nieuws

Keuzemenu in nieuwe cao voor bedrijfstak oogst veel bijval

Archief

Keuzemenu in nieuwe cao voor bedrijfstak oogst veel bijval

Werknemers in de verzekeringsbranche vinden het in de nieuwe cao geïntroduceerde à la cartesysteem waardevol. Bijzonder gewaardeerd wordt de 7,5% loonsverhoging. De meeste respondenten vinden werken op zaterdag echter onacceptabel. Als extra minpunt komt de nog altijd hoge werkdruk naar voren. Dit blijkt uit een Nipo-onderzoek in opdracht van AssurantieMagazine.
De enquête is gehouden onder duizend werknemers (respons: 35%) in de verzekeringsbranche. Doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe de werknemers bij maatschappijen de bedrijfstak-cao waarderen. De werknemers bij verzekeraars met een eigen ondernemings-cao zijn niet benaderd.
Zo goed als alle ondervraagde werknemers weten van het bestaan van de nieuwe cao af. De meesten van hen zijn geïnformeerd door de werkgever, maar ook de (vak)pers vervulde een belangrijke rol als informatiebrenger. Opvallend is dat de vakbond zijn taak als belangenbehartiger niet goed heeft uitgebaat: slechts een kleine groep respondenten heeft aangegeven via hun vakorganisatie op de hoogte te zijn gesteld over de cao.
Flexibilisering
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het keuzemenu in de nieuwe cao goed gewaardeerd wordt. Een grote meerderheid van werknemers noemt de flexibilisering waardevol (61%) of zelfs zeer waardevol (25%).
Meest gewaardeerd is de 7,5% loonsverhoging die de werknemers de komende twee jaar in het verschiet hebben. Daarna krijgt de keuzemogelijkheid van een 36-, 38-, of 40-urige werkweek de meeste waardering, op de voet gevolgd door het hogere aantal ADV-dagen, dat van 11,5 naar 13 dagen is gegaan.
De variabele werktijden (het bedrijf is langer open en men gaat in ploegen werken) worden minder gewaardeerd. De verhoging van het budget voor kinderopvang (van 0,25% naar 0,40% van de bruto loonsom) spreekt slechts een kleine groep aan en wordt daarom het minst gewaardeerd.
Goede afspraken
Over het kunnen toepassen van het à la cartemenu zijn de werknemers erg positief. De meerderheid (70%) van hen denkt dat flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden op de eigen afdeling mogelijk moet zijn. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er goede onderlinge afspraken nodig zijn over de werkzaamheden en dat er wellicht aanpassingen moeten plaatsvinden. Ook het hebben van voldoende personeel wordt als een voorwaarde genoemd.
Veel genoemde redenen voor dit optimisme waren:
“Goede afstemming moet dit mogelijk maken.””Met wat creativiteit van de leiding.””Als dit in goed overleg gaat en de klanten er geen last van hebben.””Afdeling is klein en overzichtelijk: Moet kunnen!”In enkele gevallen geven de werknemers aan dat de flexibele uren eigenlijk al van toepassing zijn, of dat die twee uur meer of minder niet zo heel veel impact zal hebben. Een enkeling is zelfs van mening dat flexibilisering motiverend zal werken en dat collega’s hierdoor “eerder geneigd zijn om een stapje harder te lopen”.
Ruim een kwart (27%) is van mening dat flexibilisering niet praktisch uitvoerbaar zal zijn op de afdeling. De reden hiervoor is vooral het hebben van te weinig personeel en de daarmee gepaard gaande werkdruk op de afdeling. “De bezetting is nu al te laag”, aldus een van de geënquêteerden.
Hoge werkdruk
De ene werknemer is optimistischer dan de ander over de mogelijkheden van de nieuwe branche-cao met betrekking tot de werkdruk. Op de vraag hoe de werkdruk ervaren wordt, zegt namelijk driekwart van de respondenten te maken te hebben met hoge werkdruk; 52% vindt de werkdruk ‘hoog’ en 22% vindt hem zelfs ‘zeer hoog’. Slechts een kwart vindt de werkdruk normaal.
Daarnaast blijkt 37% van de werknemers de laatste twaalf maanden één of meer keren te hebben gewerkt op zaterdag. Een groot deel van de respondenten (47%) vindt dat werken op zaterdag “bij uitzondering” acceptabel is. Twee op de vijf vindt echter van niet. Een kleine 14% vindt werken op zaterdag “geen probleem”.
Voorkeur kortere werkweek
Op de vraag welke werkweek de voorkeur heeft (36, 38, of 40 uur), kiest 43% voor de kortste werkweek, ruim eenderde (35%) voor 40 uur en één op de vijf werknemers (21%) voor de gangbare 38 uur. In het geval dat de werknemer daadwerkelijk 36 in plaats van 38 uur werkt, besteedt 65% van de ondervraagden de vrijgekomen uren aan ontspanning en hobby’s. Ruim eenderde (35%) zou deze uren gebruiken voor zorgtaken binnen het gezin en de rest (9%) doet er iets anders mee, bijvoorbeeld voor studie of vrijwilligerswerk.
Zoals te verwachten, geeft vooral de persoonlijke situatie de doorslag bij de voorkeur voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek en de invulling van de vrijgekomen werktijd of het extra inkomen. De leeftijdsgroep met thuiswonende kinderen (36-50 jaar) kiest in grotere mate voor de 36-urige werkweek. Bij de hoger gesalarieerden (f 8.000 bruto of meer) laat de aard van de werkzaamheden het niet toe om korter te werken en kiest 57% voor een werkweek van 40 uur of meer. (Op dit moment werkt 54% al 40 uur per week en 29% werkt nu al langer dan 40 uur).
Werknemers met thuiswonende kinderen geven ook aan de vrijgekomen werktijd vaker aan zorgtaken thuis te willen besteden (56%) en iets minder vaak aan ontspanning (49%). Respondenten zonder thuiswonende kinderen kiezen in grote mate voor ontspanning (78%) en slechts in 17% van de gevallen voor zorgtaken thuis.
In het geval dat de werknemer 40 in plaats van de gangbare 38 uur per week zou gaan werken, betekent dit 104 uren per jaar extra inkomen. De respondenten zouden dit geld vooral aan een vervroegd pensioen besteden (39%), of simpelweg gebruiken als een maandelijks extra inkomen (37%). Het sparen voor een sabbatical-leave spreekt slechts 15% aan. Opvallend hierbij is, dat vooral werknemers jonger dan 35 jaar het geld aan een vervroegd pensioen zouden spenderen (51%), tegen slechts 26% van de 50-pluswerknemers. Dit komt vooral doordat de 50-pluswerknemers al meer zijn voorbereid op de oude dag en de “zekerheid” van een vervroegd pensioen hebben. Meer oudere werknemers kiezen dan ook voor een hoger maandelijks inkomen (63% versus 20%).
Bedrijfstijdverlenging
De meningen over de bedrijfstijdverlenging in de nieuwe cao, – het bedrijf is ‘open’ van 7.00 tot 19.00 uur – zijn verdeeld. Circa 30% van de werknemers vindt deze spreiding van werktijden aantrekkelijk. De flexibiliteit hiervan wordt gezien als “vrijheid” en ook het vooruitzicht om buiten de spits om naar het werk te rijden en zo de files te vermijden, wordt als voordeel gezien.
Ruim eenderde vindt spreiding van de werktijden juist niet aantrekkelijk (36%). Als reden hiervoor wordt genoemd dat een late thuiskomst ’s avonds het sociale of sportieve leven bemoeilijkt. Anderen vinden het ten koste gaan van het gezinsleven (19%). Tevens bestaat er enige scepsis vanwege de onderbezetting op veel afdelingen. Sommige verwachten dat langere openingstijden niet opgevangen kunnen worden, zodat de huidige werknemers voor de extra uren zullen opdraaien (12%).
Zo’n 31% maakt de spreiding van werktijden niets uit of heeft daar geen mening over. “Het gebeurt eigenlijk al”, zeggen zij. Met name werknemers zonder thuiswonende kinderen zijn deze mening toegedaan, zij zijn waarschijnlijk nu al flexibeler in het indelen van hun eigen werktijden.
Geen nieuwe wensen
De meerderheid van de respondenten (70%) vindt dat in de nieuwe cao alle noodzakelijke onderwerpen behandeld zijn. De werknemers die nog wel wensen hebben, geven aan dat zij bijvoorbeeld regelingen zouden willen zien vastgelegd met betrekking tot een vierdaagse of anderszins afwijkende werkweek (5%). Daarnaast zouden zij graag meer aandacht zien voor de oudere werknemer, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de werktijden of een afbouwregeling (5%).
Andere gemiste onderwerpen die genoemd worden zijn onder meer: thuiswerken, hoger salaris, opbouw van pensioen in het algemeen en het bijzonder verlof.
Een grote meerderheid van de werknemers in de binnendienst van verzekeraars denkt dat het keuzemenu in de nieuwe branche-cao positief zal werken, mits er goede afspraken worden gemaakt. STAAfDIAGRAM Waardering elementen nieuwe cao (1e of 2e keus) Aantal zaterdagen gewerkt in afgelopen 12 maanden KADER
Achtergrondgegevens van respondenten
Bijna een kwart (23%) is lid van een vakbond.Het gemiddeld aantal jaren dat men werkzaam is in de verzekeringsbranche ligt rond 12 jaar.Circa 45% heeft thuiswonende kinderen.Vrijwel iedereen (95%) is werkzaam in de binnendienst.13% van de ondervraagden werkt minder dan 36 uur; 6% werkt 36 of 37 uur; 24% werkt 38 of 39 uur; 45% werkt 40 uur en 12% meer dan 40 uur. KADERBranche-cao in het kort
De nieuwe cao loopt tot 1 april 2002.De loonsverhoging bedraagt 7,5%.Nieuw is het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem: de cao à la carte. Het keuzesysteem maakt het mogelijk dat een werknemer bepaalde arbeidsvoorwaarden (deels) uitruilt tegen andere geldende arbeidsvoorwaarden.De basis is de 38-urige werkweek (was 38,2 uur). Als er jaarlijks veertig uur per week gewerkt wordt, kan de extra 104 uur worden uitgekeerd in geld of worden gebruikt voor opbouw van een langdurig verlof of vervroegd pensioen.Ook kunnen de dertiende maand, de bovenwettelijke vakantiedagen, de winstdelingsregeling en/of andere geldelijke uitkeringen aangewend worden voor opbouw van langdurig verlof.Binnen het systeem is er sprake van een volledige keuzevrijheid van de medewerker. Jaarlijks kan één keer een keuze gemaakt worden.Als basis geldt een ‘normale’ bedrijfstijd van 7.00 tot 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag met variabele arbeidstijden.Er is de mogelijkheid van verlengde bedrijfstijd van 19.00 tot 21.00 uur doordeweeks en op zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. De medewerker kan niet verplicht worden om binnen een periode van drie weken meer dan zes avonden en één zaterdag te werken.Het aantal ADV-dagen stijgt van 11,5 naar 13. Daar staat tegenover dat elk buitengewoon verlof, zoals verhuizingen 25-jarig jubileum, is geschrapt.Er komt een recht op calamatiteitenverlof. Dit calamiteitenverlof duurt niet langer dan een dag. De werkgever beoordeelt wanneer er sprake is vaneen calamiteit.Het budget voor de kinderopvang wordt verhoogd van 0,25% naar 0,4% van de totale brutoloonsom.Op basis van de aanbevelingen in het Sant-rapport zal er per maatschappij een plan van aanpak komen om de negatieve gevolgen van werkdruk te voorkomen dan wel te beperken. Na verloop van tijd zullen deze plannen van aanpak worden geëvalueerd.Voor de buitendienst gelden in principe dezelfde afspraken als voor de binnendienst, behalve de afspraken met betrekking tot de arbeidstijden, arbeidsduur, compensatie en beloningssysteem. KADER (facultatief)Enquêtevragen Bent u op de hoogte van de nieuwe cao? Wat vindt
u van het à la cartemenu? De norm voor het aantal uren in een werkweek is 38 uur. De nieuwe cao biedt mogelijkheid tot meer of minder gaan werken en geeft de keuze uit een werkweek van 36, 38 of 40 uur. Wat heeft uw voorkeur? Stel, u kiest ervoor om 40 uur per week te werken in plaats van de standaard 38 uur. Wat zou u doen met de 104 uur extra inkomen dat u hierdoor jaarlijks verdient. Stel, u kiest ervoor om 36 uur per week te werken in plaats van de standaard 38 uur. Wat zou u doen met de vrijkomende tijd? Denkt u dat flexibilisering van arbeidsvoorwaarden praktisch uitvoerbaar en toepasbaar is op uw afdeling? In de nieuwe cao is een bedrijfstijdverlenging overeengekomen. Wat vindt u van deze wijziging? Wat vindt u van werken op zaterdag? Welke wijzigingen uit de nieuwe cao vindt u het meest aantrekkelijk? Hoe ervaart u de werkdruk op uw afdeling? Wat zou u verder nog graag in de cao geregeld willen hebben?

Reageer op dit artikel