nieuws

Jonge gepensioneerden hebben meer pensioen maar minder eigen vermogen

Archief

De veronderstelling dat jonge 65-plussers gemiddeld een hoger inkomen hebben dan de oudere bejaarden, klopt niet.

De jongere gepensioneerden hebben weliswaar een hoger pensioen, maar hun inkomen uit eigen vermogen is beduidend minder. Hierdoor is hun totale inkomen slechts weinig hoger dan dat van oudere bejaarden. Conclusie: Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van zelfzorgvoorziening naar collectieve regelingen.
Dat is gebleken uit een onderzoek door demografen van de rijksuniversiteit in Utrecht in samenwerking met het CBS en het TNO.
Gezien in de tijd gaan de pensioenen minder omhoog dan de inkomsten uit eigen vermogen, maar de groei van pensioenen gebeurt geleidelijker, zonder grote schokken, aldus het rapport.
Pensioenen blijven achter bij de gemiddelde prijs- en loonontwikkeling. De opvatting dat de indexering bij jongere gepensioneerden beter is dan bij ouderen, bleek niet op waarheid te berusten.
Van de leeftijdscategorie 65 – 70 jaar hebben vier op de vijf een aanvullend pensioen. Van de 80-plussers zijn dat er drie op de vijf.
Het pensioeninkomen van de recent gepensioneerden is gemiddeld anderhalf keer zo hoog als dat van mensen boven de tachtig. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen beide groepen gepensioneerden is echter slechts 12 procent.
Mensen met een laag pensioen naast hun AOW hebben veelal geen inkomsten uit eigen vermogen. Bij mensen met een hoog pensioen (meer dan f 5.000 per jaar) zijn de inkomsten uit eigen vermogen veelal laag. Bejaarden zonder pensioen beschikken in veel gevallen over hoge inkomsten uit eigen vermogen, aldus het rapport.
Het rapport is gepubliceerd in een supplement bij de Sociaal-Economische Maandstatistiek 1994/6, een uitgave van SDU/CBS. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het CBS, tel. 070-337.58.16.

Reageer op dit artikel