nieuws

Invloed van Mifid op advies intermediair groter dan gedacht

Archief

De invloed van de Europese richtlijn Mifid op de financiële advisering is groter dan veel mensen in eerste instantie hebben aangenomen, zegt Arno Dolders, directeur van levensverzekeraar Legal & General. “Verontrustend is dat geen mens in Nederland precies weet wat je bij de invoering van de Mifid op 1 november kunt verwachten.”.

Dolders stelde dat vorige week tijdens een bijeenkomst van de Federatie van Assurantieclubs in Leusden. De Markets in Financial Instruments Directive, kortweg Mifid, was daar een van de hoofdthema’s.
Op dit moment werkt het ministerie van Financiën druk aan het “aftimmeren” van definitieve regelgeving op dit gebied. Er gaat vrijwel zeker een nationaal regime met ‘lichtere’ regels gelden. Voorts komt er, volgens de meest recente, informatie een tijdelijke vrijstellingsregeling, omdat het nationale regime niet voor 1 november klaar is.
Verwarrend
Zeker is dat het intermediair met Mifid te maken krijgt bij beleggingsrekeningen met fondsen, bij een hypotheek, bij levensloopproducten, bij lijfrentesparen via een beleggingsrekening en bij sparen met een BEW-clausule (beleggen eigen woning). De Mifid-regels kunnen tot een verwarrende situatie leiden. “Zo mag de assurantieadviseur advies uitbrengen over fondsen die bij een beleggingsverzekering horen (omdat hier de WFT-regels gelden), maar niet over dezelfde fondsen als het om een beleggingsrekening gaat”, weet Dolders. “In feite loopt hier de scheidslijn dwars door de effectenhypotheek heen”, zegt hij.
Konijn
Het zou daarom beter zijn om alle WFT-producten onder de werking van de Mifid te laten vallen, vindt hij. “Met een overgangsregeling en een juiste invulling van de zorgplicht, zou dat een prima alternatief zijn. Het konijn dat nu echter uit de hoge hoed wordt getoverd, een eigen nationaal regime, zou een oplossing moeten bieden voor de problemen van het intermediair. Alleen is dit stelsel op dit moment nog niet rond, zodat eigenlijk niemand in Nederland op dit moment precies weet welke regels er op 1 november gaan gelden.”
Dat nationale regime heeft, zegt Dolders, alleen betrekking op beleggingsfondsen, niet op aandelen en niet op obligaties. Uitgangspunt is dat iedere tussenpersoon die een WFT-vergunning voor Leven of Hypotheken heeft van rechtswege een vergunning krijgt om te adviseren in beleggingsfondsen.
Eigen vermogen
Het nationale regime stelt aanvullende eisen op het gebied van aansprakelijkheid, organisatie en gedragsregels. Wat de aansprakelijkheid betreft, moet de tussenpersoon over óf een eigen vermogen van _ 25.000 óf een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering van _ 500.000 per geval of _ 750.000 per jaar beschikken. Dit bovenop de bestaande verzekering van _ 1 mln per geval of _ 1,5 mln per jaar. De financieel adviseur moet zelf een keuze maken uit beide mogelijkheden.
Verder worden er aanvullende eisen gesteld aan de organisatie, zoals aan de administratie en de bewaarplicht volgens de Mifidnormen. De adviseur moet de omvang van het vermogen van de klant kennen, zijn financiële verplichtingen en zijn risicoprofiel. Verder moet hij weten of zijn klant op de hoogte is van de risico’s en ook of hij in staat is die risico’s te dragen. Tenslotte moet hij ook nog diens beleggingsdoelstellingen verifiëren, aldus Dolders.
De voorgestelde beloning binnen het nationale regime is overigens conform de provisieregels in de zogeheten adviesmatch.
Levensloop
´Zonder een aanpassing van de Mifid-regels via het nationale regime, wordt het intermediair in feite uitgesloten van de grootste groeimarkt”, stelt Dolders. “Onderzoek leert dat op dit moment slechts 3% van het intermediair bezig is met beleggingsadvies. Terwijl er juist bij de bancaire producten interessante ontwikkelingen zijn. Veel mensen zetten bijvoorbeeld een vraagteken bij het product levensloop. Toch is er na een jaar ongeveer _ 900 mln afgezet, _ 600 mln via het bancaire kanaal en _ 300 mln via het verzekeringskanaal”, zegt hij. “Er zijn producten die het minder doen tijdens het eerste jaar.”
Bovendien krijgen we vanaf 1 januari te maken met lijfrentesparen. In principe een bancair product, maar ik weet niet hoe de banken dit moeten gaan afzetten. In elk geval niet via de eigen loketten, dus ik verwacht toch dat ze uiteindelijk de assurantieadviseur als verkoopkanaal gaan gebruiken.”

Reageer op dit artikel