nieuws

Interpolis verwacht dit jaar weer hoge omzet Leven

Archief

Het jaar 2000 heeft Interpolis een uitzonderlijk hoge premie-omzet uit levensverzekeringen opgeleverd. Met name dankzij een 55% hogere lijfrenteproductie kwam het totale premie-inkomen Leven uit op f 5,4 miljard (+24%). Opmerkelijk genoeg verwacht de Rabo-verzekeraar dit jaar een zelfde omzet uit levensverzekeringen te kunnen halen.

“Natuurlijk zal de lijfrenteproductie teruglopen”, zo stelde Interpolis-directievoorzitter Piet van Schijndel bij de presentatie van de jaarcijfers. “De gereduceerde fiscale ondersteuning heeft zijn invloed op de koopsommarkt.” Maar Van Schijndel ziet nog volop mogelijkheden. “Het geld onder de mensen is er nog steeds; in die situatie is geen verandering gekomen.”
De vraag is dan natuurlijk hoe levensverzekeraars dat geld naar zich toe kunnen trekken. Van Schijndel: “We zullen mensen van het fiscale denken moeten laten omschakelen naar pensioendenken. De eerste twee maanden van dit jaar wijzen uit dat de inzet van de Rabobanken op dat vlak niet tegenvalt. Er is meer inspanning voor nodig dan voorheen, maar het ziet er naar uit dat we dezelfde omzet kunnen halen als vorig jaar. Dat heeft het levenbedrijf van Interpolis zich ten doel gesteld.”
Het wegvallen van de lijfrenteproductie wordt onder meer gecompenseerd door een aantrekkende hypotheekproductie. “Het effect van de Rabo-actie is daarin zichtbaar.”
Pensioenmarkt
Van Schijndel verwacht verder veel van de samenwerking met pensioenfondsen. Nadat eerder al de pensioenuitvoerders Beon en Van Spaendonck aan de Interpolis-organisatie waren toegevoegd, komt binnenkort uitvoeringsorganisatie Relan de gelederen versterken. Als pensioenuitvoerder heeft het bedrijfsonderdeel Interpolis Pensioenservices inmiddels al f 50 mld aan pensioengelden onder beheer.
“We zijn nog geen ABP of PGGM, maar de groei zit er goed in”, aldus Van Schijndel. “Onze ambitie is straks het pensioen voor 15-20% van de Nederlandse bevolking te verzorgen, zowel de uitvoering van de regeling als het vermogensbeheer.” Om dat doel te kunnen verwezenlijken is vorig jaar voor f 100 mln geïnvesteerd in de automatisering van flexibele pensioenen.
Naast een vergroting van het collectieve levenbedrijf – een markt waarin Interpolis met f 333 (260) mln premie amper tot de tien grootste verzekeraars van ons land behoort – heeft samenwerking met pensioenfondsen nog een uitwerking op de particuliere markt. Van Schijndel: “We krijgen een beter beeld op het bestaan van pensioengaten en kunnen totaaloplossingen aanbieden.”
Schade
Het oordeel van de Interpolis-directie over boekjaar 2000 – “zeer tevreden” – is niet alleen ingegeven door het levenbedrijf. De tak schadeverzekeringen zorgde evenzeer voor tevreden gezichten. Zo steeg het brutopremie-inkomen met 9%, “en dat bij relatief weinig premieverhogingen”, zo benadrukte Van Schijndel. De premiestijgingen bij de branches Motorrijtuigen (+12%) en Brand (+10%) verdienen volgens hem aparte vermelding.
“Het marktaandeel van Interpolis groeit, zowel in de particuliere markt als in de zakelijke markt”, aldus Van Schijndel. “En in de zakelijke markt zowel bij de agrobedrijven als bij de niet-agrobedrijven.” Met schadedochter Hagelunie claimt Interpolis in de agrosector zelfs een marktaandeel van 90%. Aan dat succes levert onder meer de Bedrijven Compact Polis een bijdrage. Van deze pakketpolis voor ondernemingen heeft Interpolis er inmiddels 150.000 verkocht. Van de particuliere voorganger, de Alles-in-één-Polis, wordt later dit jaar het miljoenste exemplaar verkocht.
Het technische resultaat van het schadebedrijf daalde vorig jaar met 10% tot f 79 mln. Grote boosdoener is de branche Motorrijtuigen met technische resultaten van f -17,6 (24,2) mln voor WA en f -8,8 (-13,2) mln voor casco. Na toerekening van beleggingsinkomsten resteert een resultaat voor belastingen van f -6,6 mln. “Dat stemt ons niet tevreden. We hopen via schadelastbeheersing weer boven de nul te komen.”
Van Schijndel vraagt zich anderzijds af of een negatief resultaat Motorijtuigen niet voor lief moet worden genomen. “Het grote aantal pakketpolissen rechtvaardigt wellicht een verlies in Motorrijtuigen. Over de gehele portefeuille middelt dit verlies zich namelijk uit. Over de gehele linie zijn we daarom toch tevreden.”
De branche Brand leverde een licht hoger resultaat op, ondanks een schadepost van f 15 mln in Enschede. Aanzienlijk beter was het resultaat Ongevallen & Ziekte: f 28,7 (6,6) mln. De WAO-gatverzekeringen leveren eindelijk zwarte cijfers onder de streep op. De portefeuille ziekteverzuimverzekeringen is volgens plaatsvervangend directievoorzitter Huub Hannen nog de enige dissonant. “Dankzij uitloop van schadeclaims uit eerdere jaren was hier het resultaat nog zo’n f 15 mln negatief, tegen circa f -55 mln het jaar daarvoor. Maar het beeld wordt positiever en die lijn zet zich in het lopende jaar door.” Een combinatie van premieverhogingen en preventiemaatregelen is hier volgens Hannen de verklaring voor.
Winstdelingen
Interpolis keerde over 2000 aanzienlijk minder uit aan winstdelingen en kortingen. Zo moesten de houders van levensverzekeringen het doen met een winstdeling van f 185 (220) mln. “De overwinsten op pensioencontracten waren in 1999 nu eenmaal uitzonderlijk hoog; vorig jaar waren ze gewoon goed”, aldus Van Schijndel. Het jaarverslag – alleen uitgegeven op cd-rom – geeft nog een reden: Campina Melkunie heeft het lopende pensioencontract beëindigd en in eigen beheer genomen. Ook dat scheelde een flink stuk overrentedeling.
Bij het schadebedrijf daalden de winstdelingen tot f 31 (48) mln. Volgens Interpolis is het succes van de Bedrijven Compact Polis daarvan de oorzaak. Bij deze pakketpolis leveren winstdelingen louter een verlaging van de premie op en geen aparte uitkering. Overigens keert Interpolis van de totale nettowinst (f 346 mln) een bedrag van f 90 mln uit aan moeder Rabobank. Dit keer niet onder de noemer winstdeling, maar onder de noemer dividend.
Beleggingen
Een wijziging in de jaarverslaggeving heeft de nettowinst van Interpolis vorig jaar met f 80 mln gedrukt. Dankzij de Structureel Rendement Methode bedroegen de winstcijfers f 346 (249) mln+ 39%. De oude manier van boekhouden had een winst van 416 (284) mln (+46%) opgeleverd.
De wijziging zit ‘m in de wijze waarop inkomsten uit beleggingen aan het resultaat van één boekjaar worden toegerekend. Voorheen rekende Interpolis dividenden tot het jaarresultaat en werden gerealiseerde winsten (het resultaat van verkochte zakelijke waarden) aan de winst toegevoegd, uitgesmeerd over vier jaar. Ongerealiseerde winsten (koersstijgingen van nog in bezit zijnde aandelen) werden in het vermogen verwerkt. Voortaan verwerkt Interpolis alle beleggingscijfers in het bedrijfsresultaat, zij het dat er een aangepast cijfer wordt gebruikt, namelijk het gemiddelde rendement over dertig jaar, berekend over de gemiddelde waarde van de beleggingsportefeuille over de laatste zeven jaar.
Gevolg is dat Interpolis – net als Aegon en Delta Lloyd Nuts Ohra – bij goede jaren beleggingswinsten toevoegt aan een pot ‘herwaarderingsreserve’ en in slechte jaren hieruit de vereiste toevoeging aan het bedrijfsresultaat haalt. Dat de beurskoersen vorig jaar een neerwaartse beweging maakten, wordt duidelijk uit de Interpolis-cijfers. De waarde van de beleggingen nam met f 163 mln af, terwijl er voor de Winst & Verliesrekening-post ‘inkomsten uit beleggingen’ een bedrag van f 130 mln uit de spaarpot verdween. De herwaarderingsreserve is daardoor gedaald van f 1.300 mln eind 1999 naar f 934 mln. In 1999 was deze pot nog met f 571 mln bijgevuld. Interpolis 2000 1999 % brutopremies 7.530 6.318 19,2 resultaat voor belastingen 454 361 25,8 nettowinst 346 249 39,0 eigen vermogen 3.356 3.519 -4,6 brutopremies Leven 5.395 4.357 23,8 w.v. uit Nederland 4.377 3.607 21,3 technisch resultaat 194 167 16,2 brutopremies Schade 2.135 1.961 8,9 w.v. uit Nederland 2.131 1.957 8,9 provisies 311 293 6,1 technisch resultaat 79 88 -10,2 premies Ongevallen & Ziekte 608 564 7,8 Motorrijtuigen 690 617 11,8 Brand 624 569 9,7 Aansprakelijkheid 95 93 2,1 Rechtsbijstand 88 84 4,8 Overig 31 35 -11,4 technisch resultaat Ongevallen & Ziekte 28,7 6,6 Motorrijtuigen WA -17,6 24,2 Motorrijtuigen casco -8,8 -13,2 Brand 74,9 72,7 Aansprakelijkheid -11,0 4,4 Rechtsbijstand 4,4 8,8 Overig 8,8 4,4
(Tele)werkplekken
De bedrijfskosten van Interpolis zijn vorig jaar met bijna 27% toegenomen tot f 809 (639) mln. Als oorzaken daarvoor noemt het jaarverslag onder meer de overname van CommitArbo, de samenwerking met pensioenuitvoerder Van Spaendonck en de diverse automatiseringsprojecten (ziekteverzuimverzekeringen, productontwikkeling Leven Individueel en de euro). Zo stegen de eurokosten van f 4 mln naar f 15 mln.
Een belangrijke kostenpost is verder de uitbreiding van het hoofdkantoor in Tilburg. De ‘tweede fase’ van het kantoor aan de Tilburgse Spoorlaan moet 850 nieuwe werkplekken gaan opleveren. Kosten: f 132 mln. Nieuwe werkplekken zoekt Interpolis verder in de sfeer van telewerken. Momenteel telt de verzekeraar vijfhonderd telewerkplekken. In de komende twee jaar moeten er nog eens vier- tot vijfhonderd mensen vanuit huis gaan werken.
Captive-beleid
Interpolis denkt serieus na over het invoeren van een captivebeleid. Eerder dit jaar kocht de Rabo-verzekeraar alle aandelen van assurantiekantoor A. de Lange in Emmeloord van directeur/eigenaar Marinus Veenekamp (zie AM 3, pag. 7). Het was voor het eerst dat Interpolis een belang nam in een tussenpersoon. Via de diverse Rabobank-filialen heeft het Rabo-concern wel meerdere captives in huis.
Volgens directievoorzitter Piet van Schijndel is het 100%-belang in A. de Lange “uitzonderlijk” en wordt een nieuwe eigenaar voor het kantoor gezocht. Toch sluit hij een actief captive-beleid van zijn maatschappij niet uit. “Nu andere verzekeraars zo actief zijn in het verwerven van belangen in het intermediair, zijn deelnemingen ook voor ons een optie geworden. We nemen voor de zomer een beslissing over een eventueel participatiebeleid.”
Piet van Schijndel: “Participaties in assurantiekantoren ook voor ons een optie”.
Huub Hannen: “Stijgende lijn in resultaten WAO- en ziektewetverzekeringen.” Opmerkingen:

Reageer op dit artikel