nieuws

Klacht over ‘dwingende’ werving bejaarde verzekerden toegewezen

Archief

Een zorgverzekeraar die bejaarde overstappers van ‘particulier’ naar ‘fonds’ nogal dwingend benaderde, is hiervoor op de vingers getikt door de Klachtencommissie van de Ziekenfondsraad.

Met ingang van 1 juli 1994 dienden vele bejaarde particulier verzekerden over te stappen naar een ziekenfonds (invoering Wet Van Otterloo). Een mevrouw uit deze doelgroep ontving in juli van een verzekeraar een brief met de volgende tekst:
“Hierbij ontvangt u een aanmeldingsformulier ‘Ziekenfondsverzekering 65-jarige’ alsmede enige bijlagen. Tevens treft u een opzegkaartje aan. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen en zo spoedig mogelijk aan ons retour te zenden. Alvorens u tot invulling overgaat, raden wij u aan de toelichting zorgvuldig te lezen. Verder verzoeken wij u u het bijgevoegde opzegkaartje in te vullen en met het aanmeldingsformulier aan ons terug te zenden. Wij zullen dan namens u uw particuliere verzekering aangetekend opzeggen.” De zoon van deze mevrouw belde met de verzekeraar om zijn ongenoegen over deze brief te uiten. Hij kreeg te horen, dat het om een wervingsactie onder bejaarden ging, waarbij de verzekeraar toegang had gekregen tot het adressenbestand van de Gemeentelijke Sociale Dienst van de desbetreffende gemeente.
Nieuwe brieven
In augustus ontving de moeder een tweede brief, met de tekst:
“Uit onze administratie blijkt, dat u nog niet heeft gereageerd op ons bericht inzake Aanmeldingsformulier 65-jarige. Teneinde tot een afwikkeling te komen, verzoeken wij u per omgaande te reageren.” Eind augustus viel een volgend schrijven in de bus: “Ondanks onze herinnering heeft u nog niet gereageerd op ons bericht inzake Aanmeldingsformulier 65-jarige. Nogmaals verzoeken wij u per omgaande te reageren.” De klager vindt deze wijze van actievoeren misleidend voor de bejaarden die worden aangeschreven.
Oordeel commissie
De Klachtencommissie vindt, dat de eerste brief die de verzekeraar naar klagers moeder en andere bejaarden heeft gestuurd, geen behoorlijke toelichting bevat over de positie waarin de aangeschreven bejaarden verkeren.
De woordkeuze en toonzetting doen voorkomen alsof ze verplicht waren om zich zo spoedig mogelijk bij déze verzekeraar aan te melden. De vermelde rappelbrieven kunnen volgens de commissie een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken alleen maar versterken. De commissie vindt de presentatie van de verzekeraars in zijn totaliteit misleidend en wijst de klacht dan ook toe.

Reageer op dit artikel