nieuws

Kabinet wil ‘verjaringsbescherming’ voor slachtoffer personenschade

Archief

Personenschade zal in de toekomst niet meer mogen verjaren zolang de schadelijder niet bekend is met zijn schade en de daarvoor aansprakelijke partij. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat door minister Korthals (justitie) voor advies naar de Raad van State is gestuurd.

Van dit wetsvoorstel is melding gemaakt in een brief van staatssecretaris Hoogervorst (sociale zaken) aan de Tweede Kamer over de problematiek rondom asbest. Het is volgens het kabinet niet te billijken dat een slachtoffer met lege handen blijft staan, als een schade zó lang verborgen blijft dat een rechtsvordering reeds is verjaard voordat de schade aan het licht komt.
In de toekomst zal bij personenschade niet het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan bepalend zijn voor de start van de verjaringstermijn, maar het tijdstip waarop een slachtoffer bekend is met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. “Vanaf het moment waarop hij bekend is of redelijkerwijs kon zijn geweest met deze feiten heeft hij een termijn van vijf jaren om zijn vordering in te stellen. Laat hij deze termijn verstrijken, dan verjaart de vordering alsnog”, schrijft Hoogervorst. De regeling zal betrekking hebben op alle personenschade, dus niet alleen die veroorzaakt is door asbest. “Het probleem van het zich pas na lange tijd openbaren van schade doet zich immers niet alleen voor bij asbestgerelateerde ziekten, maar kan ook optreden in andere gevallen van personenschade, waaronder bij ziekten die op dit moment nog niet bekend zijn.”
Geen terugwerkende kracht
De nieuwe regeling zal geen terugwerkende kracht hebben. Het gaat immers om een ingrijpende breuk met het verjaringsrecht en derhalve is de rechtszekerheid in het geding.
Hoogervorst: “Onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen uitsluitend schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich na het moment van inwerkingtreding voordoen, zodat reeds ontstane rechtsposities niet worden aangetast. Hierdoor wordt de (verzekerings)praktijk de gelegenheid geboden om zich aan het nieuwe recht aan te passen”.
Verstrekkend
Het Verbond van Verzekeraars noemt de gevolgen van de wijziging “op termijn verstrekkend”. Voor personenschade ontstaat op deze wijze feitelijk een onbeperkte verjaringstermijn, stelt de organisatie.
“Wij hebben het ministerie gewezen op het probleem van de calculeerbaarheid van schaden en daarmee op de verzekerbaarheid van aansprakelijkheid, met name in relatie tot de nieuwe risico’s”, aldus het Verbond.
Tegemoetkoming
In de brief aan de Tweede Kamer is ook bekend gemaakt, dat asbestslachtoffers die lijden aan de longziekte mesothelioom en geen claim meer kunnen indienen, een eenmalige tegemoetkoming van f 25.000 kunnen ontvangen. Het gaat om gevallen waarin de vordering is verjaard of waarin de aansprakelijke werkgever onvindbaar of failliet is.
Deze regeling is van toepassing op werknemers die op 6 juni 1997 in leven waren. Bij de vaststelling van de hoogte van genoemde tegemoetkoming heeft het kabinet zich gebaseerd op regelingen met een gelijksoortige achtergrond, te weten de regeling eenmalige uitkering silicose oud-mijnwerkers en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De regeling zal van kracht worden op het moment dat het Instituut Asbestslachtoffers operationeel is. De verwachting is dat het instituut per 1 oktober aaanstaande van start kan gaan. De financiële uitvoering van de regeling zal ter hand worden genomen door de Sociale Verzekeringsbank.

Reageer op dit artikel