nieuws

LAR Rechtsbijstand lanceert polissen zonder wachttijd

Archief

LAR Rechtsbijstand heeft vier polissen voor particulieren gelanceerd waarin de algemene wachttijd van drie maanden is losgelaten. Ook is de geldende ‘schadedatum’ verschoven van het ontstaan van de schade naar het bekend worden van de schade.

“Dat de wachttijd geschrapt is, betekent natuurlijk niet dat er dekking is voor schade die vóór het sluiten van de polis kon worden voorzien”, zegt drs. Bas Boelhouwers, manager Marketing en verkoop. LAR noemt het afschaffen van de wachttijd een nouveauté voor ons land. Rechtsbijstandverzekeraars hebben altijd betoogd, dat (vooral) in de particuliere sector een algemene wachttijd nodig is in verband met antiselectie. De wachttijd wordt niet gehanteerd als er voordien aansluitend een polis was en geldt niet voor verkeerszaken en voor kwesties rondom contracten, die na het ingaan van de verzekering zijn gesloten. Boelhouwers: “Door de wachttijd was de verzekerde vaak al bij het begin van de verzekering teleurgesteld, en daar wilden we vanaf. Bovendien kijken particulieren de laatste tijd anders tegen het product aan. Vroeger werd een polis vooral gesloten als men verwachtte rechtsbijstand nodig te hebben. Nu vindt men dat een rechtsbijstandpolis in het gezinspakket thuishoort. Het argument van antiselectie is dus niet meer zo zwaarwegend.”
Volgens LAR was tot nu toe ook gebruikelijk om als ‘schadedatum’ de datum te hanteren van het ontstaan van de schade. “Die bepaling leidt vaak tot geharrewar met verzekerden. Soms is het ontstaan van de schade, in juridische zin, moeilijk aan te tonen. Om discussie met verzekerden uit de weg te gaan, hebben wij de ontstaan van de schade verschoven naar het bekend worden van de schade.” In de LAR-polissen staat nu: ‘De rechtshulp wordt verleend als zich tijdens de looptijd van de verzekering een ongeval voordoet of een ander probleem bekend wordt dat voor de ingangsdatum van de verzekering redelijkerwijs niet kon worden voorzien’.
De wijzigingen leiden bij LAR niet tot extra aanscherping van het aanvraagformulier. “Op brandende huizen zijn wij uiteraard altijd scherp geweest.” LAR verwacht wel dat de nieuwe voorwaarden er toe leiden dat meer claims gehonoreerd worden. De premie is daar op afgestemd. Van de nieuwe polissen lijkt de ‘Recht op Recht service’ die / 365 kost, het meest op de oude gezinspolis, die / 325 kostte, maar de nieuwe polis heeft wel een uitgebreidere dekking.
LAR denkt erover om de wijzigingen ook door te gaan voeren voor bedrijfspolissen.
DAS en Arag
Arag noemt het schrappen van de wachttijd “interessant maar gewaagd”. “Zonder wachttijd bestaat de kans dat je veel slechte risico’s aantrekt”, zegt directiesecretaris Hans Bartels. Meer wil Arag er niet over zeggen. De materie is te complex om er op dit moment “dieper inhoudelijk op in te gaan”.
Rechtsbijstandverzekeraar DAS zegt LAR niet te zullen volgen. Het afschaffen van de wachttijd noemt DAS namelijk een “nuanceverschil” ten opzichte van de DAS-polissen. “In onze algemene voorwaarden staat, dat wij geen beroep doen op de wachttijdbepaling als ‘de verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering’. Alleen ‘brandende huizen’ worden dus in de eerste drie maanden van dekking uitgesloten.”, zegt marketingmanager drs. Paul van Gassel. Het ‘opschuiven’ van de schadedatum acht DAS in overeenstemming met de eigen voorwaarden. “Onze definitie luidt namelijk: ‘het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht. En dat houdt in: het moment waarop de schade bij de verzekerde bekend wordt.”
Vier varianten
De nieuwe LAR-polissen dragen alle de naam Recht op Recht, de vier varianten zijn: mobiel, compact, service en garant. De polisvoorwaarden zijn simpel en kort.
Recht op Recht mobiel biedt alle gezinsleden in verband met al hun voertuigen – maar ook als voetganger en bij gebruik van het openbaar vervoer – rechtshulp bij verkeersongevallen, strafzaken en overeenkomsten met betrekking tot voertuigen. Maximum verzekerde bedrag voor externe kosten: f 50.000. De jaarpremie bedraagt / 105.
Recht op Recht compleet geeft dekking voor verkeersongevallen, consumenten- en woningproblemen. Enige dekkingskenmerken: verweer onrechtmatige daad, problemen inzake de woning zoals huurgeschillen, reparaties en verbouwingen, aan- en verkoop, consumentenzaken zoals conflicten over geleverde goederen, garantie, gezondheidszorg, reizen, verzekeringen, onderwijs, inboedel. Maximum verzekerd bedrag externe kosten f 50.000. De jaarpremie bedraagt f 250. Kortingen: alleenstaande f 20, uitsluiting eigen woning f 45.
De Recht op Recht service is uitgebreider dan de compleet-variant en dekt onder meer zaken rond inkomen, zoals arbeidsgeschillen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Gedekt is ook personen-, familie- en erfrecht, en geschillen met de overheid zoals over bestemmingsplannen. Maximum verzekerd bedrag externe kosten f 50.000 per geval (geen maximum aantal gevallen). De jaarpremie: f 365. Kortingen: alleenstaande f 20, uitsluiting eigen woning f 45.
Recht op Recht garant heeft de meest uitgebreide dekking. Extra ten opzichte van de servicevariant: dekking voor fiscale en vermogensrechtelijke geschillen. Het maximum verzekerd bedrag voor externe kosten is f 100.000. De jaarpremie: f 455. Kortingen: alleenstaande f 20, uitsluiting eigen woning / 45.
De producten (uiteraard met uitzondering van de mobiel-variant) zijn inclusief een dekking voor echtscheiding. Ook het oude gezinsproduct bood deze dekking. Hierin was en is LAR tamelijk uniek want DAS en Arag dekken echtscheiding niet. Volgens LAR is Ohra de enige die hiervoor dekking biedt.

Reageer op dit artikel