nieuws

‘Laat polishouder tekenen voor afkoop of premievrij maken’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars adviseert maatschappijen (en tussenpersonen) om hun klanten te laten tekenen voor het afkopen of premievrij maken van levensverzekeringen in verband met de nieuwe belastingwet.

Deze ‘informed consent’ moet voor de klant het belang van zijn keuze onderstrepen. Het idee is afkomstig van Nationale-Nederlanden, dat al sinds eind vorig jaar met zo’n ondertekening werkt. Het advies van het Verbond is onder meer een reactie op het College van Belastingadviseurs (CB), dat tussenpersonen en verzekeraars beticht van het bewust aansturen op afkoop of premievrij maken van polissen met het oog op de nieuwe belastingregels. Tussenpersonen zouden bijvoorbeeld door afkoop en het hernieuwd sluiten van een andere verzekering provisie innen ten koste van de onwetende klant, zo stelt dit college in Het Financieele Dagblad, terwijl verzekeraars gretig hoge kosten in rekening zouden brengen.
Zowel het Verbond van Verzekeraars als de intermediairorganisaties NVA en NBVA noemen die kritiek “ongenuanceerd”. “We ontkennen het probleem niet, maar vinden de wijze waarop de belastingadviseurs de publiciteit zoeken betreurenswaardig”, aldus Verbond-woordvoerster Anky van Leeuwen. “Bovendien denken we niet dat het probleem zo wijd verspreid is als het college wil doen geloven. Zij willen of kunnen hun aantijgingen overigens niet met cijfers onderbouwen. En voor verzekeraars is bijvoorbeeld het onnodig afkopen van een polis en elders weer opnieuw sluiten van een verzekering procesmatig niet te traceren.”
NBVA-voorman Alexander van Voorst Vader windt zich evenzeer op over de handelwijze van het College van Belastingadviseurs. “Ik ben zeer ongelukkig met hun conflictmodel. Met goed overleg tussen beide partijen zouden ze meer bereiken.” Van Voorst Vader zegt begrip te hebben voor de klacht, maar vindt niet dat de verzekeringsbranche de schuldige is. “De schuld voor het fiscale probleem ligt niet bij ons. De oplossing kun je dan ook niet eenzijdig op deze branche afwentelen. Je kunt privaatrechtelijke overeenkomsten niet maar zo generiek wijzigen.”
Volgens Van Voorst Vader is de verzekeringsbranche niet zo onwelwillend als de belastingadviseurs zeggen. “We hebben de afgelopen jaren op het kostenvlak al heel veel gedaan. Ik wijs op de verbeterde afkoopwaarden en de aanzienlijk lagere poliskosten die in rekening worden gebracht bij waarde-overdrachten en bij premiesplitsingen in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding. En dan is er nog de Code Rendement en Risico. Maar ja, daar hadden de bestuursleden van het college nog nooit van gehoord.”
Zorgvuldigheid
In een circulaire vraagt het Verbond zijn leden nogmaals om extra zorgvuldigheid te betrachten bij de conversie van levensverzekeringen in het kader van de Wet Inkomstenbelasting 2001. “Dit om grote imagoschade te voorkomen”, aldus Frits de Leeuw, voorzitter van de sector Leven. Oktober vorig jaar had het Verbond overigens ook al een circulaire over ditzelfde onderwerp laten uitgaan.
In beide circulaires geeft het Verbond aan dat het premievrij maken of afkopen van een polis “de laatste optie” moet zijn. “Uitgangspunt dient het in stand houden van de verzekering te zijn.” Ten eerste omdat veelal een pensioentekort is aan te tonen en lijfrentepremie-aftrek gewoon door kan gaan, ten tweede omdat contracten kunnen worden gesplitst in een ‘oud deel’ tot 2001 en een ‘nieuw deel’. “Verder kan het voor een verzekeringnemer aantrekkelijk zijn om, vanuit rendementsoogpunt, premiebetaling zonder aftrek voort te zetten. We denken daarbij vooral aan guldensverzekeringen met een korte resterende looptijd”, aldus het Verbond.
Kamervragen
Vragen van Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zijn overigens formeel afgedaan door minister Zalm (Financiën). “De financiële gevolgen van een polisaanpassing worden bepaald door contractvoorwaarden en daarin opgenomen bepalingen over kosten. Het gaat hier om privaatrechtelijke overeenkomsten. Tussen het ministerie en de verzekeraars zijn hierover dan ook geen afspraken gemaakt”, aldus Zalm.
“De overheid rekent het niet tot haar taak, en heeft niet de mogelijkheid, om de premiestelling direct te beïnvloeden. De vrije markt dwingt aanbieders tot klantgerichtheid en kostenbewustzijn. Ik neem aan dat verzekeraars als marktpartij redelijk omgaan met de gevolgen van de invoering van het nieuwe belastingstelsel. Ik ga er vanuit dat verzekeraars en bemiddelaars de advisering en de informatieverstrekking aan de consument adequaat ter hand nemen.”
Het College van Belastingadviseurs ten slotte zegt een Stichting Lijf-Behoud te gaan oprichten, die gaat “actie voeren” tegen de vage en hoge kosten die verzekeraars en tussenpersonen in rekening brengen bij wijziging van een levensverzekering. Bestuurders zijn Bert Bongers, Cor Scheffers en Evert Kous, tevens bestuurders van het college. De stichting wil “de meest schrijnende gevallen” geanonimiseerd op internet gaan publiceren.

Reageer op dit artikel