nieuws

Klacht tegen accountants Vie d’Or vrijwel geheel gegrond verklaard

Archief

De Raad van Tucht voor Registeraccountants heeft de Stichting Vie d’Or op dertien van de veertien punten gelijk gegeven bij haar klacht tegen Deloitte & Touche inzake de accountantscontrole op Vie d’Or. De accountant overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De tuchtraad komt in haar uitspraak tot de conclusie dat de accountants R. Wijnands, Th. Thijssen en H. van Reeuwijk bij de respectievelijke jaarrekeningen 1992 (Wijnands) en 1989 (Thijssen en Van Reeuwijk) geen goedkeurende verklaring hadden mogen afleggen. Ook had de raad van commissarissen beter ingelicht moeten worden over diverse ‘niet zakelijke financiële afspraken’ tussen Vie d’Or en Maes-vennootschappen enerzijds en met diverse tussenpersonen anderzijds.
Misleidende informatie
Als verweer droegen de accountants aan dat dit mondeling gebeurde, maar daar zijn niet in alle gevallen bewijzen van. Daarnaast heeft accountant Thijssen misleidende informatie verstrekt aan de Verzekeringskamer over een aflossing van vorderingen op Maes-vennootschappen (van f 4,5 mln). Thijssen verzweeg namelijk dat er tegenover de aflossing een nieuwe financiering van f 1,5 mln stond. Thijssen verklaarde tegenover de tuchtraad dat dit de mededeling aan de VK omtrent de aflossing ‘nog niet onjuist’ maakte. Daar was de tuchtraad het niet mee eens.
De tuchtraad legt alledrie de accountants een schriftelijke berisping op. “Daarbij is in het bijzonder acht geslagen op het gewicht van de door betrokkenen begane misslagen, het grote maatschappelijke belang van de zaak en de omstandigheid dat bij controle van een verzekeringsmaatschappij bijzondere zorgvuldigheid van de accountant mag worden verlangd, gezien het vertrouwen dat grote aantallen particuliere polishouders aan de jaarrekening ontlenen”, aldus de tuchtraad.

Reageer op dit artikel