nieuws

Integratie Nieuw Rotterdam en UAP volgend jaar afgerond

Archief

De fusiepartners UAP Nederland en Nieuw Rotterdam zijn over maximaal twee jaar volledig geïntegreerd. De juridische fusie krijgt – desnoods met terugwerkende kracht – per 1 januari 1996 zijn beslag. Dat is de doelstelling van de inmiddels gevormde topholding UAP-NRB Nederland. De eerste stap is nu het vinden van een centrale vestigingslokatie.

UAP-NRB Nederland is op zoek naar een kantoorpand binnen de driehoek Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven.
Voor 19 juli a.s. wanneer de vakbonden weer overleg hebben met de verzekeraar zal daarover duidelijkheid moeten kunnen geven. “Binnen een maand moet de knoop worden doorgehakt”, bevestigde voorzitter van de groepsraad J. Vanderhulst. Over de naam van de nieuwe combinatie kon hij geen uitsluitsel geven. “In elk geval zal de link met de UAP in de nieuwe naam tot uiting komen.”
UAP-NRB Nederland is de nieuwe topholding, die een belang van 51% heeft genomen in UAP Nederland en in Nieuw Rotterdam. De aandelen van deze topholding zijn voor 51% in handen van Royal Belge, de Belgische UAP-dochter, die verantwoordelijk is voor het beleid in de Benelux en Noord-Europa. UAP Nederland heeft een achtergestelde lening van f 150 mln ontvangen van Royal Belge Investissements.
De aansturing van activiteiten in ons land heeft dus vanuit ‘Brussel’ plaats. Onder de topholding UAP-NRB vallen de subholdings verzekeringen en bemiddeling, die onderverdeeld zijn in vier divisies (bedrijven, particulieren, employee benefits, commercie), resp. twee divisies (IAK en Lippman Groep). De nieuwe combinatie claimt een aandeel te hebben van 3,3% in de levenmarkt en 5,1% in de schademarkt.
Nieuw Rotterdam Schade
Het schadebedrijf van Nieuw Rotterdam leed vooral in de branches brand en motorrijtuigen “teleurstellende resultaten”, ondanks forse premieverhogingen en een verscherping van acceptatiecriteria. De beurstekening (o.m. brand) via gevolmachtigden werd overgeheveld naar Nieuw Rotterdam Knight Schippers Assuradeuren.
Het bruto bedrijfsresultaat verbeterde, maar bleef negatief: f -15,4 (-42,8) mln. “De resultaten zijn aanvaardbaar. De stijgende lijn is te pakken, maar tevreden zijn we niet”, aldus voorzitter vice-voorzitter N.P. Korteland van UAP-NRB Nederland.
Het premie-inkomen groeide naar f 619 (582) mln. Aan WAO-gat-premies werd f 17 mln geïncasseerd en geheel aan de schadereserve toegevoegd.
Het bestand aan tussenpersonen werd vergroot en de contactfrequentie opgevoerd. Speciale aandacht krijgen gevolmachtigden. “Meer nog zal de gevolmachtigde het partnership met onze maatschappij mede gestalte geven. Dit houdt ook in, dat hij de discussie over verdergaande efficiency-verbetering en verdeling van kostenvoordelen met de volmachtgever zal moeten aan gaan”, aldus de maatschappij. Eind 1994 waren er 90 volmachten, ondanks beëindiging van zeven volmachten.
Nieuw Rotterdam Leven
Het bruto premie-inkomen van het levenbedrijf nam met 10% toe naar f 124 (113) mln. De periodieke premies namen met 25% toe naar f 110 mln. “De terughoudende opstelling ten opzichte van verzekeringen tegen éénmalige premie spreekt hier duidelijk uit”, aldus de maatschappij. Door de overname van de Nederlandse portefeuille van GAN nam het premie-inkomen met nog geen f 0,3 mln toe. Het bruto resultaat van Nieuw Rotterdam Leven steeg tot f 5,9 (5,0) mln.
UAP Schade
Ook bij UAP ging vorig jaar de meeste aandacht uit naar het schadebedrijf. Door ingrijpende sanering in de volmachtportefeuille (49 volmachten beëindigd) moest er veel structureel verliesgevende premie worden “weggesneden”. De beurstekening (brand, transport, aansprakelijkheid en technische verzekeringen) werd volledig stopgezet.
“Bovendien zijn ook goede zaken bij ons weggehaald door tussenpersonen die erg ontgoocheld waren over ons besluit”, zei Vanderhulst. UAP Nederland heeft nog 21 volmachten, waarvan 15 in schadeverzekeringen.
Het premie-inkomen schade en zorg nam af tot f 624 (642) mln, onder meer door een forse teruggang in de branche brand (van f 107 naar f 70 mln). Het premie-inkomen ongevallen en ziekte steeg naar f 420 (389) mln, waarvan f 343 mln ziektekosten-premies, f 54 mln AOV-premies, en f 23 mln WAO-gat-premies.
De rentabiliteit van het schadebedrijf, vooral in de branches brand en motorrijtuigen, is verbeterd, maar het totale brancheresultaat is negatief gebleven.
Vraag naar hypotheken
UAP boekte vorig jaar f 546 (506) mln aan periodieke levenpremies en f 209 (215) mln aan koopsommen. De premiestijging is hoofdzakelijk het gevolg van de grote vraag naar individuele verzekeringen gekoppeld aan spaarhypotheken. De verkoop van het nieuwe Index Plus Lijfrenteplan verliep “bevredigend”, aldus UAP.
In het collectieve bedrijf steeg het premievolume met circa f 10 mln. “In deze zeer jonge portefeuille mag dit als een aanzienlijke groei worden bestempeld.”
Het resultaat voor belastingen liep terug naar f 4,4 (10,3) mln, onder meer door toevoeging van f 5,6 mln aan de voorziening verzekeringsverplichtingen wegens verzwaring van de grondslagen, en f 3,2 mln dotatie aan de voorziening voor het ‘langlevenrisico’ van de lijfrenteportefeuille. UAP-NRB Nederland (bedragen in f mln) UAP Nieuw R’dam UAP-NRB 1994 1993 1994 1993 1994 1993 omzet 1.749 1.703 892 843 2.641 2.546 bruto premie 1.379 1.363 743 696 2.122 2.059 w.v. leven 755 721 124 113 879 834 schade 282 311 482 458 764 769 zorg 342 331 137 125 479 456 kosten 121 112 102 98 223 210 provisie 119 108 141 119 260 227 netto result. 12 8 6 -29 18 -21 medewerkers 762 772 577 628 1.339 1.400 Schadeverzekering (incl. zorg) bruto premie 624 642 619 583 1.243 1.225 w.v. ziekte 420 389 137 125 557 514 auto 82 92 173 161 255 253 transport 22 24 110 104 132 128 brand 70 107 148 145 218 252 over.varia 30 30 51 48 81 78 Tot. resultaat -7 -17 -27 -52 -34 -79 w.v. ziekte 11 14 -1 0 10 14 auto -17 -29 -16 -22 -33 -51 transport -1 1 2 -7 1 -6 brand 1 -8 -12 -19 -11 -27 over.varia -1 4 1 -4 0 0 baten bemiddeling 3 3 66 57 69 60

Reageer op dit artikel