nieuws

Ingaande lijfrenten op bais van beleggingseenheden

Archief

Collega-verzekeraars zijn verbolgen over de waarschuwing die Legal & General richting tussenpersonen heeft doen uitgaan voor direct ingaande lijfrenten op basis van beleggingseenheden. “Met dat systeem is fiscaal niets mis”, beweren zij, in tegenstelling tot Legal & General die tussenpersonen oproept van verzekeraars een garantie voor eventuele fiscale schade te vragen.

In een brief aan de met haar samenwerkende tussenpersonen heeft Legal & General haar twijfels geuit over de fiscale goedkeuring voor direct ingaande beleggingslijfrenten, zoals die door zo’n twintig verzekeraars worden aangeboden. “De meeste producten zijn gebaseerd op een flinterdunne uitspraak van het ministerie van Financiën”, aldus algemeen directeur Bob van den Berg van Legal & General. “Bij deze producten gaat het toch vaak om enkele tonnen aan kapitaal, en dan vind ik verkoop van een fiscaal onzeker product onverantwoord.”
Als een tussenpersoon toch een dergelijke beleggingslijfrente wil verkopen, dan adviseert Legal & General hem “om bij de betreffende verzekeraar een schriftelijke garantie te vragen voor compensatie van eventuele financiële nadelen, indien de fiscus haar definitieve goedkeuring aan de nieuwe beleggingslijfrenteproducten onthoudt.” “Natuurlijk”, erkent Van den Berg: “die oproep is niet vrij van eigen belang.” Legal & General biedt zelf namelijk ook een product voor expirerende lijfrentekapitalen, het Particulier Pensioen Plan. Polishouders storten daarbij het lijfrentekapitaal in een depot, om te kunnen beleggen in zestig verschillende fondsen. Uit het depot worden kortlopende lijfrenten (één tot drie jaar) gekocht, tegen een gegarandeerde rente van 7% (drie jaar) of zelfs 8% (één jaar).
Oneigenlijk
Concurrende verzekeraars zijn ontstemd over de in hun ogen a-collegiale actie van Legal & General. “De bezorgdheid van Legal & General voor de tussenpersoon is roerend”, is het cynische commentaar van AXA-jurist Nico Bink. “Maar ik vind deze manier van zaken doen niet gepast.”
Inhoudelijk is Bink het totaal oneens met Legal & General. “Het principe van een lijfrente in beleggingseenheden is wel degelijk fiscaal geaccepteerd. Die uitspraak is absoluut niet flinterdun. Een verzekeraar kan het product alleen wel verkeerd vormgeven. Wat dat betreft, zou je juist bij het product van Legal & General je vraagtekens kunnen zetten. Zij storten geld op een soort beleggingsrekening en kopen continu af; vandaar dat hun product ook alleen voor oud-regime lijfrentepolissen geldt. Ik zou zo’n constructie juist oneigenlijk willen noemen.” Op verzoek van een tussenpersoon zal AXA voor zijn product Eigen Koerslijfrente geen garantie voor eventuele fiscale schade afgeven. “AXA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke zin dan ook. Ik kan alleen zeggen dat wij een echte lijfrente toezeggen: gedurende de gehele looptijd een vast aantal units. Wij zullen ons sterk maken voor de fiscale aanvaardbaarheid van ons product en desnoods tot in de hoogste fiscale instantie ons gelijk bepleiten.”
Geen garantie
Bij de inhoudelijke bezwaren van AXA tegen de stelling van Legal & General sluit Gert Bos zich namens Aegon aan. “De stelling van L&G dat er met betrekking tot direct ingaande lijfrentes op basis van eenheden een fiscaal knelpunt zou zijn met betrekking tot de eis van vaste en gelijkmatige uitkeringen, onderschrijven wij niet. In het Besluit van 30 maart 1998 (antwoord B29) heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat een lijfrente welke wordt uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden is aan te merken als zijnde vast en gelijkmatig. Dit standpunt is op 10 augustus jongstleden nogmaals expliciet bevestigd in het antwoord van de staatssecretaris op de vragen van het Tweede Kamerlid Bibi de Vries.”
“De vraag of een lijfrente in eenheden kan worden uitgekeerd, is daarmee ons inziens afdoende beantwoord. Wij zien derhalve geen aanleiding voor tussenpersonen – wij nemen aan als vertegenwoordiger van de klant – om ter zake aan verzekeraars de garantie te vragen dat zij eventuele fiscale schade voor hun rekening nemen.” Nationale-Nederlanden zal eveneens niet overgaan tot het afgeven van garanties. “Wij voeren dit product alleen voor expirerende oud-regime lijfrentepolissen. We doen dat uit veiligheid, omdat voor polissen uit het nieuwe regime (na oktober 1990) nog geen fiscale zekerheid bestaat.”

Reageer op dit artikel