invoering van de Wet Medische Keuringen staat het volgen van normale acceptatieprocedures in de weg. Risico-indeling wordt onmogelijk gemaakt en de deur voor anti-selectie opengezet, meent de maatschappij. Maatregelen zijn genomen ten aanzien van voorwaarden (wachtdagen, aanscherping acceptatiegrenzen) en premies om de gevolgen van anti-selectie te beperken. “De gemiddelde premie gaat met zo’n tien procent omhoog”, kwanticifeert Tesselhof de premiemaatregelen.
Premies leven
De levenpremies van Delta Lloyd (inclusief Nationaal Spaarfonds en Noord-Braband) namen toe met 17% (11%) naar f 2.351 (2.004) mln, waarvan f (1.975,5) mln voor eigen rekening. De periodieke premies uit individuele verzekeringen groeiden naar f 761,4 (667,7) mln, waarvan f 234,8 (170,0) mln voor rekening en risico van polishouders. Aan individuele koopsomposten kwam er f 484,5 (427,5) mln binnen, waarvan f 131,3 (86,1) mln voor rekening en risico van polishouders.
Het collectieve levenbedrijf ontving aan periodieke premies f 698,2 (622,1) mln, waarvan f 348,2 (258,4) mln voor rekening en risico van polishouders. De collectieve koopsommen beliepen f 406,7 (287,1) mln, waarvan f 204,3 (125,1) mln voor rekening en risico van polishouders.
De bedrijfskosten namen toe tot f 360,3 (294,6) mln, waarvan f 216,4 (172,6) mln aan acquisitiekosten. Het technisch resultaat groeide fors naar f 263,3 (268,4) mln. Het brutoresultaat steeg naar f 365 (363) mln, een groei van ruim 19%.
Het bedrag aan nieuwe hypotheken verdubbelde naar ruim f 1 mld. “Oversluitingen vormden een belangrijk fenomeen in de hypothekenmarkt”, aldus Delta Lloyd. Het bedrag aan vervroegde aflossingen steeg met 27%. De hypotheekportefeuille groeide met 6% (-6%) tot f 3,6 (3,4) mld.
Teleservices
De ingevoerde segmentatie van het intermediair op basis van productie blijkt zeer succesvol, aldus Delta Lloyd. Elke groep tussenpersonen krijgt nu die service waaraan zij behoefte heeft. De buitendienst beperkt bezoekjes tot de tientallen kernrelaties.
Het resterende deel van het intermediair wordt telefonisch en met mailings ondersteund door de direct-marketingorganisatie Teleservices. “In de toekomst voorzien wij ook ‘virtuele bezoeken’ aan het intermediair, langs de zich snel ontwikkelende digitale snelweg”, aldus de maatschappij.
De relatie met leventussenpersonen is verbreed en verdiept, stelt Delta Lloyd. “Het is ons gelukt een groot aantal tussenpersonen als partner te verwelkomen. Het gemiddelde aandeel in de productie is aanzienlijk verhoogd.”
Schadebedrijf
Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf groeide naar f 1.080 (1.083) mln. De bedrijfskosten stegen naar f 382,1 (374,7) mln, waarvan f 296,3 (292,8) mln acquisitiekosten. Het technisch resultaat bedroeg f 59,3 (46,0) mln.
Delta Lloyd heeft vorig jaar nadrukkelijk aangestuurd op een verbetering van de winstgevendheid van het schadebedrijf. Nu de winst op behoorlijk niveau is gemomen, wordt actiever gekeken naar vergroting van de omzet.
De gezondmaking van de autoportefeuille, onder meer door verdere premiedifferentiatie, heeft geleid tot een lagere omzet en beduidend hogere winst. Dit voorjaar wil Delta Lloyd de wa-autopremies verhogen in het kader van de gevolgen van de wet Pemba die tot hogere schadelast leidt voor verzekeraars. Of de maatschappij de door het Verbond geadviseerde verhoging van 8% volgt, wilde Jansen niet zeggen.
De terugkeer van Delta Lloyd in de ziektekostenmarkt – in samenwerking met partner Anoz – heeft geleid tot de introductie van een collectief product, tevens onderdeel van het employee-benefitspakket. Voor particulieren gaat de maatschappij in de loop van dit jaar eveneens een rubriek ziektekosten aanbieden als onderdeel van de pakketpolis. Het ziektewetproduct heeft mede door de zeer scherpe concurrentie “een beperkt verlies opgeleverd”, aldus de maatschappij. Navraag leert dat dit verlies minder dan f 5 mln is. “De tarieven gaan dan ook omhoog”, zei Jansen.
Bestuursvoorzitter Hans-Erik Jansen: ,,De hoogste winst aller tijden.”
‘Ruim baan voor de ambitieuze vrouw’
Delta Lloyd wil de werkende vrouw ruim baan geven. De raad van bestuur schrijft in het jaarverslag 1997 zich bewust te zijn van het feit dat vrouwen nog nauwelijks de hoogste managementsposities bekleden. “Wij zullen vrouwen die daarvoor qua (potentiële) competenties in aanmerking komen, actief aanmoedigen om door te stromen naar hogere posities”, aldus de raad van bestuur.
Noord-Braband en Nationaal Spaarfonds
De loondienstorganisatie Noord-Braband in Waalwijk boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen uit levensverzekeringen van f 85,1 (79,5) mln, een stijging van 7,0% (8,8%) ten opzichte van een jaar eerder. Het brutoresultaat daalde naar f 7,9 (8,5) mln.
Het spaarkasbedrijf Nationaal Spaarfonds boekte vorig jaar een produktie van f 286,6 (280,4) mln. Het brutoresultaat dalde fors naar f 0,7 (6,7) mln. Het nominale spaarkapitaal groeide met bijna 11% (13%) tot f 2,0 (1,8) mld. Het verzekerde spaarkapitaal nam toe met 12% (16%) tot f 4,0 (3,6) mld. Delta Lloyd 1997 1996 (in f mln) omzet 5.667 5.179 w.v. brutopremie 3.431 3.088 kosten (incl. provisie) 898 811 buitengewoon resultaat -7 -32 nettoresultaat 352 328 Levensverzekeringen brutopremie 2.351 2.004 w.v. individueel periodiek 761 668 individueel koopsom 485 428 collectief periodiek 698 622 collectief koopsom 407 287 technisch resultaat 263 268 brancheresultaat 365 363 Schadeverzekeringen bruto premie 1.080 1.083 w.v. ongevallen/ziekte 102 91 motorrijtuigen wa 201 215 motorrijtuigen casco 157 164 brand 408 410 transport 77 74 aansprakelijkheid 116 110 overige varia 20 19 brancheresultaat 77 65 technisch resultaat 59 46 w.v. ongevallen/ziekte 14 17 motorrijtuigen wa 10 -21 motorrijtuigen casco 21 26 brand 7 24 transport 7 9 aansprakelijkheid -3 -9 overige varia 3 1 Volmachtbedrijf provisie-omzet 8 9 brutowinst 2 4 Bankbedrijf inkomsten 29 27 bedrijfsresultaat 4 5 Medewerkers 2.319 2.284

Reageer op dit artikel