nieuws

Inventarisatie ANW- dekking levert weinig op

Archief

De inventarisatie van de mate waarin het afgelopen jaar individueel en collectief nabestaandenvoorzieningen zijn getroffen, heeft weinig opgeleverd. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Frank de Grave (Sociale Zaken) op kamervragen.

Die vragen richtten zich in eerste instantie op eventuele onjuiste of misleidende reclame-uitingen van verzekeraars over het ANW-gat. Uit onderzoek is gebleken dat daarvan geen sprake is geweest.
“Wel is een gering aantal feitelijke en relatief onbelangrijke onjuistheden aangetroffen, waarvan vermoed kan worden dat het vergissingen zijn. Verder zijn ongenuanceerde en insinuerende zinsneden gevonden, die echter niet onjuist zijn”, aldus De Grave. De staatssecretaris belooft vervolgens plechtig in zijn brief aan de Tweede Kamer, dat hij het Verbond van Verzekeraars zal aanspreken op de (on)zorgvuldigheid van communicatie-uitingen.
De Grave moet constateren dat het niet eenvoudig is de vraag te beantwoorden in hoeverre het overlijdensrisico, individueel danwel collectief, is verzekerd. Hij heeft daartoe informatie gevraagd van de pensioenfondskoepels, het Verbond van Verzekeraars en aan de Verzekeringskamer.
Volgens de toezichthouder uit Apeldoorn is de wijziging in de nabestaandenwetgeving (van AWW naar ANW) voor slechts een gering aantal pensioenfondsen aanleiding geweest een aparte (ANW-)regeling te treffen. De Verzekeringskamer geeft daarbij aan dat deze ‘pensioenmonitor’ geen getrouw beeld geeft.
Volgens de pensioenfondsenkoepels hebben de fondsen juist wel veel ANW-regelingen getroffen, waarvan een belangrijk deel tijdelijk. Een gemiddeld beeld van de inhoud van de regelingen kunnen de koepels niet geven.
Verbond
Het Verbond van Verzekeraars ten slotte heeft onderzocht in hoeverre bedrijven die een collectieve pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, een aanvullende ANW-voorziening hebben getroffen. Onder voorbehoud geeft het Verbond aan dat 37% zo’n regeling heeft.
Het betreft veelal aanbiedingen, waarvan de werknemer vrijwillig gebruik kan maken. Van deze facultatieve regelingen maakt 25% van de werknemers gebruik. Over het individueel verzekeren van het ANW-gat bij een verzekeraar is geen informatie voorhanden.

Reageer op dit artikel