nieuws

Intrekking vergunning en noodregeling

Archief

Wanneer een maatschappij niet aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, kan de Verzekeringskamer haar vergunning intrekken. Hiertegen is gedurende acht dagen beroep mogelijk bij het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven. Intrekking van de vergunning wordt gepubliceerd.

Gevolgen intrekking vergunning: de maatschappij wordt ontbonden en kan niet meer over haar waarden beschikken. Daarbij kan de Verzekeringskamer de rechtbank vragen de noodregeling uit te spreken.
Noodregeling
Na de Verzekeringskamer en de betrokken verzekeraar (niet-openbaar) gehoord te hebben, kan de rechter (in het openbaar) de noodregeling uitspreken, een ‘bijzondere voorziening’ in het belang van de gezamenlijke crediteuren. Beroep is niet mogelijk. Het vonnis wordt gepubliceerd.
Gevolgen van de noodregeling onder meer: Verzekeringskamer is als enige gemachtigd de portefeuille te vereffenen of over te dragen en kan daartoe gemachtigden benoemen. De Verzekeringskamer kan de rechtbank machtiging vragen om op polisrechten te korten, in het kader van overdracht van de portefeuille. De verzekeringstechnische voorziening vormt een afgescheiden vermogen waaruit alleen vorderingen van verzekerden en pensioen- en loonvorderingen mogen worden voldaan.
De noodregeling vervalt wanneer de Verzekeringskamer het faillissement aanvraagt of wanneer de rechtbank de machtiging van de Verzekeringskamer intrekt.

Reageer op dit artikel