nieuws

IZA boekt wisselend succes met verkoop van andere verzekeringen

Archief

IZA Nederland, de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraar van het gros van de gemeente-ambtenaren, boekt gevarieerde resultaten bij de verkoop van andere verzekeringen, zo blijkt uit haar jaarrapportage.

Twee jaar geleden is IZA, via de Stichting IZA Belangen (SIB), op bescheiden schaal actief geworden buiten het terrein van de ziektekostenverzekering. In 1993 startte SIB met de verkoop van kortlopende reisverzekeringen. In 1994 werd het assortiment uitgebreid met een spaarrekening, een bedrijfsspaarregeling en een doorlopende reisverzekering.
De reisverzekeringen, die SIB onderbrengt bij Elvia, leverden vorig jaar een premie-inkomen van f 1,84 mln op. Het ging om 27.000 polissen, waarvan 11% doorlopende reisverzekeringen betrof.De schadelast beliep 32% van de geboekte premie. De reisverzekering bracht SIB in 1994 een voordelig saldo van f 227.000.
Spaarrekening
Begin vorig jaar werd de IZA-spaarrekening geïntroduceerd, een eigen label voor de bekende renterekening van Spaarbeleg. Er werden door IZA-deelnemers in totaal 7.800 rekeningen geopend, met per 31 december 1994 een eindsaldo van ruim f 83 mln.
Alle administratieve handelingen worden door Spaarbeleg verzorgd. Voor de SIB was er een positief resultaat van f 28.000.
De gemeente-ambtenaren lieten zich overigens als willige direct-mailontvangers kennen. “Waar 1% daadwerkelijke aankoop als prima wordt beschouwd, mag onze score met 2,6% als goed worden aangemerkt”, aldus het jaarverslag van de SIB.
Bedrijfssparen
In de loop van het voorjaar 1994 heeft IZA de grotere gemeenten benaderd om via haar een (bij Spaarbeleg onder te brengen) bedrijfsspaarregeling in te voeren. “Hoewel daarbij vaak in een felle concurrentiestrijd moest worden geopereerd, werd niettemin bij 65 gemeenten/aangesloten instellingen een IZA Bedrijfsspaarregeling ingevoerd.” Steeds betrof het zgn. spaarloonregelingen; bij 10 van deze gemeenten werd bovendien een premiespaarregeling ingevoerd.
Het aantal werknemers dat daadwerkelijk deelneemt aan de bedrijfsspaarregeling bedraagt ongeveer 40%, resulterend in bijna 7.000 bedrijfsspaarders met een gezamenlijk eindsaldo per 31 december 1994 van ruim f 18 mln. “Bij tussentijdse evaluatie bleek dat de kosten van acquisitie hoog zijn in relatie tot de te genereren inkomsten voor SIB. Als gevolg daarvan werd in de tweede helft van 1994 besloten om voorlopig geen verdere acquisitie-activiteiten te verrichten.” Voor SIB moest er in 1994 geld bij: een negatief resultaat van f 60.000. In totaal behaalde SIB over 1994 een positief resultaat van ruim f 195.000 (begroot was f 107.000).
Aantal deelnemers
Bij het moederbedrijf IZA Nederland is vorig jaar het aantal deelnemers gegroeid van 297.945 naar 301.128; het aantal verzekerden steeg van 583.294 naar 590.883, van wie 467.810 actieven.
De premie-inkomsten stegen per saldo met f 11,6 mln naar f 1.018,5 mln, met daarbij de kanttekening dat de nominale IZA-premies met f 17,2 mln naar f 113,6 mln toenamen.
Schadelastbeheersing
In 1994 gaf IZA bijna f 500 mln uit aan ziekenhuisverpleging en bijkomende kosten, ofwel bijna 50% van het eigen premie-inkomen (zonder AWBZ). Teneinde meer greep te krijgen op deze grote post, ontwikkelde IZA in eigen beheer een Ziekenhuis Beheerssysteem (ZBS): een geautomatiseerd signaleringssysteem waarmee door medisch- secretariaten van de IZA-regiokantoren een gepast gebruik van ziekenhuisvoorzieningen kan worden bevorderd. “Door tijdig en volledig inzicht te verschaffen in de consumptie van ziekenhuisverpleging, maakt het ZBS het mogelijk om dit kostbare en omvangrijke zorgonderdeel te sturen en te beheersen”, aldus het jaarverslag.
Méér poliklinisch
Als gevolg van de voortschrijdende ontwikkelingen op het medische vlak vinden behandelingen die voorheen uitsluitend klinisch werden afgedaan in toenemende mate poliklinisch plaats. Klinische behandelingen worden door IZA voor 100% vergoed, poliklinische voor 90%.
In feite betekent dit een financieel nadeel voor deelnemers die poliklinisch worden geholpen, aldus IZA. Voor wat betreft radiotherapie en behandeling met cytostatica, waar van een dergelijke verschuiving sprake is, heeft IZA besloten de ziekenhuiskosten met ingang van 1995 volledig te vergoeden. Rekening houdend met het resultaat over 1993 en rekening houdend met het beleid op het gebied van de kostenbeheersing, achtte het IZA-bestuur het verantwoord om de premies voor 1995 per saldo te verlagen. IZA Nederland 1994 1993 ——————————————– (bedragen in f mln) Premie-inkomsten 1.018,5 1.006,9 w.v. procentueel werkgever/werknemer 839,0 840,4 nominale IZA-premie 113,6 96,4 nominale AWBZ-premie 65,9 70,1 Uitkeringen 1.238,0 1.194,9 w.v. ziektekosten IZA 959,9 924,6 w.v. ziektekosten AWBZ 278,1 270,3 eigen vermogen 237,2 152,4 voordelig resultaat 82,7 92,9 aantal deelnemers (x 1.000) 301,1 297,9 aantal verzekerden(x 1.000) 590,9 583,3 aantal werknemers 464 456

Reageer op dit artikel