nieuws

ING boekt 29% van premie in Nederland

Archief

ING boekt 29% van premie in Nederland

De omzet in verzekeringen van ING Nederland steeg in 1998 naar f 23.282 (20.913) mln. De brutopremie klom met ruim 10% naar f 12.883 (11.693) mln, en dat is 29% van de brutopremie wereldwijd. De brutowinst nam explosief (+41%) toe tot f 1.875 (1.326) mln.
De brutopremie uit levensverzekeringen van ING in ons land groeide met 11,1% (10,5%) naar f 9.653 (7.866) mln. Debet aan deze toename is vooral het collectieve levenbedrijf. “Het collectieve bedrijf slaagde erin enkele mooie pensioencontracten binnen te halen”, zei bestuursvoorzitter Gotfried van der Lugt. Hij sprak van een groei van 15,1% bij het collectieve bedrijf. Het individuele levenbedrijf moest met een beperkte premiestijging genoegen nemen. Van der Lugt: “Vooral door een lagere koopsomproductie”.
Het brutoresultaat van het Nederlandse levenbedrijf steeg met bijna 49% (10,7%) naar f 1.572 (1.055) mln.
Greenfields
Het brutopremie-inkomen van levenactiviteiten in de (voormalige) greenfield-landen steeg met 13% naar f 3.795 (3.372) mln, waarvan f 3.069 (2.859) mln in ex-greenfields zoals Japan met f 1.521 (1.471) mln. Daarmee komt het aandeel van deze buitenlandse activiteiten op (14%) van het totale levenpremie van ING wereldwijd.
Het resultaat van (ex-)greenfields was voor het eerst positief: f 16 (-34) mln. De voormalige greenfields boekten een winst van f 126 (106) mln, waarvan Japan f 21 (-12) mln. De huidige greenfield-landen leden een verlies van f -110 (-140) mln.
Schadebedrijf
Het Nederlandse schadebedrijf zag de brutopremie met 7,6% (5,5%) toenemen tot f 3.230 (3.002) mln. Deze groei was opnieuw te danken aan de forse expansie in de branche Inkomen/Ongevallen, en in het bijzonder de verkoop van ziektewetproducten.
De brutowinst kwam 12% hoger uit op f 303 (271) mln. ING Nederland had daarmee een aandeel van (14%) in het resultaat wereldwijd. Tegenover een verbetering van het resultaat in Brand en Inkomen/Ongevallen stond een daling in Motorrijtuigen en Ziektekosten.
In het kader van het vangnet voor millenniumschade voor bedrijven stelde ING zich garant voor f 130 mln.
Werkmaatschappijen
Met bijna f 1 mld brutopremie in één jaar boekte de grootste ING-werkmaatschappij Nationale-Nederlanden vorig jaar de hoogste nieuwe productie in haar bestaan. NN doorbrak de brutopremiegrens van f 10 mld. Deze groei droeg fors bij aan de explosieve omzetstijging wereldwijd.
Postbank Verzekeringen boekte een brutopremie van f 533 (488) mln, een toename van ruim 9%. De levenpremies stegen met 8% naar f 461 (427) mln, de schadepremies namen toe met 18,5% naar f 72 (61) mln.
De loondienstorganisatie RVS boekte een brutopremie van f 1,2 (1,1) mld, een stijging van 9%. Vorig jaar verkocht RVS ruim 49.000 nieuwe beleggingspolissen (Beursspaarplan). RVS zal het assortiment uitbreiden met producten in de sfeer van vermogensvorming.
De provisie van het assurantiebedrijf groeide met ruim 16% (39%) naar f 170 (146) mln.
Bancaire diensten
De bancaire kredietverlening in ons land nam toe naar f 190,0 (176,7) mld, waarvan f 100,4 (88,8) mld aan particulieren. “Deze forse groei was te danken aan vooral de gestegen verkoop van woninghypotheken”, aldus Van de Lugt.
De hypotheekportefeuille van ING nam toe met 13% naar f 31,3 mld. Die van NN Financiële Diensten, Regio Bank en NVB/Vola steeg met f 415 mln naar f 3,5 (3,1) mld. De portefeuille van ING Bank groeide naar f 48,0 mld (+16,2%). De portefeuille van Westland/Utrecht bedroeg f 4,1 (3,4) mln, waarvan f 2,0 (1,7) mld woninghypotheken.
De portefeuille consumptief krediet van ING Nederland groeide met 9,4% naar f 3,7 mld, waaronder f 2,3 (2,0) mld van NN Financiële Diensten, Regio Bank en NVB/Vola. Bij Westland/Utrecht nam de kredietportefeuille toe naar f 16,0 (14,3) mln.
Het obligo spaargelden steeg met 6,4% naar f 37,5 mld. NN Financiële Diensten, Regio Bank en NVB/Vola boekten een toename met f 573 mln naar f 7,1 mld.
Wereldwijd groeit premie met 43%
Wereldwijd boekte ING, die meer dan vijftig labels exploiteert, een omzetstijging in verzekeringen van % naar f 64.789 (46.637) mln. Het brutopremie-inkomen nam toe met bijna 43% naar f 45.062 (31.612) mln. Hiervan kwam voor rekening van het levenbedrijf f 37.161 (23.758) mln, een stijging van 56%. Het schadebedrijf boekte f 7.901 (7.854) mln brutopremie. De brutowinst steeg naar f 5.351 (3.620) mln, waarvan f 2.370 (1.436) mln in leven- en f 345 (662) mln in schadeverzekeringen. Het resultaat verzekering algemeen (dividendopbrengsten en intrestbaten op ingehouden winst) beliep f 2.636 (1.522) mln. De winst werd positief beïnvloed door opbrengsten van per saldo f 1.247 mln uit verkoop van (deelnemingen) in bedrijven, waaronder het Amerikaanse schadebedrijf TNI (f 833 mln), Kredietbank in België (f 377 mln), Libertel (f 445 mln) en kredietverzekeraar NCM (f 53 mln). Een overzicht van de premies en resultaten per branche: 1998 1997 1998 1997 brand 2.229 2.260 21 146 transport 141 148 18 19 motorrijtuigen 2.633 2.524 72 161 ziektekosten 811 810 -31 21 inkomen/ongevallen1.273 1.144 221 229 varia 715 751 18 5 indirecte zaken 99 153 26 81 totaal 7.901 7.790 345 662
Kist ‘kroonprins’ bij ING Groep
Bij ING Groep is mr. Ewald Kist (55) per 1 april benoemd tot vice-voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt volgend jaar huidig bestuursvoorzitter Gotfried van der Lugt op, die dan met de vut gaat. Kist zit sinds 1993 in de raad van bestuur van ING Groep; voor die tijd was hij onder meer voorzitter van de hoofddirectie Nederland van Nationale-Nederlanden.
Dienstenpakket ING vindt gretig aftrek
Behalve het verkopen van elkaars producten vertaalt de samenwerking van Nederlandse ING-bedrijven zich in de ontwikkeling van nieuwe concepten en diensten. Een voorbeeld is het dienstenpakket Victoria (thuiszorg en wooncomfort) voor senioren dat achtereenvolgens is geïntroduceerd door RVS (Service Plus), Postbank (Easy Life), ING Bank (Privilege 50+) en Nationale-Nederlanden (ThuisComfort Plan). De introductie wordt centraal aangestuurd door Service Centre Victoria.
Een ander voorbeeld van intensieve samenwerking is Medinet, een kenniscentrum op het gebied van medische zorg, dat is geïnitieerd door NN, ING Bank en CenE Bankiers.

Reageer op dit artikel