nieuws

Kamervragen over millenniumdekking

Archief

CDA-parlementariërs Leers en Wijn hebben de ministers van Financiën en Economische Zaken vragen gesteld over de houding van verzekeraars ten aanzien van het millenniumprobleem. De CDA-ers spreken van een ‘kartelachtige-benadering’ door verzekeraars.

De parlementariërs zijn van mening dat verzekeraars de voor het millennium opgelegde zorgplicht van verzekerden moeten concretiseren en dat zij niet kunnen volstaan met de nu gehanteerde algemene formulering. Ook menen zij dat de bewijslast, dat er niet alles aan gedaan is om schade te voorkomen of te beperken, bij de verzekeraar zou moeten liggen en niet bij de verzekerde.
‘Kartelachtig’ noemen de CDA-ers de eenzijdig afgekondigde wijziging van voorwaarden, waarbij de verzekering wordt beëindigd indien de verzekerde daarmee niet akkoord wil gaan. Ook wijzen zij op de problemen van IT-bedrijven die hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verlengd kunnen krijgen, terwijl zij zich juist bezighouden met de oplossing van het millenniumprobleem.
Overheidssteun
De parlementsleden willen eveneens weten of de beide ministers de omvang van het millenniumvangnet (f 1 mld) voldoende achten om eventuele schade te kunnen dekken. In het verlengde daarvan vragen zij zich af of er aanleiding is om rekening te houden met een eventueel beroep op rijksmiddelen indien na 1 januari 2000 blijkt dat de schade door de millenniumproblematiek veel groter is dan verwacht.
Ook informeren de twee volksvertegenwoordigers welke internationale afstemming er plaatsvindt tussen regeringen over dit onderwerp en op het niveau van de Europese Commissie. De twee constateren dat het beleid van verzekeraars in Europa ver uiteenloopt. Zij willen weten welke gevolgen dat zal hebben voor ondernemers die grensoverschrijdend zaken doen.

Reageer op dit artikel