nieuws

Kosten

Archief

kosten’

Ruim tachtig procent van de ondernemers heeft geen flauw idee wat het hen gaat kosten als een werknemer langer dan een jaar ziek is. Dit blijkt uit de 24e editie van Cijfers & Trends, het jaarlijkse onderzoek van de Rabobank naar het mkb.
Cijfers & Trends staat dit jaar in het teken van employee-benefits. Het rapport bevat onder meer resultaten van een employee-benefitsonderzoek dat de Rabobank door het Nipo heeft laten houden. Bij dit onderzoek gaat het echter vrijwel uitsluitend om ziekteverzuim en om maatregelen om het verzuim te beperken. Dit hangt samen met een EB-pakket, waarvan het eerste onderdeel, een verzuimpakket, door de Rabobank is gelanceerd tijdens de presentatie van Cijfers & Trends (zie elders in dit nummer). In het voorwoord van Cijfers & Trends wordt gesteld dat, afgezien van het kostenaspect, het door de krapte op de arbeidsmarkt voor ondernemers noodzakelijk is het verzuim te beperken.
De ondernemers (37%) blijken het aantrekken van personeel het grootste probleem te vinden. Als tweede knelpunt volgt het ziekteverzuim en als derde de motivatie en de betrokkenheid van werknemers. Circa 38% (in de transportsector zelfs 50%) acht het ziekteverzuim van grote invloed op de bedrijfsvoering terwijl 54% denkt dat dit geen invloed heeft. Verontrustend is, dat 51% geen idee heeft van de kosten voor kortdurend ziekteverzuim, en dat 84% geen idee heeft welke financiële consequenties het heeft als het verzuim langer duurt dan een jaar.
Arbo en Pemba
Een arbococontract is een middel om het verzuim te managen. Van de ondernemers zegt slechts 66% een beperkt basispakket voor niet veel meer dan ziek- en herstelmeldingen te hebben. Voorts zegt 17% een uitgebreid pakket te hebben en weet 17% niet of een pakket – of wat voor soort pakket – is gesloten.
Het is nog steeds niet bij alle werkgevers bekend dat, volgens de wet Pemba, een werkgever een hogere WAO-premie moet betalen als een van zijn werknemers in de WAO komt. Zo’n 30% heeft zelfs nog nooit van de Pemba gehoord. En 84% heeft geen idee van de premieverhoging waarmee hierbij moet worden gerekend.
Industrie
Cijfers & Trends uit van acht bedrijfssectoren: industrie, bouw, groothandel, detailhandel food, detailhandel non-food, horeca en recreatie, transport, en dienstverlening. In de industriële sector (onder meer: textiel, kleding, houtverwerking, metaalproducten en elektrotechniek) ziet 39% van de werkgevers het aantrekken van personeel als het grootste probleem. Het ziekteverzuim (13%) en het kennisniveau (11,5%) vormen in deze sector een meer dan gemiddeld probleem. Van de ondernemingen zegt 73% bij de arbodienst een basispakket te hebben. Elf procent zegt dat de arbodienst is ingeschakeld om het verzuim te beperken.
Bouw
In de bouwsector (waaronder onder installatiebedrijven) ervaart 44% van de ondernemers het aantrekken van personeel als het grootste probleem. Het tweede knelpunt is ziekteverzuim. Het vereiste kennisniveau (12%) en is in deze sector meer dan gemiddeld een probleem. Circa 98% zegt te zijn aangesloten bij een arbodienst, volgens 22% met een uitgebreid pakket. De kosten van kortdurend verzuim kan 39% niet inschatten. De bekendheid met Pemba is hoog: 86% heeft kennis van de wet. Desondanks kan 84% geen inschatting maken van de kosten voor langdurige arbeidsongeschiktheid.
Groothandel
Ongeveer 47% van de groothandels heeft geen problemen met het aantrekken van personeel. Motivatie ziet men als een groter knelpunt dan ziekteverzuim. Van de ondernemers zegt 91% te zijn aangesloten bij een arbodienst. De keuze voor een beperkt pakket spoort met het gemiddelde. Een ruime meerderheid (56%) kan de verzuimkosten niet inschatten, maar de rest maakt een aanzienlijk betere schatting dan de ondernemers in andere bedrijfssectoren. Hoewel 68% de Pemba kent, heeft 84% geen idee van de kosten voor langdurende arbeidsongeschiktheid. Oplossingen voor verzuim zoekt men in: verbetering van de arbeidsomstandigheden (33%), aandacht voor personeel (17%), een goede werksfeer (14%) en betrokkenheid van personeel (13%).
Detailhandel food
De sector detailhandel food heeft weinig problemen met het verkrijgen van personeel, maar des te meer met de motivatie van werknemers (13%), met het verzuim (10%), en met de beschikbaarheid van personeel buiten de ‘standaardwerktijden’ (7%). Ongeveer 60% van de bedrijven denkt dat het ziekteverzuim weinig invloed heeft op de bedrijfsvoering. Van de bedrijven heeft 96% een contract met de arbodienst, 60% heeft een beperkt pakket, 19% een uitgebreid pakket, en 21% weet het niet. De kosten van ziekteverzuim worden zeer laag ingeschat. Dit is voor een deel te verklaren door de gemiddeld lage loonkosten in deze sector.
De kennis van de Pemba spoort met het gemiddelde. In volgorde van belangrijkheid zijn de oplossingen voor verzuim: verbeteren van arbeidsomstandigheden, goede werksfeer en aandacht voor het personeel.
Detailhandel non-food
De non-food detailhandel schijnt weinig problemen te hebben met het motiveren van personeel. Als belangrijkste problemen noemt 7% in deze sector (tegenover 2% in de food-sector): het aantrekken van personeel, ziekteverzuim, kennis, vakbekwaamheid en kwaliteit van het personeel. Bijna 4% van de werkgevers (gemiddeld is dit 1,6%) weet niet of een arbocontract is gesloten. Ongeveer 28% (gemiddeld is dit 17%) weet niet welk soort contract is gesloten. Van de ondernemers weet 66% niet welke kosten er met arbeidsongeschiktheid zijn gemoeid en heeft 44% (het hoogste percentage van alle sectoren) nog nooit van de Pemba gehoord. Dit brengt met zich mee, dat 99% geen notie heeft van de betreffende kosten. Als oplossingen voor het verzuim worden door 25% genoemd: verbetering van arbeidsomstandigheden, creëren van goede werksfeer, terwijl 18% hieraan niets denkt te gaan of kunnen doen.
Horeca en recreatie
Van de ondernemers in de sector horeca en recreatie zegt 44% geen problemen te hebben met het aantrekken van personeel. Motivatie en betrokkenheid van personeel ervaart 10% als een probleem, en de beschikbaarheid op onregelmatige tijden vindt 7% een knelpunt. Een kwart van de ondernemers denkt dat het verzuim invloed heeft op de bedrijfsvoering, 40% acht de invloed gering. Van de bedrijven zegt 94% een contract te hebben met een arbodienst, volgens 69% gaat het om een beperkt pakket. De kosten voor arbeidsongeschiktheid worden te laag ingeschat. De kennis van de Pemba is gering. In de sector denkt 32% het verzuim te beperken door het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, en denkt 27% daar niets tegen te kunnen of zullen ondernemen.
Transport
In de transportsector (onder meer: beroepsgoederenvervoer, binnenvaart en taxibedrijven) wordt de benodigde kwaliteit van het werk niet als een probleem gezien. Wel een probleem zijn: het aantrekken van personeel, de vakbekwaamheid, motivatie en verzuim. Ongeveer de helft van de bedrijven denkt dat het verzuim van grote invloed is op de bedrijfsvoering. De belangstelling en de keuze voor een arbopakket spoort met het gemiddelde. De kosten voor ziekteverzuim worden (te) hoog ingeschat. De Pemba-kennis is niet groot: 41% weet niet wat de wet inhoudt. Als verzuimoplossing wordt aangedragen de werkdruk zo laag mogelijk te houden.
Dienstverlening
In de sector dienstverlening (onder meer: assurantietussenpersonen, advocaten, en organisatie/adviesbureaus) vindt slechts 10% het behoud van personeel een probleem, en vindt slechts 3% de werkdruk een knelpunt. Het motiveren van mensen en het verzuimprobleem wordt minder dan in andere sectoren als een groot probleem gezien. Van de ondernemers zegt 55% weinig last te hebben van verzuim. Slechts 88% zegt te zijn aangesloten bij een arbodienst, 66% heeft een beperkt pakket. De dienstensector weet een goede inschatting te maken van de verzuimkosten. Ongeveer 81% heeft een beeld van de Pemba. De top-drie aan oplossingen voor het verzuim is: betere arbeidsomstandigheden, meer aandacht voor het personeel en een prettige werksfeer. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel