nieuws

Hof: verzekerde heeft geen boodschap aan onderlinge regeling verzekeraars

Archief

Een verzekerde heeft geen boodschap aan een eventuele bedrijfsregeling tussen verzekeraars. Deze conclusie kan worden getrokken uit een arrest van het Gerechtshof Amsterdam, dat onlangs in hoger beroep een vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 29 november 1995 bekrachtigde.

Het gaat in de onderhavige zaak om een familie Brouwer, die in augustus 1992 letselschade opliep in een verkeersongeval. De aansprakelijke tegenpartij is verzekerd bij Generali, de familie Brouwer heeft een rechtsbijstandpolis bij Arag.
Omdat de familie niet tevreden is over de verleende bijstand, schakelt zij na ongeveer een half jaar zelf een (in letselschades gespecialiseerde) advocaat in. Generali betwist niet het recht op keuzevrijheid. Zij betoogt echter wel dat Brouwer c.s. ook op grond van de polis bij Arag recht hadden op bijstand van een advocaat van hun keuze “en dat zij dat recht – eventueel door toepassing van de geschillenregeling – jegens Arag geldend hadden kunnen maken”.
Generali had belang bij het volgen van die weg in verband met de Nora-regeling, op grond waarvan Generali een vast bedrag (van destijds f 1.200) aan Arag verschuldigd zou zijn. Volgens Generali handelden Brouwers c.s. in strijd met hun jegens Generali in acht te nemen schadebeperkingsplicht.
Niet van toepassing
Brouwer c.s. voeren aan dat Arag niet bereid was de kosten van de advocaat onder de polis te vergoeden en dat Arag een beroep op de geschillenregeling heeft afgewezen, omdat die regeling niet van toepassing zou zijn. “Voorts menen zij dat hun rechtsbijstandpolis Generali niet regardeert, terwijl de Nora-regeling hen niet regardeert”, aldus het arrest. Het Hof oordeelt: “Uitgangspunt is dat een benadeelde, die tegen bepaalde schade (in casu kosten van rechtsbijstand) is verzekerd, jegens de aansprakelijke persoon niet gehouden is om die schade onder de polis te laten vergoeden; hij is ook gerechtigd de schade te verhalen op degene die volgens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijke persoon heeft er over het algemeen ook geen belang bij dat de benadeelde zijn schadeverzekeraar aanspreekt, omdat deze de schade op grond van artikel 284 WvK toch weer op de aansprakelijke persoon kan verhalen.”
Ook het beroep van Generali op de schadebeperkingsplicht faalt. “De door Generali voorgestane weg leidt immers in het geheel niet tot een beperking van de kosten van rechtsbijstand (…) Indien de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand onder de dekking van de Arag-polis gemaakt zouden worden, kan Generali volstaan met vergoeding van een bedrag van f 1.200 aan Arag; daar staat echter tegenover dat Arag dan het grootste deel van de kosten van rechtsbijstand zou moeten dragen. Dat Generali aldus minder schade behoeft te vergoeden is derhalve geen gevolg van ‘schadebeperking’ (de schade blijft immers gelijk), maar van de in de Nora-regeling neergelegde afspraak omtrent het regres tussen de verzekeringsmaatschappijen onderling.”
Brand-regres
Het Hof verwijst ter illustratie naar de praktijk bij brandverzekeringen. “Ook in gevallen waarin een brandschadeverzekeraar op grond van het Bindend Besluit Regres (…) geheel of gedeeltelijk afstand heeft gedaan van het hem toekomende regresrecht, kan de volgens de wet aansprakelijke persoon niet betogen dat de benadeelde jegens hem gehouden is de door de polis gedekte schade bij de brandverzekeraar te claimen, omdat dat voor hem als aansprakelijke persoon veel voordeliger is. In dit soort gevallen blijft de benadeelde dan ook gerechtigd de aansprakelijke persoon tot vergoeding van zijn schade aan te spreken.”
(Gerechtshof Amsterdam, 9.1.1997, rolnr. 315/96)
De Nora-regeling heet tegenwoordig de ‘Regeling Buitengerechtelijke kosten (bij letselschade)’. Het – geïndexeerde – vergoedingsbedrag bedraagt momenteel f 1.680.

Reageer op dit artikel