nieuws

Hypotheekadviseur van het jaar gelooft niet in nut keurmerk “De

Archief

meerwaarde van de diverse keurmerken of persoonlijke titels voor hypotheekadviseurs is beperkt”, stelt Lex Schreuder (32), winnaar van de verkiezing ‘De hypotheekadviseur van het jaar’

“Het zegt de klant niet zo veel. Ze gaan er meestal niet naar op zoek.” “Als ik een meubelzaak inloop, zegt mij dat logo bij de voordeur ook niets”, zo maakt Lex Schreu-der voor zichzelf een vergelijking. ” Het maakt me ook niet uit. Als ik er een mooie bank zie, koop ik die. Zo werkt het ook bij consu-menten. Als zij vertrouwen heb-ben in de adviseur, dan sluiten ze daar een hypotheek.” De toegevoegde waarde van keurmerken is vooral sinds de in-voering van de Wet op het Finan-cieel T0ezicht (WFT) afgenomen, vindt de Dordtse hypotheekadvi-seur van het jaar. “Voor de WFT van kracht werd, waren er eigen-lijk geen wettelijke eisen voor het advies van hypotheekadviseurs. Het was dan ook niet zo gek dat de brancheorganisatie Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling (SKHB, nu SKFD; Stichting Keurmerk Financiële Dienstverle-ning) met een keurmerk kwam. Dit keurmerk werd ook nog eens door de Consumentenbond ge-promoot. Nu is het belang ervan dus grotendeels weg. Het enige is dat de eisen van de SKFD verder gaan dan wat er in de WFT is vastgelegd.” Erkend Naast het Keurmerk Financiële Dienstverlening zijn er nog de persoonsgebonden titels Erkend hypotheekadviseur van de Stich-ting Erkenningsregeling Hypo-theekadviseurs (SEH) en de Er-kend Hypothecair Planner van de Nederlandse Vereniging Hypothe-cair Planners (NVHP). De NVHP gaat daarbij verder dan de SEH. Bij de regels voor advisering stelt de NVHP ook eisen aan het ken-nisniveau op het gebied van pen-sioen, het risico van arbeidsonge-schiktheid en werkloosheid en fis-caal juridische regels. Hoewel Schreuder zelf beide titels draagt, vraagt hij zich af hoe onderscheidend de SEH nog is. “Er zijn al meer dan 12.000 advi-seurs met deze titel.” Dat hij zelf ook Erkend hypotheekadviseur is, stamt nog uit zijn loondienstperi-ode. “En als je jaarlijks je PE-punten behaalt, dan blijf je zo’n ti-tel houden.” Brancheorganisaties Het verbaast Schreuder overigens niet dat dergelijke kwaliteitskeur-merken niet bij de klanten leven. “De brancheorganisaties of belan-genbehartigers gaan er niet actief mee de markt op. Ze besteden er landelijk nauwelijks aandacht aan. Dat kan ook bijna niet, dat kost kapitalen. Ze hebben geen groot marketingbudget. Gelukkig niet”, lacht hij. “Dat moet toch uit de lidmaatschapsgelden komen en het is al duur genoeg!” Voor Schreuder is het hebben van een keurmerk of persoonlijke titel minder van belang. Hij houdt zich maar één dag per week bezig met het adviseren van eigen klan-ten. “Die komen vooral via via bij mij terecht”, licht hij toe. Verder is hij regelmatig als freelance advi-seur te vinden bij De Hypotheek-shop in Oud-Beijerland en Rid-derkerk. De rest van de tijd ver-zorgt hij trainingen en cursussen voor collega-adviseurs. Concurrentie Voor een kantoor dat de concur-rentie aangaat met andere advi-seurs in de regio, kan een keur-merk wel toegevoegde waarde hebben, stelt Schreuder. “Het kan-toor moet hier dan zelf de aan-dacht op vestigen en er actief mee bezig zijn. Baat zo’n keurmerk niet, dan schaadt het zeker ook niet.” Wat voor het keurmerk geldt, gaat ook op voor zijn titel ‘Hypo-theekadviseur van het Jaar’, uitge-reikt door de Stichting Erken-ningsregeling Hypotheekadvi-seurs (SEH). De SEH organiseer-de voor de derde keer een compe-titie waarbij hypotheekadviseurs getest worden op hun deskundig-heid en adviesvaardigheden. Schreuder deed voor de derde keer mee. Hoewel hij trots is op zijn ti-tel, loopt hij er niet mee te koop. “Ik vind het met name een eer voor mezelf. Als ik cursus geef, stel ik me niet voor als de hypo-theekadviseur van het jaar. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik door alle publiciteit wel sneller herkend word. Voor het winnen van de titel had ik bij Google tien hits op mijn naam; nu zijn het er meer dan 28.000. Dat is toch leuk. En na-tuurlijk heb ik wel op mijn site vermeld staan dat ik deze eretitel gewonnen heb. Maar eigenlijk heb ik het al druk genoeg. Ik wil al mijn werk graag zelf blijven doen, zonder personeel. Dan is het ook niet zinvol met zo’n titel de markt op te gaan.” Reacties van collega’s Over de vraag of zo’n titel belang-rijk is voor de klant, moet hij even nadenken. “Ik heb vooral heel veel reacties gekregen van collega’s en oud-collega’s. Er zijn wel wat klan-ten die door die titel naar mij toe zijn gekomen, uit alle delen van het land. Maar dat zijn er nog niet zo veel dat ik mijn freelance activi-teiten heb moeten staken om mijn eigen advisering uit te breiden.” Schreuder heeft een eigen kantoor voor hypotheekadvies. Hij is geen doorsnee-hypotheekadviseur in de zin dat klanten bij hem geen hypotheek kunnen sluiten. “Ik adviseer, met name fiscaal-juridisch, tegen een uurtarief. Ik ben ook financieel planner. Het zijn vooral de wat in-gewikkelde en interessante zaken, met echtscheidingen of met on-dernemers. Ik begeleid mensen in hun keuze voor welk soort hypo-theek te kiezen en kijk daarbij ook naar arbeidsongeschiktheid, pen-sioen en dergelijke. Ik ga niet voor ze op zoek naar de allerlaagste rente. Veel van mijn advieswerk is het geven van een second opinion. Dan leg ik aanbieders natuurlijk wel naast elkaar.” Toch heeft het behalen van zo’n titel ook voor Schreuder voordelen. “Na de verkiezing heb ik een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld voor hypotheekadviseurs en hun commerciële ondersteuning. Het is allemaal heel parktijkgericht en behandelt uitsluitend zaken waar de tussenpersoon dagelijks mee te maken krijgt. Het is heel anders dan het reguliere opleidingsaanbod. Het intermediair is er heel enthousiast over. Ik heb zeker het idee dat de titel eraan heeft bijgedragen dat cursisten mij weten te vinden.” Lex Schreuder: “Als je jaarlijks je PE-punten maar haalt, dan blijf je Erkend Hypotheekadviseur.” Auteur:JB Datum:18 – 10 – 2007 Bestandsnaam:JB_hypocertificering4.doc Rubriek: Trefwoord:

Reageer op dit artikel