nieuws

Interpolis houdt proef met verlenging bedrijfstijden

Archief

Interpolis experimenteert met langere openingstijden om de Rabobanken en hun klanten beter van dienst te kunnen zijn. De maatschappij sluit daarmee aan op de verruimde openstelling van de lokale Rabobanken.

Interpolis claimt een van de eerste verzekeraars te zijn die gebruik maakt van de mogelijkheden in de cao om de bedrijfstijden te verlengen. Het experiment haakt aan bij de gezamenlijke proef van de Rabobanken die doorloopt tot 1 oktober van dit jaar.
Tot die datum zijn de helpdesks van de business-units Leven Particulier en Schade Particulier van Interpolis vijftig uur per week bereikbaar: op maandag, dinsdag en woensdag tot en met 18.00 uur en op donderdag en vrijdag tot en met 19.00 uur. De afdeling Schadeservice is 66 uur per week paraat: op werkdagen tot en met 20.00 uur, en op zaterdag van 9.00 tot en met 15.00 uur. Bij deze afdeling kunnen verzekerden telefonisch hun schade melden.
Afslanking
Door de reorganisatie die vorig jaar is afgerond, is er veel werk weggevallen bij Interpolis. Ongeveer zeshonderd arbeidsplaatsen zijn verdwenen. “De toename van de deeltijdarbeid droeg in belangrijke mate bij aan de afslanking”, aldus de maatschappij.
Van de zeshonderd betrokken functionarissen zijn 120 oudere medewerkers met veel dienstjaren (vervroegd) met de vut gegaan. Voor bijna vierhonderd medewerkers heeft het interne bemiddelingsbureau Interkans ander werk gezocht. Ruim de helft is herplaatst binnen de maatschappij; 180 medewerkers zijn vertrokken. Enkele medewerkers vestigden zich als zelfstandig tussenpersoon. De maatschappij heeft nu 2.018 (1.906) medewerkers in dienst, hetgeen gelijk is aan 1.895 fte’s.
Mensenwerk
De trend om langer bereikbaar te zijn voor klanten, acht Interpolis logisch. “Verzekeren is mensenwerk, waarbij klanten steeds meer – en terecht – de richting van ons handelen bepalen.”
Interpolis besteedt veel aandacht aan de begeleiding van het personeel dat als resultaatverantwoordelijke ondernemers moet leren te denken en werken. Een continu proces dat concrete doelen stelt aan alle medewerkers. Zij worden gecoacht door naast hogere collega’s. “Iedereen doorloopt deze performance- cyclus, een voortdurende cirkelgang van afspraken maken, coachen, beoordelen en belonen”.
Een actieve loopbaanbegeleiding vormt ook onderdeel van dit plan. De arbeidscapaciteit binnen Interpolis zal worden aangewend waar dat nodig is. Daartoe is Match Point ingericht, een intern ontmoetingspunt van vraag naar en aanbod van arbeid. Daar kunnen medewerkers ook loopbaanadvies ontvangen. “Het project Interkans heeft de waarde van actieve loopbaanbegeleiding overduidelijk aangetoond. Daarom willen wij dit tot een vast element in onze bedrijfsvoering maken”, aldus Interpolis. Via Match Point worden ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband ingezet en ervaren uitzendkrachten ingehuurd.
Levenbedrijf
De omzet van Interpolis beliep vorig jaar f 4.733 (4.425) mln, exclusief f 300 mln premie van de aan CZ Groep overgedragen ziektekostenportefeuille. De feitelijke omzetstijging bedroeg vorig jaar ruim 6%. Het brutoresultaat steeg naar f 302 (221) mln.
Het premie-inkomen leven beliep f 2.226 (1.900) mln, waarvan f 1.732 (1.437) mln uit individuele polissen en f 475 (430) mln uit polissen met beleggingsrisico voor de polishouder. De periodieke premies beliepen f 1.008 mln, waarvan f 781 mln uit individuele polissen en f 216 mln uit beleggingspolissen.
De koopsommen bedroegen f 1.218 mln, waarvan f 951 mln uit individuele verzekeringen en f 259 mln uit beleggingspolissen. Daarmee zegt Interpolis weer de grootste verstrekker van koopsompolissen te zijn. “We zijn aardig op weg om de tweede plaats in te nemen in de markt voor individuele levensverzekeringen”, aldus hoofddirectievoorzitter mr. J.M. Vullings.
De kosten stegen naar f 134 (93) mln, waarvan f 35 (22) mln aan provisies. Aan individuele polishouders werd f 314 (259) mln aan winstdeling gegeven, waarvan f 209 (165) mln volgens contractuele winstdeling. Aan collectieve pensioenrelaties werd f 151 (109) mln aan winstdeling gegeven.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf boekte een premie-inkomen van f 1.423 (1.498) mln. De kosten stegen naar f 419 (350) mln, waarvan f 237 (227) mln aan provisies.
De agrarisch verzekerden kregen premiekortingen van in totaal f 58 mln. De agrarische pakketkorting van f 28 mln is vorig jaar vastgesteld onafhankelijk van het bedrijfsresultaat. Interpolis: “Het behalen van winst of verlies heeft geen invloed meer op de hoogte van de agrarische pakketkorting.”
Het concern verwacht verdere groei en verbetering van het schaderesultaat, onder meer door een conversie van particuliere schadepolissen naar de Alles in één Polis. “De verwachtingen daarover zijn hoog gespannen wat betreft vergroting van de opbrengsten en beperking van de kosten”, lichtte Vullings toe.
De maatschappij zegt te werken aan de ontwikkeling van een meer geïntegreerde wijze van klantbediening, mede dankzij nieuwe acceptatiesystemen. “Als deze zijn geïmplementeerd beschikken we over de meest moderne acceptatiesystemen.”
In de bedrijvenmarkt is veel succes geboekt met de verkoop van de ziekteverzuimpolis (BedrijfsZekerPlan) van de maatschappij. Met het sluiten van “enkele tienduizenden polissen” claimt Interpolis een marktaandeel van ten minste 10% te hebben behaald, al gaf ook Vullings toe dat “de markt veel kleiner is gebleken dan we met z’n allen hadden gedacht”.
Vullings: opmars naar de tweede plaats Brancheresultaten Interpolis Geboekt premie Resultaat 1996 1995 1996 1995 Ongevallen- en ziekte 315 442 93 91 Motorrijtuigen wa 246 226 -26 -60 Motorrijtuigen casco 215 203 24 24 Brand 502 490 25 62 Aansprakelijkheid 80 76 -3 -8 Rechtsbijstand 56 53 1 6 Overige varia 9 8 -1 3 Totaal 1.423 1.498 113 118
Interpolis over de landsgrenzen
Het Arina-netwerk waaraan onder meer Interpolis deelneemt, is uitgebreid met coöperatieve verzekeraars in Spanje en Italië. Verder zijn België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Oostenrijk, Zweden, en Zwitserland in Arina vertegenwoordigd. Arina-verzekeraars leveren diensten aan verzekerde bedrijven grensoverschrijdend werken in een van de aangesloten landen.
In Luxemburg heeft Interpolis een dochterbedrijf geopend dat in samenwerking met de plaatselijke Rabobank hoogwaardige levensverzekeringsproducten verkoopt. Dit jaar wordt er uitbreiding gegeven aan deze activiteiten.

Reageer op dit artikel