nieuws

Landbouw stopt miljoenen in nieuwe agrarische verzekeringen

Archief

Er is een subsidieregeling voor nieuwe agrarische verzekeringen van kracht geworden. Het ministerie heeft voor dit jaar een pot van f 5 mln beschikbaar gesteld. Subsidie kan worden verstrekt bij de introductie van verzekeringsmogelijkheden voor nog niet verzekerbare risico’s in de agrarische sector.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de premie in het eerste jaar. Er geldt een limiet van f 1,5 mln per initiatief. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het ministerie van 15 april tot en met 30 september van dit jaar. In volgende jaren zal steeds opnieuw worden bepaald hoeveel overheidsgeld nodig is om dergelijke verzekeringen van de grond te helpen.
Risico’s
De agrarische productie kent een aantal risico’s verbonden aan het werken met levende productiemiddelen, stelt het ministerie. Planten en dieren kunnen worden getroffen door ziekten en plagen. Daarnaast is de productie in een aantal sectoren gevoelig voor de weersgesteldheid. Schade als gevolg van dier- en plantenziekten of ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden is in beginsel een risico dat behoort tot het normale ondernemersrisico in deze sector.
Voor diverse risico’s in de agrarische sector bestaan verzekeringspolissen, zoals voor hagelschade in de fruitteelt en glastuinbouw. De realisering van nieuwe polissen wordt vaak geremd door een (te) gering aantal belangstellenden tijdens de startfase. De aanvangspremie is daardoor erg hoog.
Compensatie
In het verleden heeft de overheid geld beschikbaar gesteld voor dit soort schadegevallen, bijvoorbeeld bij schade door aardappelziekte (bruinrot) in 1996. De minister had bij de beschikbaarstelling van de gelden voor de bruinrotcompensatieregeling aangegeven dat hij niet langer bereid was om uit de publieke middelen schade te compenseren die tot het normale bedrijfsrisico behoort. Hij heeft een beroep gedaan op het agrarisch bedrijfsleven om te komen tot structurele voorzieningen voor de afdekking van dergelijke risico’s. Wel zou de totstandkoming van dergelijke structurele oplossingen voor een beperkte periode financieel kunnen worden ondersteund.
Voorwaarden subsidie
De nieuwe subsidieregeling moet deze steun bieden. De mogelijkheid tot subsidie wordt geboden als nieuwe polissen één of meer van de volgende risico’s dekken:
in Nederland optredende schade door vernietiging van plantaardig materiaal of preventieve maatregelen op last van de overheid vanwege een aantasting door quarantaineziekten of -organismen;in Nederland optredende schade door vernietiging van dieren die besmet zijn of preventief moesten worden geruimd in verband met ziekten waarvan bestrijding is voorgeschreven, dan wel bestrijdingsprogramma’s zijn vastgesteld, mits geen compensatie door de overheid wordt gegeven;in Nederland optredend productieverlies door ongunstige weersomstandigheden die ten minste 30% bedraagt van de gemiddelde opbrengst in de drie voorafgaande jaren. Is in het voorafgaande jaar ook een productieverlies opgetreden, dan hoeft dat jaar in de berekening niet meegenomen te worden. Doet zich over meerdere jaren een productieverlies voor, dan moet dit verlies in het eerste jaar ten minste 10% bedragen. Het productieverlies over meerdere jaren moet tenminste uitkomen op 30%.De verzekeraar dient de subsidie ten goede van de verzekerden te laten komen, hetgeen neerkomt op een premiekorting van 80% voor één jaar. Voldoende belangstelling in het startjaar biedt een basis om ook in latere jaren de polis tegen aanvaardbare premies te kunnen aanbieden. Verwacht mag worden dat ook andere verzekeraars dan de subsidie-ontvanger op termijn met polissen voor dezelfde risico’s op de markt komen.
Voor meer informatie: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, postbus 20401, 2500 EK Den Haag, tel. 070-379.39.11.
De subsidieregeling maakt de realisering van nieuwe agrarische verzekeringen mogelijk, bijvoorbeeld voor ziekten aan granen.

Reageer op dit artikel