nieuws

Lagere kosten WFD oké, maar reken u niet rijk

Archief

door Willem Pel

Nu de contouren van de WFD zichtbaar zijn, wordt ook duidelijk dat de kosten zeer omvangrijk zijn. Dat het wetsontwerp haaks staat op het terugdringen van regels en het verminderen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven is iedereen duidelijk. Maar sommige zaken vergen nu eenmaal de prijs die de maatschappij er voor over heeft. Het zij zo. Onjuist is evenwel de her en der uitgesproken gedachte dat kosten bespaard kunnen worden op de invoering van de zorgplichtparagraaf.
Laat ik vooropstellen dat naar mijn oordeel het onderdeel zorgplicht niet thuishoort in een publiekrechtelijke wet. Eén algemene bepaling dat de vergunning wordt ingetrokken als de houder ervan handelt in strijd met de goede naam van het intermediair (of de standseer zoals dat nu nog heet) zou voldoende moeten zijn.
Al ver voordat de eerste gedachten opkwamen over de WFD was er de burgerlijk rechter die bij claims op bemiddelaars en adviseurs al jarenlang toetst of het gegeven advies niet van minder niveau is dan van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot valt te verwachten. In de rechtspraak hierover zie ik al 20 jaar lang dat de lat steeds opnieuw enkele centimeters hoger wordt gelegd. En dat betekent – kort gezegd – dat je als adviseur niet alleen je werk goed moet doen maar ook dat je dat op enig moment zal moeten bewijzen als de ontevreden klant het tegendeel beweert.
En dan is het wel erg handig als niet alleen de inhoud van het mondeling gegeven advies schriftelijk is bevestigd maar ook nog gereconstrueerd kan worden waarom dit advies eertijds werd gegeven, welke alternatieven aan de orde zijn geweest en waarom die werden verworpen. En aangezien claims op adviseurs pas twintig jaar na het advies resp. vijf jaar nadat als gevolg van het advies (beweerdelijk) schade is ontstaan verjaren, dient de bewuste documentatie dan ook al die tijd te worden bewaard. Lang leve de assurantiebemiddelaar die ten tijde van de stormschades in 1991 nog een brief in zijn dossier had waarin hij de klant in 1975 liet weten dat hij het onverstandig vond alleen een kale brandverzekering te sluiten.
Documentatieplicht
Ook de rechters voelen zich nu gesterkt door het voornemen van de wetgever om de zorgplicht nog eens extra in de WFD vast te leggen en zullen, nog meer dan in het verleden, geneigd zijn de aangesproken financieel adviseur te laten bewijzen dat hij niet alleen uit eigen winstbejag heeft gehandeld bij zijn advisering.
Dus ook al zou in de uitwerking van de zorgplichtparagraaf in de WFD en de daarop voortbouwende lagere regelgeving nu meer terughoudendheid worden betracht, dan levert dat zeker geen besparing op, omdat door de te verwachten eisen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars als reactie op de zich ontwikkelende rechtspraak de documentatieplicht met de daaraan verbonden lasten onverminderd blijft bestaan.
Op welke wijze Bavam dat als beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal gaan doen is op dit moment nog niet volledig te overzien. Maar reken op zijn minst op forse extra eigen risico’s bij het niet kunnen aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan, als dat al niet op termijn tot polisuitsluitingen gaat leiden. En voor zover gegevens niet op papier worden bewaard, moeten de geautomatiseerd vastgelegde gegevens ook over 10 jaar nog geproduceerd kunnen worden. En wie kan dat nu met al zijn 10 jaar geleden vastgelegde gegevens (op echte floppies!) nog?
Bewijsnood
Het behoort toch zo te zijn dat de tussenpersoon die geen ‘papertrail’ kan laten zien en daardoor in bewijsnood komt, zijn besparingen dubbel en dwars moet terugbetalen door een forse eigen bijdrage in een te betalen schadeclaim?
Onderlinge solidariteit tussen verzekerden is de basis van verzekeren, maar dan moet er wel sprake zijn van een gelijkvormige groep. Binnen zo’n groep is naar mijn mening geen plaats voor de calculerende verzekerde die de gevolgen van zijn individuele besparing op administratieve lasten middels verzekering wil afwentelen op de groep.
Er mag dus wat mij betreft best gesnoeid worden op het onderdeel zorgplicht in de WFD maar laat niemand menen dat er daardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden. Want dat is slechts een illusie.
van assurantietussenpersonen en makelaars o/g.

Reageer op dit artikel