nieuws

Interpolis maakt veel werk van telewerken

Archief

Interpolis maakt er werk van om een groot deel van de medewerkers de komende jaren te laten telewerken. Een proefproject heeft de benodigde praktische informatie opleverd voor een snelle implementatie. In het jaar 2000 moet de helft van de medewerkers thuis kunnen werken.

Een workshop over telewerken eind deze maand in het Tilburgse hoofdkantoor is de officiële start van het volgende flexibiliseringsproces bij Interpolis. Het inmiddels gecreëerde kantoor zonder vaste werkplekken voor de 1.500 medewerkers geldt als ‘tussenstation’.
Tijdens de workshop waaraan vijftig leidinggevenden meedoen, worden de richtlijnen voor het omgaan met telewerken vastgelegd, vertelt woordvoerder Marco Simmers. “De bedoeling is om die handvatten aan te reiken die garanderen dat overal dezelfde spelregels worden toegepast op medewerkers die thuis willen werken. Elk bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor uitvoering van deze spelregels.”
Proefproject
Een vorig jaar gehouden praktijkproef met een tiental medewerkers die minimaal zes maanden lang ten minste 20% van hun werk in of vanuit hun woning verricht hebben, is waardevol gebleken voor de wijze waarop telewerken bij Interpolis wordt geïmplementeerd.
Simmers: “Bij de proef is niet de haalbaarheid van het telewerken onderzocht, want die stond buiten kijf. Veel meer moest worden geïnventariseerd wat er echt nodig is om het werken thuis mogelijk te maken.”
Eisenpakket
Het facilitair bedrijf van Interpolis heeft inmiddels opdracht gekregen om een eisenpakket samen te stellen dat nodig is om in de woning van een medewerker een volwaardige werkplek in te richten, compleet met een bureau, pc, modem, telefoon en andere hulpmiddelen.
Het uitgangspunt zal zijn dat er in de woning van de telewerker een zodanige werkplek wordt gerealiseerd die volkomen gelijkwaardig is aan de cockpits, de werkruimten in het hoofdkantoor waar elke medewerker gebruik van mag maken. Deze werkplek moet voldoen aan alle (Arbo-)eisen. Simmers: “Het zal zo moeten zijn dat een cliënt niet doorheeft of de medewerker vanuit zijn huis werkt of op het hoofdkantoor aanwezig is.”
Het ‘meedenken’ over telewerken gaat bij Interpolis zover dat er wordt geanticipeerd op de mogelijkheid van thuiswerken in nieuwbouwprojecten. “Naar architecten dragen we uit dat zij bij het ontwerpen van woningen rekening houden met een telewerkplek. Met nutsbedrijven in Tilburg overleggen we over het aanbrengen van leidingen en elektriciteitskabels in twee grote nieuwbouwwijken, zodat zonder veel extra kosten daar telewerken mogelijk wordt gemaakt.”
Digitaliseren dossiers
Naast bouwkundige en elektronische faciliteiten zijn ook technische aanpassingen binnen de organisatie van Interpolis nodig om thuiswerken mogelijk te maken.
Het digitaliseren van archieven en cliëntendossiers spreekt daarbij het meest tot de verbeelding. De Interpolis-medewerker moet straks deze informatie ook rechtstreeks in de eigen woning kunnen raadplegen. Daartoe worden alle papieren stukken op CD-Rom gezet, vertelt Simmers, te beginnen met de afdeling arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Het kan niet zo zijn dat telewerkers hun dossiers telkens van en naar huis moeten meezeulen. Dus zal deze informatie digitaal bereikbaar moeten zijn. Een gigantisch karwei want we praten over dossiers die bij elkaar kilometers lang zijn”, benadrukt Simmers.
Als dit digitaliseringsproces is afgerond, zal er een forse ruimtewinst zijn geboekt: informatie die straks in twee kleine kastjes is opgeslagen, zit nu nog in dossierkasten die in rijen staan opgesteld over een lengte van twaalfhonderd bij zes meter…
Schaduwkanten
De toenemende belangstelling voor thuiswerken heeft echter ook schaduwkanten. De telewerker zou minder betrokken kunnen raken bij de Interpolis-organisatie. Ook heeft er minder ‘kruisbestuiving’ plaats indien medewerkers gedurende twee of meer dagen per week in of vanuit de eigen woning aan de slag gaan.
Interpolis onderkent dit probleem en wil maatregelen nemen om de sociale en culturele cohesie te bewaren. “De hoofddirectie ziet het belang van bijvoorbeeld de communicatie tussen medewerkers in. Zij wil naast vergader- en werkbesprekingsruimten ook plaats bieden aan informele ontmoetingen. De medewerkers mogen het Interpolis-gevoel niet kwijtraken”, vertelt Simmers.
Output
Een positief punt is dat thuiswerkende medewerkers een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgen. “Interpolis verandert van een input- naar een output-gestuurde organisatie. Telewerkers gaan min of meer als zelfstandige ondernemers fungeren die zowel kwantitatief als kwalitatief afgerekend worden op hun prestaties”, besluit Simmers.
Marco Simmers: “Een gigantisch karwei”.
Huub Meertens van de sector Arbeidongeschiktheid is een van de telewerkers van het eerste uur.

Reageer op dit artikel