nieuws

Kabinet beperkt compensatie overheid aan rampslachtoffers

Archief

Slachtoffers van rampen als overstromingen en aardbevingen krijgen alleen nog in uitzonderlijke situaties een schadevergoeding van de overheid. Dat heeft het kabinet onlangs besloten. Een financiële tegemoetkoming is alleen op z’n plaats als gedupeerden zich redelijkerwijs niet konden verzekeren tegen de schade, ze die niet elders kunnen verhalen en de schade niet aan hun eigen schuld is te wijten.

Op voorstel van minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken heeft het kabinet ingestemd met de conclusies van het eindrapport van de Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten.
Tot nu toe kregen slachtoffers van rampen van overheidswege een, soms ruime, tegemoetkoming. Ook wanneer zij zichzelf tegen die schade hadden kunnen verzekeren. De prikkel voor burgers om zich adequaat te verzekeren wordt daarmee ondergraven, aldus het kabinet.
Wanneer mensen zich om welke reden dan ook niet verzekeren terwijl dat wel mogelijk is, past het niet langer om de gevolgen van die keuze zonder meer voor rekening van de samenleving te laten komen. De overheid wil niet alleen terughoudend zijn in de financiële tegemoetkoming, maar ook voorkomen dat er allerlei ad hoc-regelingen komen om slachtoffers financieel te compenseren voor geleden schade.
Aansprakelijkheidsrecht
Vergoeding van rampschade zal in de eerste plaats via het aansprakelijkheidsrecht moeten worden afgewikkeld. Er zal daarom een onderzoek worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, dan wel een aansprakelijkheidsverzekering als voorwaarde voor de vergunningverlening voor bedrijven die een groter risico vormen dan normaal.
Voor schade die niet verhaalbaar is, is het van belang dat mensen zichzelf zoveel mogelijk verzekeren. Het kabinet zet daarom ook in op vergroting van de private verzekerbaarheid van ramprisico’s. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan het verzekerbaar maken van natuurrampen, zoals overstromingsrisico’s.
Deze maand is het ministerie van Financiën gestart met een ‘task force’, waarin de verzekerbaarheid van overstromingen wordt onderzocht en waaraan ook het Verbond van Verzekeraars een bijdrage levert.
Woordvoerder Hennie Zoontjes van het Verbond verwacht echter geen spectaculaire oplossingen: “Door de massaliteit van de claims is het risico voor verzekeraars te groot. Als Nederland overstroomt, bedraagt de schade ongeveer _ 300 mld. Als je daar een premie per verzekerde aan moet koppelen, kom je uit op een bedrag dat ongeveer twintig keer zo hoog ligt als de gemiddelde inboedelpremie. Natuurlijk zijn wij bereid om creatief mee te werken aan een oplossing, maar dat zal in onze optiek altijd een gecombineerde publiekprivate oplossing moeten zijn.”
Vangnetfunctie
In het uiterste geval blijft de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) als vangnet dienen voor schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet elders verhaalbaar en niet aan de eigen schuld van de gedupeerde te wijten is. De vangnetfunctie van de WTS wordt uitgebreid met een tegemoetkoming in personenschade (letselschade en inkomensderving). Immateriële schade komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking. Het kabinet wil de uitvoering van de WTS verbeteren, waardoor het proces van schadeafwikkeling sneller en doelmatiger verloopt.

Reageer op dit artikel