nieuws

Knabbelen aan het monopolie van NCM

Archief

Nederland is een handels- en exportland bij uitstek en daarmee erg kredietverzekerings-minded. Van alle landen in de wereld wordt in ons land het hoogste percentage (0,064%) van het Bruto Nationaal Product (BNP) aan kredietverzekeringen besteed, wat neerkomt op een brutopremie-inkomen van circa f 350 mln in 1999. Een momentopname van een markt in beweging, waarin steeds meer wordt geknabbeld aan de positie van marktleider NCM.

De kredietverzekeringsmarkt was een decennium geleden zeer gesloten. Een gentlemen’s agreement van grote kredietverzekeraars wereldwijd om niet op elkaars werkgebied te opereren, lag hieraan ten grondslag. Door hun dominante positie konden deze kredietverzekeraars in hun eigen land de marktprijzen bepalen en hadden bedrijven slechts de keuze hun risico’s bij die maatschappij onder te brengen of het betalingsrisico helemaal niet te verzekeren. Als eerste maatschappij heeft NCM in 1992 deze situatie doorbroken door haar entree op de Britse markt, zegt woordvoerder Marcel Wendrich. Andere kredietverzekeraars volgden dit voorbeeld en gingen ook over de nationale landsgrenzen heen. Wendrich: “Het was vrij logisch dat wij als eerste die stap maakten, omdat NCM de kleinste thuismarkt heeft. De internationalisatie van het bedrijfsleven in de jaren negentig bevestigde de noodzaak om grenzen te slechten. Als je klanten in het buitenland gaan opereren, wil je je diensten ook daar aanbieden.”
Meer marktpartijen
Tot in de jaren negentig was NCM de enige kredietverzekeraar in Nederland. Sindsdien zijn onder meer Euler-Cobac, Gerling Namur, Hermes, Interpolis en Gothaer Credit Nederland erbij gekomen. Allianz, waaronder Hermes valt, geeft inmiddels een meerderheidsbelang verworven in AGF, de belangrijkste aandeelhouder van Euler, zodat Euler en Hemes wereldwijd nauwer zijn gaan samenwerken. In ons land is Hermes volledig geïntegreerd in Euler-Cobac.
naar 80% à 85% in 1999. Euler-Cobac, nummer twee in ons land, denkt evenwel dat de marktleider meer heeft moeten inleveren. Volgens deze maatschappij waren de marktverhoudingen in 1999 als volgt: NCM 77%, Euler en Interpolis Krediet Verzekering (IKV) 13%, Gerling 7%, en overige 3%. Vorig jaar zijn deze percentages volgens Euler-Cobac gewijzigd in respectievelijk: 71%, 17%, 8% en 4%.
steeg in 1999 met 35%, en in voorgaande jaren met gemiddeld 25%. De bruto-omzet bedroeg in 1999 zo’n f 45 mln, inclusief die van Interpolis Krediet Verzekeringen (IKV), die in 1997 door aandeelhouders Interpolis en Euler-Cobac is opgericht. Samen met Interpolis, die zich richt op klanten van de Rabobanken, hebben wij nu een marktaandeel van 17%. Dit jaar zal dat naar 20% stijgen.” Deze groei gaat volgens Van Uden niet louter ten koste van NCM. “Onze nieuwe polissen zijn voor 40% afkomstig van bedrijven die al verzekerd waren, met name bij NCM. De overige 60% betreft polissen voor tot dan toe onverzekerde bedrijven.”
Nummer drie
Ook de nummer drie van de Nederlandse markt, Gerling Nederland, groeit door. Na een toename in omzet van 23% in 1998 stegen de premie-inkomsten een jaar later met 16,5%. De omzet van 1999 kwam uit op rond f 21,9 mln.
activiteiten op het gebied van handelskrediet. Op de thuismarkt van Gerling Namur – Frankrijk en België/Luxemburg – was de omzetgroei minder opvallend dan in Nederland en Groot-Brittannië. Gothaer Credit Nederland, dochter van de Duitse Gothaer Groep, opereert sinds 1994 op de Nederlandse markt en beheert nu een kleine tweehonderd polissen.
distributiekanaal van de Rabobank. Commercieel manager Milo Bogaerts: “Een databank opzetten doe je niet één, twee, drie. Door de inbreng van Cobac hadden we direct een behoorlijke schaalgrootte.”
100% ten opzichte van 1998. Bijna tweederde van het premie-inkomen heeft betrekking op binnenlandse afnemers, 40% op exporttransacties. Bogaerts zegt te verwachten dat wereldwijd vier grote kredietverzekeraars zullen overblijven en dat de huidige nummer vijf – NCM – om te overleven deel moet gaan uitmaken van een van die vier grote kredietverzekeringsconcerns.
Aandeel omlaag, omzet omhoog
Wendrich vindt het logisch dat NCM door de komst van nieuwe aanbieders marktaandeel heeft moeten prijsgeven. “We streven ernaar ons huidig aandeel in Nederland te behouden, maar het is mogelijk dat we nog iets verliezen. Toch is onze omzet hier wel gegroeid. En ook in Europa en daarbuiten groeien we duidelijk. Voor onze positie op langere termijn ben ik vol vertrouwen. We staan er goed voor, onder meer door introductie van nieuwe producten en integratie van IT-systemen. We zijn ex aequo vierde en moederbedrijf Swiss Re stelt ons in staat om die positie te behouden.”
op het prijsniveau. Leon Voorn, buitendienstmedewerker van Gothaer Credit Nederland, constateert dat door grotere concurrentie premies en winstmarges onder druk zijn komen te staan. “Ten opzichte van tien jaar geleden zijn de premies gehalveerd. In sommige gevallen zien we onverantwoorde premies en voorwaarden. Daar willen wij niet aan meedoen.” Wendrich onderstreept dat het prijspeil niet alleen is gedaald door toename van de concurrentie. “Door de hoogconjunctuur is de risicoperceptie vrij laag. De economische bomen groeien tot aan de hemel, het aantal faillissementen is niet zo groot.” Bogaerts ziet ook voordelen van de premiedaling: “Het heeft voor veel bedrijven de drempel verlaagd van niet-verzekeren naar verzekeren.” Net als de andere bedrijven ziet IKV in ons land nog groeimogelijkheden. “Ik ga ervan uit dat de omzetstijging aanhoudt, zolang de mogelijkheden van de Rabobank als distributiekanaal nog niet zijn uitgeput”, aldus Bogaerts.
Productaanpassing
Kredietverzekeringsproducten hebben in de loop van de jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bij NCM heeft de ene standaardpolis plaatsgemaakt voor een gedifferentieerd aanbod. Verder is de maatschappij actief geworden op incassogebied. Voorn (Gothaer) constateert eveneens meer verzekeringsmogelijkheden en maatwerk. “Meer dan ooit worden daadwerkelijke behoeften van verzekerden en prospects geanalyseerd op debiteurenrisico’s en kijken verzekeraars of daarvoor specifieke oplossingen kunnen worden aangeboden. Een opkomende ontwikkeling is de vraag naar dekking van individuele orders.”
worden verzekerd. “Het aandeel van standaardproducten neemt af. Er vindt onder meer innovatie plaats door in bestaande producten subtiele wijzigingen aan te brengen. De markt vraagt om flexibiliteit.” Hij verwacht dat de rol van e-commerce belangrijker wordt. Zo heeft bijvoorbeeld NCM geïnvesteerd in eCredible, een soort kredietkaart waarmee bedrijven die online zaken doen via de NCM-databank kunnen nagaan welke solvabiliteitsrisico’s bij bepaalde transacties worden gelopen. Van Uden meent dat een kredietverzekeraar e-commercetransacties moet faciliteren. “Dat zal tot productontwikkeling op dat gebied leiden. Creditmanagement is sterk in ontwikkeling. Dat betekent dat kredietverzekeraars ook hun dienstverlening op dat gebied moeten uitbreiden. Er worden diensten verlangd als incasso, financiering en opleidingen.”
Aandeel op de Nederlandse kredietverzekeringsmarkt. (Prognoses volgens Euler) 1999 2000 2001 NCM 77% 71% 68% Euler 13%* 17%* 20%** Gerling 7% 8% 9% Overigen 3% 4% 3% * incl. IKV ** incl. IKV en Hermes

Reageer op dit artikel