nieuws

Justitie toont zich tevreden met fraudebestrijding verzekeraars

Archief

In een brief aan alle fraude-officieren van Justitie heeft de hoofdofficier van Justitie Henk Wooldrik van de fraude-unit Oost zijn waardering uitgesproken voor de inspanningen van verzekeraars om fraude tegen te gaan. Justitie zou volgens hem daarom ook toeschietelijker moeten zijn bij het verstrekken van informatie aan verzekeraars over verdachten en zich bovendien beter moeten inspannen bij de vervolging van verdachten.

Wooldrik, die leiding geeft aan de fraude-unit van waaruit de bestrijding van verzekeringsfraude landelijk gecoördineerd wordt, geeft aan dat verzekeraars door het ondertekenen van het Fraudeprotocol Verzekeringsbedrijf en door het inrichten van het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf zelf hard meewerken om de criminaliteit op het terrein van verzekeringen te beheersen en terug te dringen. Dit valt bovendien ook af te meten aan het toenemend aantal aangiften.
In ruil voor de inspanningen van verzekeraars, zou een betere informatie-overdracht van Justitie naar de assurantiebranche op zijn plaats zijn, zo meent Wooldrik.
Daarbij moet onder meer gedacht worden aan het verstrekken van een afschrift van het procesverbaal, of andere informatie over de verdachte indien verzekeraars daar prijs op stellen. Wooldrik schrijft in de brief dat afspraken hierover waarschijnlijk binnenkort vastgelegd zullen worden in een protocol. Verzekeraars zijn nu vaak geheel afhankelijk van de goede wil van individuele officieren van Justitie. @PLI = De hoofdofficier van Justitie roept zijn collega’s bovendien op zich in te spannen de door verzekeraars aangebrachte zaken tot een goed einde te brengen: “Aan deze aangiftes dient een adequaat vervolg gegeven te worden(…)”, aldus Wooldrik.
Een groot deel van de verzekeringsfraudezaken is in de afgelopen jaren namelijk blijven liggen, of is vastgelopen wegens gebrek aan kennis bij Justitie (zie ook de berichtgeving voorin dit blad over de zaak ‘Ringers’)
Meer aanmeldingen
In het tweede kwartaal van 2000 heeft het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf 132 fraudezaken ontvangen. Dit is een stijging van 61% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het merendeel hiervan betrof fraude met reisverzekeringen. Met name ‘vermiste’ ski’s, skibrillen en fototoestellen waren populair onder frauderende verzekerden, aldus het Verbond van Verzekeraars.
De stijging van het totaal aantal meldingen is voor een groot deel veroorzaakt doordat verzekeraars sneller een claim op fraude onderzoeken.
Van de 132 meldingen zijn 22 ter behandeling en 110 ter informatie doorgestuurd naar het speciaal hiervoor opgerichte ‘Fraude Meldpunt’ bij Justitie. De 22 aangemelde zaken zijn grofweg in vier categorieën in te delen:
* interne fraude door eigen werknemers;* brandfraude;* fraude met medische kosten (reisverzekeringen);* opzettelijke/geënsceneerde aanrijdingen.In dertien van de 22 bij Justitie aangemelde gevallen is (nog) geen aangifte gedaan door de betrokken verzekeraar. In vijf zaken heeft aangifte plaatsgevonden en heeft het Fraude Meldpunt bemiddeld bij de plaatselijke politie, of het onderzoeksteam. In twee zaken was er sprake van fraude door het intermediair. Eén zaak is ondertussen afgedaan.
In de afgelopen maanden is een begin gemaakt met het online uitwisselen van bestanden tussen het Fraudeloket bij het Verbond en de ‘evenknie’ van Justitie: het Fraude Meldpunt. Op die manier kan de informatie-uitwisseling over fraudezaken sneller en efficiënter verlopen. De fraude-unit Oost streeft op den duur zelfs naar het op internet ‘virtueel samenvoegen’ van het Verbondsloket en het meldpunt van Justitie.
Euro 2000
Nogal wat door verzekeraars aangemelde zaken hebben inmiddels vertraging opgelopen, doordat de politie, vanwege de grote inzet bij de Europese kampioenschappen, niet op andere plaatsen ingezet kon worden. Aangezien deze politie-agenten na Euro 2000 de kans krijgen om extra gemaakte overuren om te zetten in verlofdagen, vreest het Verbond dat het probleem van de beperkte politie-inzet nog wel even zal blijven duren.

Reageer op dit artikel