nieuws

Kamer niet buitenspel bij besluit over WFD

Archief

Minister Zalm (Financiën) heeft bij het parlement de vrees weggenomen dat het te weinig invloed kan hebben op de praktische invulling van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Verder sloot de minister een verbod op afsluitprovisie vrijwel uit.

De WFD is een raamwet; de details met betrekking tot onder meer de opleidingseisen en het vergunningenstelsel worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit. Er zal in het najaar eerst een concept van het zogeheten Besluit Financiële Dienstverlening aan de Tweede Kamer en de markt worden voorgelegd. “Wij kunnen daarover eventueel discussiëren in de Vaste Commissie voor Financiën”, suggereerde de minister bij de plenaire behandeling van de WFD.
Na genoemde inspraakronde wordt het conceptbesluit voor de gebruikelijke toetsing aan de Raad van State voorgelegd. Vervolgens ligt het uiteindelijke Besluit Financiële Dienstverlening gedurende vier weken ter kennisneming bij de Tweede Kamer. Het staat de parlementariërs vrij om in deze periode eventuele pijnpunten bij Zalm aanhangig te maken.
Afsluitprovisie
Tijdens de plenaire behandeling stonden alle partijen stil bij de beloningsstructuur in de financiële dienstverlening. Het gaat daarbij vooral om “het tegengaan van perverse prikkels”, zo vatte Zalm de kritiek samen. “Een marktbreed verbod op afsluitprovisie is naar mijn mening wel een heel vergaande ingreep in de contractvrijheid. Op het eerste gezicht lijkt het niet proportioneel. Er zijn wellicht slimmere oplossingen te verzinnen. Provisietransparantie is een van de maatregelen die wij overwegen om provisiegedreven handel te beperken dan wel te voorkomen. Wij zijn daarover nog in overleg met de sector, de toezichthouder en de consumentenorganisaties. In dat overleg worden verschillende opties bekeken. Op verzoek van de Consumentenbond wordt ook een verbod als een van de opties bekeken, zoals door sommige woordvoerders is bepleit. Het traject loopt dus nog.” ( zie ook pag. 37)

Reageer op dit artikel