nieuws

ING Nederland maakt pas op de plaats in verzekeringsbedrijf

Archief

Het verzekeringsbedrijf van ING Nederland maakt vooralsnog pas op de plaats. In het eerste kwartaal van dit jaar namen zowel de premieomzet als de operationele winst licht terug. Debet daaraan is het levenbedrijf. Het schadebedrijf boerde beter dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het brutopremie-inkomen van het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING liep in de eerste drie maanden met 0,9% (2003: +10,1%) terug tot # 2.555 (2.577) mln. De operationele brutowinst daalde met 2,1% tot # 329 (336) mln, met name als gevolg van een resultaatsverslechtering van het levenbedrijf.
De brutowinst van het levenbedrijf nam met 7% af tot # 254 (273) mln. “De winst stond onder druk door voornamelijk hogere kosten”, liet de nieuwe bestuursvoorzitter Michel Tilmant weten. Hij is de opvolger van de eerder gepensioneerde Ewald Kist. De kostenstijging houdt volgens hem verband met de verbetering van de dienstverlening en het wegwerken van administratieve achterstanden.
De levenpremies daalden in ons land met 0,7% (2003: 14,6%) naar # 1.663 (1.675) mln. Als verklaring verwijst ING naar de verminderde omzet van individuele koopsompolissen. De nieuwe productie periodieke levenpremie daalde tot # 36,2 (40,1) mln en die van koopsommen naar # 280,2 (304,9) mln. De waarde van de nieuwe levenproductie verbeterde sterk tot 17,4 (2,6) mln bij een beduidend hogere rendementsvoet: 12,4% (8,0%).
Schadebedrijf
In het schadebedrijf verbeterde de operationele winst aanzienlijk: met 19% tot # 75 (63) mln. “De winst was hoog, dankzij een gunstig schadeverloop”, benadrukte Tilmant. De resultaatsverbetering deed zich vooral voor in de branches Brand en Overige varia, in het bijzonder in de verzekering van persoonlijke aansprakelijkheid- en borgstelling. De resultaten in de branche Motorrijtuigen lieten een bescheiden groei zien, aldus ING.
De brutopremie uit schadeverzekeringen daalde licht tot # 892 (903) mln (2003: +2,5%), hoofdzakelijk door een lagere omzet in Motorrijtuigen en Inkomens- en Ongevallenverzekeringen.
In het bankbedrijf incasseerde ING Nederland een brutowinst van # 455 mln, ruim 27% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De baten stegen met ruim 5% tot # 1.355 (1.288) mln, ondanks het genomen verlies van # 48 mln in verband met de MeerWaardeHypotheek van de Postbank.
Wereldwijd
De operationele nettowinst uit verzekeringsactiviteiten wereldwijd steeg in het eerste kwartaal met 6% naar # 534 (504) mln bij een toename van de omzet tot # 14.062 (13.777) mln. Debet hieraan is vooral ING Direct. Deze bank realiseerde en brutowinst van # 58 (7) mln, dankzij een sterke groei van de toevertrouwde middelen tot # 116 (99,4) mld. Het aantal klanten groeide naar 9,4 (8,5) miljoen.
De brutopremie uit levensverzekeringen groeide met 5,1% tot # 9.234 (8.789) mln; die uit schadeverzekeringen daalde met 2,7% tot # 2.132 (2.191) mln. De operationele winst van het levendrijf pluste met ruim 26% naar # 789 (612) mln. In het schadebedrijf was de winstsprong nog groter: een stijging met bijna 36% naar # 227 (167) mln. De provisies uit assurantiebemiddeling wereldwijd beliepen # 42 (37) mln.

Reageer op dit artikel