nieuws

Leven- en hypotheekprovisies drukken resultaat NBVA-kantoren

Archief

Dalende inkomsten uit levensverzekeringen en hypotheken hebben de bedrijfsresultaten van de NBVA-kantoren vorig jaar flink gedrukt. Slechts 40% van de NBVA-leden kwam vorig jaar tot een hogere bedrijfswinst. Gemiddeld over alle kantoren bedraagt de resultaatverbetering 0,3%, tegen 9,5% in 1999.

Dat blijkt uit de traditionele eindejaarsenquête van intermediairorganisatie NBVA onder ruim een kwart van de negenhonderd leden. In die enquête geven leden aan op welke bedrijfsonderdelen sprake is van een stijging of daling en met welk percentage.
Over het jaar 2000 komt zowel 39% tot een verbeterd bedrijfsresultaat als 39% tot een slechter resultaat; 23% constateert geen verandering. Het gewogen gemiddelde komt tot een stijging van 0,3%. Dat zou een bedrijfswinst van f 177.600 betekenen, aangezien het gemiddelde bedrijfsresultaat van de NBVA op basis van het onderzoek over 1999 naar harde bedrijfsgegevens f 177.100 bedroeg.
De totale provisie-inkomsten zijn bij 53% van de leden gestegen en bij 31% gedaald. Gemiddeld bedraagt de omzetstijging 3,4%, tot omgerekend f 947.000. Bij driekwart van de NBVA-leden zijn de bedrijfskosten echter gestegen; gemiddeld met 7,7% tot f 795.700.
Leven
De levenprovisies – bij 53% gedaald – namen volgens de geënquêteerden vorig jaar met gemiddeld 5,7% af, tot f 264.600. Opvallend is dat dit resultaat vorig jaar al door de NBVA-leden zelf was voorspeld bij de eindejaarsenquête over 1999. Hetzelfde geldt voor de uitgesproken verwachting over de hypotheekinkomsten. De hypotheekprovisies leverden slechts 26% van de leden extra omzet op. Gemiddeld daalden de hypotheekinkomsten met 7,5%, na eerdere groeipercentages van +26% in 1998 en +12,3% in 1999. De inkomsten uit andere nevenactiviteiten stegen licht met 3,7% (+10,3% in 1999).
Een gemiddeld NBVA-kantoor drijft nog altijd op de provisies uit schadeverzekeringen: liefst 85% meldt een stijging, gemiddeld met 8,5%, tot f 518.000.
Het aantal relaties is volgens de enquête met 7,2% gestegen (tot 1.982 klanten). Het aantal particuliere relaties (+8,0%) steeg sneller dan het aantal bedrijfsrelaties (+5,3%). Het aantal uitstaande verzekeringspolissen steeg met 8% (tot 6.658 polissen). Deze groeipercentages komen overeen met 1999.
Eén op de vijf NBVA-kantoren heeft het personeelsbestand vorig jaar uitgebreid: gemiddeld met 12,2% tot 6,2 fte.
Verwachtingen
Voor het nieuwe jaar zijn de verwachtingen van de NBVA-leden niet hoog gespannen. Vooral op levengebied worden, in verband met het nieuwe belastingstelsel, stagnerende omzetten verwacht. De hardste klap wordt voorzien voor de kapitaalverzekeringen, waar de omzet volgens 53% van de kantoren zal dalen. Overigens ziet 12% in dit segment nog wel groeiperspectieven. Voor kapitaalverzekeringen eigen woning liggen die percentages anders: 18% verwacht een daling, 27% een stijging.
Over lijfrenteverzekeringen en spaarcontracten zijn de NBVA-leden het oneens. Eenderde verwacht hier een omzetstijging, weer eenderde een daling en weer eenderde denkt dat de omzet gelijk zal blijven. Daarentegen voorziet tweederde een inkomstendaling uit bedrijfsspaarregelingen.
Toch voorziet 47% nog wel een omzetstijging in levensverzekeringen, tegen 25% die een daling voorziet. Gemiddeld zou de levenomzet hiermee met 3,5% moeten groeien. Liefst 90% denkt op schadegebied weer te gaan plussen, met een gemiddelde stijging van 7,1%. Bij een verwachte stijging van de totale provisie-inkomsten met 7,2% voorziet 60% dit jaar het bedrijfsresultaat ook verbeteren (gemiddeld verwachte stijging 7,3%).
Ledental NVA daalt met zeventig
Intermediairorganisatie NVA heeft vorig jaar negentig leden verloren. Daartegenover stonden twintig nieuwkomers. Het ledental per 1 januari bedraagt 902, tegen 973 een jaar daarvoor en 1.025 in januari 1999.
Collega-standsorganisatie NBVA zegt nu ongeveer even groot te zijn. Tegenover zeventig nieuwe leden stonden evenzovele opzeggingen, net als bij de NVA vooral als gevolg van overnames en fusies. De NBVA wil geen absoluut ledental geven en houdt het op ongeveer 900 aangesloten assurantiekantoren.
leden. Volgens NBVA-woordvoerder Paul Oostdam is het werkelijke aantal toch echt ongeveer 900. “Diverse leden willen niet in de ledenlijst worden opgenomen, opdat ze niet worden lastiggevallen met commerciële post”, is volgens Oostdam de voornaamste reden voor het gevonden verschil.

Reageer op dit artikel