nieuws

Lamp op politieke plannen rond pensioen

Archief

In het zicht van de verkiezingen heeft Alfred Lagendijk de pensioenparagraaf van de verschillende partijprogramma’s onder de loep genomen. Voor de overzichtelijkheid beperkt hij zich hieronder tot hetgeen de drie grote politieke partijen zeggen over de oudedagsvoorziening. De passages over AOW, pensioen en levensloop bevatten weinig vernieuwende elementen, zo blijkt.

Door Alfred Lagendijk
Het pensioenstelsel is in de ogen van het CDA succesvol. Daaraan wordt niet getornd. De partij hangt aan een welvaartsvast basispensioen in de vorm van een AOW, aftrekbare pensioenpremies die het werknemers mogelijk maken een kapitaalgedekt pensioen ter grootte van maximaal 100% van het salaris op te bouwen en daarnaast mogelijkheden voor individuele arrangementen. Bij die opbouw wordt er rekening mee gehouden dat men later, als gepensioneerde, geen AOW-premie meer hoeft te betalen.
De VVD is kort maar krachtig: de pensioenleeftijd wordt gehandhaafd op 65 jaar, met mogelijkheden om langer door te werken. De PvdA zet de leeftijd voor het ouderdomspensioen op 65 jaar, maar wil ook een mogelijkheid om na veertig arbeidsjaren eerder met pensioen te gaan zonder korting (vooral voor snel slijtende beroepen). De sociaal-democraten willen niet dat VUT en prepensioen helemaal ophouden te bestaan. De bestaande VUT- en prepensioenregelingen moeten ingebracht kunnen worden in een levensloopregeling voor iedereen.
AOW
Alle drie de partijen kiezen voor handhaving van de AOW-leeftijd op 65. Het CDA vindt dat ouderen ook na 65 jaar kunnen werken met behoud van AOW. De AOW-leeftijd wordt niet geflexibiliseerd, maar het wordt juridisch en praktisch eenvoudiger voor werkgever en werknemer om na 65 jaar op basis van een nieuwe arbeidsovereenkomst door te werken. De AOW moet een welvaartsvast basispensioen blijven, dat men vanaf 65 jaar ontvangt. Het CDA is tegen een extra heffing voor 65-plussers, de zogeheten fiscalisering van de AOW. Dat zou de waarde verminderen van de opgebouwde pensioenen.
De PvdA meent dat de kosten van de vergrijzing kunnen worden opgevangen door ouderen met een aanvullend pensioen meer belasting te laten betalen. Vanaf 2011 gaan ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan _ 15.000 extra belasting betalen. Van 0,6% van het aanvullend pensioen in 2011 wordt de bijdrage jaarlijks stapsgewijs naar draagkracht verhoogd tot 2,4% in 2014.
Levensloop
Het CDA neemt een heel duidelijk standpunt in over levensloop. De werkgeversbijdrage moet gericht kunnen worden gegeven, alleen aan degene die meedoen aan de regeling. Dit zal werkgevers stimuleren om hierover CAO-afspraken te maken en werknemers stimuleren aan de regeling deel te nemen.
De overheid geeft ouders een bijdrage tijdens het ouderschapsverlof in de vorm van een ouderschapsverlofkorting, wanneer zij deelnemen aan de levensloopregeling. Nemen beide ouders verlof volledig op, dan kan de bijdrage oplopen tot maximaal _ 7.600.
De levensloopregeling wordt een individuele spaarverzekering voor perioden met een lager inkomen. Een soortgelijke regeling moet er komen voor zelfstandigen. De levensloopregeling is er dan ter financiering van onder meer:

  • 1 onbetaald verlof voor zorg en ouderschapsverlof;

bij een inkomensachteruitgang bij een carrièrestap of deeltijdwerk; @OPS1 = 4 een inkomensaanvulling bij aanvaarding van een minder belastende functie aan het einde van de loopbaan; en @OPS1 = 5 een inkomen tijdens de opstart van een eigen bedrijf, als het bedrijf nog niet voldoende inkomsten genereert.
Voor jonge mensen wordt de kredietfaciliteit interessant, omdat die fiscaal wordt ondersteund. Als mensen de levensloopregeling gebruiken om scholing te volgen, krijgen ze een scholingsverlofkorting.
Spaarloon
De PvdA wil het gebruik van de levensloopregeling stimuleren door de verlofkorting te verhogen. De regeling mag naar eigen inzicht worden aangewend, maar het gebruik van de regeling voor scholing, verlofsparen en deeltijdpensioen wordt extra gestimuleerd. Hetzelfde geldt voor vervroegde uittreding voor mensen in zware beroepen.
Mensen krijgen het recht om gespaard verlof ook daadwerkelijk op te nemen. De spaarloonregeling blijft gewoon bestaan. Het wordt gemakkelijker om te switchen van de een naar de ander.
De VVD heeft in het geheel geen aandacht besteed aan de levensloopregeling noch de spaarloonregeling.
Services van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs.

Reageer op dit artikel