nieuws

In België meer controle op bank-verzekeringscombinaties

Archief

In België meer controle op bank-verzekeringscombinaties

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) zullen nauwer samenwerken voor de controle op ondernemingen die zowel bank- als verzekeringsproducten aanbieden.
In een vernieuwde versie van het uit 1992 daterende samenwerkingsprotocol is nu bepaald dat CBF en CDV vaker met elkaar in overleg zullen treden. Voorts is hierin opgenomen dat er tussentijds overleg zal plaatsvinden als bedrijven een nieuw bestuur krijgen of herstructureringsplannen hebben die de controle van de activiteiten kunnen beïnvloeden.
Het protocol voorziet ook in de oprichting van twee gezamenlijke werkgroepen: één daarvan zal onderzoeken in welke mate de regelgeving voor beleggingsfondsen en de zogeheten Tak-23 (beleggingsverzekerings)producten op elkaar moeten worden afgestemd; de ander gaat na of de regelgeving voor financiële dienstengroepen moet worden aangepast. [De Verzekeringswereld]
Startblokkeerder betaalt zich in Duitsland uit
Sinds 1993 is het aantal autodiefstallen in Duitsland gehalveerd. In 1993 werden 144.057 auto’s en stationcars gestolen, in 1999 is dat aantal gedaald tot 74.490. Dat is 10% minder dan 1998. Voornaamste oorzaak van de gestage afname zijn technische innovaties zoals elektronische startblokkeersystemen. [Versicherungswirtschaft]
Belgische socialisten verzekerd tegen uitspraken buiten de Kamer
De negentien federale parlementsleden van de Belgische Parti Socialiste hebben een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiende uit verklaringen die een fractielid buiten de Kamer aflegt. Binnen de Kamer is de verzekering niet nodig, omdat het Kamerlid daar parlementaire onschendbaarheid geniet.
De aansprakelijkheidspolis biedt dekking tot een bedrag van BF 20 mln per jaar per persoon. De totale PS-fractie is tot BF 100 mln verzekerd. Een lid van de Parti Socialiste is daarnaast verzekerd tegen rechtsbijstandskosten tot BF 1 mln per jaar. Ambtsmisdrijven en racistische of smadelijke uitspraken zijn niet gedekt. Overigens is de PS voorstander van een dergelijke verzekering voor alle parlementsleden. [De Verzekeringswereld]
Frankrijk ziet in 1999 verdrievoudiging van assurantie-websites
Eind 1998 telde Frankrijk 171 verzekeringswebsites, eind 1999 waren dat er 528. Makelaars nemen daarvan 27% voor hun rekening, verzekeraars en bankverzekeraars 15%, verzekeringsagenten 10%.
Bij de overige 48% zitten onder meer verzekeringssites van automerken, postorderbedrijven, banken en hypotheekbanken. Slechts één op de vier sites biedt de mogelijkheid een polis te sluiten, de overige sites dienen uitsluitend ter informatie. [L’Argus]
Britse hoofdbrekens over groei medische claims
De dramatische toename van het aantal claims inzake medische aansprakelijkheid wordt een groot probleem voor de Britse National Health Service. Deze vrees is geuit door de Britse minister van Gezondheidszaken, Milburn.
Het afgelopen jaar is de financiële omvang van nieuwe claims toegenomen met honderden miljoenen ponden. En het einde van de groei is volgens Milburn nog niet in zicht. Volgens de jongste statistieken was er per eind maart 1999 in totaal een openstaand claimbedrag van £ 2,4 mld. [Insurance Day]
Miljardenschade voor transportverzekeraars
Internationale transportverzekeraars kunnen volgens de laatste schattingen van Norway’s Central Union of Marine Underwriters voor 1999 een schade van $ 3 mld tegemoet zien. Voor 1998 wordt rekening gehouden met een schade-premieverhouding van 170% en dat percentage zou in 1999 zelfs op 200% kunnen uitkomen. De meest recente berekeningen geven nog slechtere resultaten dan waarmee in het ergste geval rekening werd gehouden. De unie voorziet een somber 2000 en 2001.
De International Underwriting Association staat op het punt ook de eigen cijfers te publiceren, die volgens eigen zeggen weliswaar zeer matig zijn, maar niet zo beroerd als de cijfers van de Central Union. De IUA plaatst daarbij de kanttekening dat pas na vijf jaar de precieze schade kan worden weergegeven. Als belangrijke oorzaak voor de verslechtering van de resultaten noemt de Central Union de teruggang van de premies, die tussen 1997 en 1998 met 19% daalden, en in het jaar daarop met 11%. Volgens de IUA kijken acceptanten te veel naar het binnenkomende geld, en te weinig naar de winstgevendheid.
De gestage achteruitgang zal er volgens ramingen toe leiden dat de premies van 2000 slechts 31% bedragen van de premies in 1994. [Insurance Day]
Kinderzaken komen Britse instanties duur te staan
Twee rechtzaken bij het Britse Hof van Appel betreffende misbruik van kinderen zullen waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de premies voor lokale gerechtsorganen. In beide zaken ging het om misbruik van de kinderen door pleegouders. De geclaimde fysieke en langdurige psychische schade was indirect het gevolg van nalatigheid door locale gerechtscolleges, die de kinderen bij de pleegouders hadden gestald en moesten toezien op de gemaakte progressie. Eén claim werd toegekend, de tweede werd afgewezen.
In de eerste zaak kon worden hardgemaakt dat de autoriteiten bij de selectie van de pleegouders inderdaad mogelijk in gebreke waren gebleven. Bij het tweede proces kon de autoriteiten niet meer worden verweten dan dat zij ‘louter een vergissing’ hadden gemaakt. Verwacht wordt dat het aantal soortgelijke rechtzaken zal toenemen. Premies zullen wellicht stijgen als gevolg van de rechtskosten, de eventuele toegewezen betalingen en de onderzoekskosten. [Post Magazine]
Duitse verzekeraars roepen op tot compensatie tewerkgestelden
Duitse verzekeraars steunen de Duitse industrie bij vergoedingen aan tewerkgestelden tijdens het nazi-regime. Het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) heeft zijn leden opgeroepen te participeren in een fonds dat ‘Herinnering, verantwoordelijkheid, toekomst’ is genoemd. De initiatiefnemers hebben zich ten doel gesteld DM 10 mld aan nazi-slachtoffers uit te betalen. Daarvan neemt de Duitse regering DM 5 mld voor zijn rekening, de Duitse industrie zou de overige DM 5 mld bijeen moeten brengen.
Tot nu toe hebben ruim 1.200 bedrijven een totaalbedrag van DM 2,4 mld in het fonds gestort. Dat is tot ergernis van politici en de publieke opinie bij lange na niet de gewenste DM 5 mld. Duitse verzekeraars hebben besloten een bedrag van DM 500 mln in het fonds te storten. De oproep van het GDV aan de leden is niet bindend. Volgens het GDV dient de bijdrage van de verzekeringsbranche ook ter bevrediging van alle niet-ingewilligde claims die mogelijk uit de nazi-periode dateren. Een aantal Duitse verzekeraars zoals Munich Re en Gerling verzetten zich tegen pogingen van Amerikaanse verzekeringscommissies die vragen om openbaarmaking van details van oude polissen. [Insurance Day]
Tsjechische autoverzekering in particuliere handen
Twaalf verzekeraars strijden in Tsjechië om de markt van 5,5 miljoen auto’s in dat land, nadat een half jaar geleden het staatsmonopolie op motorvoertuigverzekeringen is afgeschaft. Omdat ook daar de aansprakelijkheidsverzekering voor automobilisten verplicht is, was in oktober 1999 al 94,5% van alle auto’s verzekerd.
De Tsjechische overheid heeft wel bepaald dat de premies komend jaar niet sterker mogen toenemen dan de prijsstijging van gebruiksgoederen. [Versicherungswirtschaft]

Reageer op dit artikel