nieuws

Hoogervorst heft verbod op pensioenshoppen op

Archief

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken een einde gemaakt aan het verbod op pensioenshoppen. Het verbod zal in 2001 bij wet worden opgeheven; tot die tijd kunnen, met goedkeuring van de wetgever, drie mogelijkheden worden benut om het huidige verbod te omzeilen.

In zijn brief aan de Tweede Kamer herhaalt Hoogervorst dat het verbod op waardeoverdracht van pensioenaanspraken – anders dan in verband met een dienstbetrekking – is ingesteld om ‘pensioenvlucht’ naar het buitenland te voorkomen. Maar: “Deze ‘pensioenvlucht’ zal na de invoering van het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2001 niet meer aantrekkelijk zijn, vanwege de mogelijkheid van het opleggen van een conserverende aanslag”.
Daar waar Hoogervorst in eerdere antwoorden op Kamervragen van Arthie Schimmel (D66) nog stelde dat het verbod op pensioenshoppen “uitdrukkelijk is beoogd”, lijkt hij in de jongste brief aan het parlement te zijn bekeerd. “Nu één van de belangrijkste aanleidingen voor het algehele shopverbod (namelijk de België-route) per 1 januari 2001 komt te vervallen, is bezien in hoeverre er aanleiding is tot wijziging van de PSW. Dit is inderdaad het geval”, zo stelt hij gedecideerd. “Het is niet langer noodzakelijk om de vrijheid van de consument om op pensioendatum de gunstigste pensioenuitvoerder te kiezen, te beperken.”
Wel wijst de staatssecretaris er nog op dat inkoop van pensioen, met het oog op de Wet fiscale behandeling van pensioenen, moet aansluiten op de expiratie van het opgebouwde kapitaal. Hierbij mag een redelijke termijn (circa drie maanden) in acht worden genomen, waarbinnen pensioen moet zijn ingekocht.
Alternatieven
Hoogervorst zal bij het wetsvoorstel Aanpassingswet IB 2001 voorstellen om het shopverbod op pensioendatum ongedaan te maken. “Maar dat verandert uiteraard niets aan de bepalingen zoals die nu gelden. Samen met mijn ambtgenoot van Financiën heb ik de mogelijkheden onderzocht om te komen tot waardeoverdracht in de zin van ‘shoppen op expiratiedatum’ binnen de huidige kaders van artikel 32a van de PSW en daaraan gekoppeld artikel 16 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW.”
De bewindslieden hebben drie alternatieven gevonden, waarvan in het jaar 2000 gebruik kan worden gemaakt. “De gevonden opties kunnen slechts met medewerking van verzekeraars geëffectueerd worden”, aldus Hoogervorst, die om die reden nauw overleg heeft gevoerd met het Verbond van Verzekeraars over de mogelijke oplossingen voor het shopverbod. De gevonden alternatieve routes worden niet met terugwerkende kracht ingesteld. Hoogervorst: “Voor degenen die reeds het kapitaal hebben aangewend bij hun eigen pensioenuitvoerder, bestaat geen mogelijkheid meer om nog van de geïnventariseerde opties gebruik te kunnen maken”.
De drie opties waar het om gaat zijn:
(a) waardeoverdracht door het aangaan van een nieuwe polis, met medewerking van de werkgever; dit kan gebeuren voor, op of na pensioendatum, doordat een C-polis wordt omgezet in een B-polis op naam van de werkgever, of doordat een B-polis wordt omgezet in een C-polis nadat de werkgever als verzekeringnemer de pensioeninkoop heeft geregeld.(b) de werkgever wijzigt vóór de pensioendatum de pensioentoezegging en neemt hierin op dat pensioen mag worden ingekocht bij een andere pensioenuitvoerder (de toezegging bepaalt dat pensioen tijdens de opbouwfase is ondergebracht bij uitvoerder X en dat de pensioenuitkering zal worden verzorgd door een uitvoerder waarmee de werkgever instemt).(c) de werknemer ‘knipt’ op of na de pensioendatum het geëxpireerde kapitaal, door alleen het benodigde kapitaal voor één jaar pensioen in te zetten en het overige kapitaal pas in 2001 om te zetten in een levenslang ouderdomspensioen; hiervoor is medewerking van de pensioenuitvoerder nodig.Hoogervorst benadrukt dat optie c de instemming heeft van het ministerie van Financiën. “Wel geldt de contractuele verplichting om pensioen in te kopen binnen de (fiscale) wettelijke kaders.” Verder wijst de bewindsman op het overlijdensrisico van optie c, omdat in het eerste jaar nog geen nabestaandenpensioen is ingekocht.
Procedure
De brief van Hoogervorst aan de Tweede Kamer maakt nog geen einde aan de procedure die PensioenPoint, namens een cliënt uit Epe, voert tegen Aegon. “We gaan door met de procedure volgens versneld regime. We willen namelijk een uitspraak krijgen voor alle gevallen van het jaar 2000”, aldus PensioenPoint-directeur Jan van der Meer.
“Kijk, er is nu wel een overgangsregeling, maar die blinkt niet uit in duidelijkheid. Je hebt de medewerking nodig van de werkgever of van de uitvoerder. Neem die knip-optie: als je het kapitaal in tweeën knipt, gaat dat toch geld kosten en het neemt veel gedoe met zich mee. En ik heb hier nog zo’n tachtig dossiers liggen van mensen die nu in de val zitten bij hun verzekeraar. We willen in juni dus een uitspraak hebben van de rechter, zodat vanaf die datum pensioenshoppen weer vrij mogelijk is.”
Een laatste aspect van de rechterlijke uitspraak die PensioenPoint nastreeft, betreft eventuele schadeclaims. “Als de rechter zegt dat het verbod onrechtmatig is, dan is dat wellicht een basis voor mensen om een claim tegen de Staat in te dienen.”

Reageer op dit artikel