nieuws

Klapstoelen met beschermdoppen

Archief

Verzekerde heeft de dag voorafgaande aan een doopfeest ten huize van zijn zuster en zwager bij hen twaalf klapstoelen afgeleverd. Na het doopfeest blijkt dat de parketvloer van de zuster van verzekerde door deze stoeltjes is beschadigd (de ingeschakelde expert begroot de schade op f 2.612).

Verzekerde probeert een aanspraak te maken op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, maar verzekeraar weigert te vergoeden.
De verzekerde vindt dat hij verwijtbaar heeft gehandeld, omdat hij de stoelen op eigen initiatief buiten medeweten en zonder concrete toestemming van zijn zuster en zwager heeft meegebracht en ter beschikking van de feestgangers heeft gesteld.
De verzekeraar voert aan, dat verzekerde niet onrechtmatig heeft gehandeld door een aantal klapstoelen, die nota bene voorzien waren van beschermdoppen, aan zijn familie uit te lenen. Het was objectief gezien niet voor klager voorzienbaar, dat deze stoelen een dergelijke schade zouden veroorzaken. De Raad van Toezicht is het hiermee volledig eens en acht de klacht dan ook ongegrond.
(Uitspraak nr I-95/13)

Reageer op dit artikel