nieuws

Kansen genoeg in nieuw belastingplan

Archief

Het wetsvoorstel Inkomstenbelasting 2001 roept – vooral in de verzekeringsbranche – vragen op. Een aantal fiscale faciliteiten die nog niet zo heel lang geleden in de wetgeving waren opgenomen, komen opeens te vervallen. Kwalijk is verder het ontbreken van een overgangsregime voor een aantal verzekeringen. Zeker in een markt waar de adviseur zijn cliënt een financiële planning adviseert voor de lange termijn, kan zo’n tussentijdse wijziging van de fiscale regels grote gevolgen hebben.

Echter, de vraag komt boven of de belastingherziening op zichzelf bezien – los van overgangsproblematiek – nog kansen biedt voor de verzekeringsbranche. En zo ja, wat zijn die kansen?
Hoge lening
Van het eigen vermogen zal de eigen woning in box 1 terecht komen. Het overige vermogen – afgezien van de fiscaal gefacilieerde oudedagsvoorzieningen – komt in box 3 terecht. Een zo hoog mogelijke lening afsluiten voor de eigen woning, blijft dus fiscaal aantrekkelijk. Immers de hypotheekrente van de lening – voor zover afgesloten voor de aankoop, het onderhoud en/of de verbouwing van de eigen woning – blijft tegen het progressieve tarief aftrekbaar.
Spaargeld kan dan gebruikt worden voor beleggingen die belast worden in box 3. Een alternatief gebruik van deze gelden is een zo hoog mogelijke, fiscaal aantrekkelijkere kapitaalverzekering ten behoeve van de eigen woning. Immers tot het bedrag van de f 267.751 per persoon blijft het rentebestanddeel in deze verzekering onbelast. Dat is fiscaal voordeliger dan te kiezen voor beleggingen die belast worden met 1,2%.
Ten aanzien van de kapitaalverzekeringen die gesloten worden voor de eigen woning wijzigt er dus weinig ten opzichte van de huidige markt. Van de fiscale voordelen die gelden ten aanzien van de financiering van de eigen woning, zal waarschijnlijk volop gebruik worden gemaakt. En dat biedt dus kansen.
Studieverzekering
Kapitaalverzekeringen die niet bestemd zijn voor de aflossing van de eigen woning komen in box 3 terecht. De waarde in deze polissen wordt derhalve belast met 1,2%. Deze verzekeringen zullen fiscaal gezien gelijk behandeld worden als beleggingen. Indien bijvoorbeeld behoefte is aan een studievoorziening voor de kinderen, dan zal op grond van rendementsoverwegingen, de kostenstructuur en gewenste overlijdensuitkering gekozen worden tussen een verzekering en een bancaire oplossing.
De behoefte aan advies bij deze keuze zal dus alleen maar groter worden. Immers een consument zal advies op prijs stellen bij de keuze tussen gegarandeerde beleggingen en risicovolle beleggingen. Daarmee is nog geen beslissing genomen over de keuze tussen een verzekering en een bancair product. Immers ook verzekeringen kennen uitgebreide mogelijkheden om de eigen gewenste beleggingssystematiek te kiezen. Indien er nog behoefte is aan een extra voorziening bij overlijden zal een verzekering beter tegemoet komen aan de wensen.
Bovendien, de fiscale beperkingen die nu gelden voor studieverzekeringen (aaneengesloten betalen, bandbreedte premie, geen afkoop mogelijk) vervallen. Deze verzekeringen worden daarmee even flexibel als bancaire producten. Daarbij is het bij de verzekering mogelijk om te kiezen voor een aanvullende overlijdensdekking. De huidige flexibele verzekeringsproducten maken het nu al mogelijk om tijdelijk voor een overlijdensdekking te kiezen.
Daar komt nog bij dat de kostenstructuur van de verzekeringen door een aantal maatregelen, waaronder de wijziging van de Wabb, in 2001 gewijzigd kan zijn. Doorlopende provisie, fee in plaats van provisie: ontwikkelingen die de kostenstructuur van spaarverzekeringen en bancaire producten vergelijkbaar maken. Gedegen advies van een adviseur is hier nodig voor een juiste keuze.
Pensioen
Waar de definitie van pensioen onlangs door de Wet fiscale behandeling van pensioenen is verruimd, is de beperking van hetgeen onder lijfrente valt nu opgenomen in het belastingplan 2001. Pensioen kan in een maximale situatie namelijk uitkomen op 70% van het inkomen op 60-jarige leeftijd. In de berekeningen inzake de lijfrente-aftrek gaat het Belastingplan 2001 uit van 70% op 65-jarige leeftijd.
Los van de vraag of dit verschil juist is en valt uit te leggen, komt de vraag naar voren wat de toekomst zal brengen op lijfrente- en pensioengebied. Op het pensioengebied staat ons nog veel te wachten. Nieuwe regelgeving ten aanzien van uitruil van pensioen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de aanpassing van pensioentoezeggingen aan de Wet fiscale behandeling van pensioenen zullen veel aandacht vragen van werkgevers, werknemers, adviseurs en verzekeraars.
De trend is de laatste tijd al om veel flexibele modules in te voeren in de pensioenregeling. Deze trend zal zich alleen maar voortzetten, zeker gezien het feit dat de fiscale jas voor pensioenen ruimer is dan die voor lijfrenten. Hoe flexibeler de regeling, hoe meer advies nodig is. Beschikbare premiesystemen en unit-linked worden steeds aantrekkelijker en een tussenpersoon met universal-life-ervaring heeft een grote voorsprong.
Indien de pensioenregeling ontbreekt of niet optimaal is, blijft altijd nog de mogelijkheid om een lijfrente af te sluiten. Hiervoor is het bijna onmogelijk om zonder een adviseur uit te rekenen of sprake is van een pensioentekort. Gezien het feit dat de overheid terugtreedt op het gebied van de sociale verzekeringen, zal de behoefte aan een zelf geregelde inkomensvoorziening bij oudedag, overlijden en arbeidsongeschiktheid groot blijven.
Adviesbehoefte
De behoefte aan advisering op het gebied van verzekeringen groeit. Immers consumenten wensen zoveel mogelijk vermogen buiten box 3 te houden. Net als in het huidige systeem met de vijf inkomensbronnen bieden de drie boxen de mogelijkheid om te kiezen in welke box het vermogen valt (ofwel de fiscaal aantrekkelijkste box).
De optimalisering van de pensioenregeling en de berekening van pensioentekorten zullen in 2001 in vergelijking met de huidige wetgeving ingewikkelder worden. Daarbij komt dat het in het nieuwe belastingplan draait om rendementen. Op grond van risico en rendement zal de consument voortaan beslissingen nemen. Het financiële advies zal zich niet meer kunnen beperken tot één onderdeel. Naast het bepalen van welke voorzieningen nodig zijn voor oudedag, overlijden, arbeidsongeschiktheid, studie kinderen, moet besloten worden hoe die voorzieningen geregeld worden.
Gedegen advisering over de verzekeringsmogelijkheden en de beleggingsstrategie zijn nodig om tot een goede financiële planning te komen. Kortom, kansen genoeg voor de verzekeringsbranche.
Royal Nederland.

Reageer op dit artikel